Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Esquemas 0 2 2
Lecturas 0 16 16
Proba oral 1 0 1
Presentación oral 3 0 3
Recensión bilbiográfica 0 16 16
Sesión maxistral 11 0 11
Xogo de rol (role playing) 5 0 5
Proba de ensaio 1 0 1
Traballos tutelados 0 18 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado