Metodoloxías Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais Ao tratarse dun grupo reducido de alumnos, é posible un seguimento personalizado que facilita a avaliación continua.
20
Proba de resposta múltiple Exame tipo test, no que cada pregunta consiste en 4 afirmacións das que só unha é correcta. 50
Traballos tutelados O alumnado deberá elaborar un plan de xestión dun proxecto de investigación para ser exposto en presentación oral 30
 
Observacións avaliación