Metodoloxías Descrición
Lecturas Lectura de artículos relevantes e relacionados coa materia impartida. É un traballo autónomo e non presencial do alumnado.
Análise de fontes documentais Análise e discusión dos artigos relevantes e relacionados coa materia impartida, que previamente son lidos polo alumnado de forma autónoma.
Proba de resposta múltiple Exame tipo test, no que cada pregunta consiste en 4 afirmacións das que só unha é correcta.
Traballos tutelados Elaboración dun plan de xestión dun proxecto de investigación para ser exposto en presentación oral.
Sesión maxistral Clase teórica participativa, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resposta ás preguntas formuladas polo alumnado.