Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas 0 14 14
Análise de fontes documentais 5 15 20
Proba de resposta múltiple 1 0 1
Traballos tutelados 8 16 24
Sesión maxistral 6 9 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado