Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Redes de Comunicacións Código 614311301
Titulación
Enxeñerio Técnico en Informática de Sistemas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 1º cuadrimestre
Terceiro Troncal 5
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
Coordinación
Cacheda Seijo, Fidel
Correo electrónico
fidel.cacheda@udc.es
Profesorado
Cacheda Seijo, Fidel
Correo electrónico
fidel.cacheda@udc.es
Web
Descrición xeral - Comprender cómo se realiza a comunicación entre máquinas interconectadas por redes
- Analizar unha arquitectura de protocolos basada en niveis
- Coñecer as principais características das tecnoloxías do nivel de transporte, ubicando a cada unha delas no ámbito de aplicación máis apropiado
- Comprender o funcionamento e as peculiares características das técnicas de enrutamento

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A5 Dirixir, planificar e coordinar a xestión da infraestrutura de redes e comunicacións.
A6 Xestionar, desenvolver e manter grandes redes.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B10 Capacidade de xestión da informática (captación e análises da información).
B12 Capacidade para a análise e a síntese.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Entender cómo se realiza la comunicación entre dos dispositivos a través de Internet. A5
A6
B1
B3
B12
C3
C6
Comprender y diferenciar las tecnologías del nivel de transporte (TCP y UDP) A5
A6
B1
B2
B10
C3
C6
Comprender el funcionamiento de IP: Enrutamiento. A5
A6
B1
B2
B10
C3
C6

Contidos
Temas Subtemas
Bloque I: Introducción Tema 1: Redes de Ordenadores e Internet
Tema 2: Introducción a TCP/IP
Bloque II: O nivel de aplicación Tema 3: Aplicacións orientadas a conexión
Tema 4: Aplicacións non orientadas a conexión
Bloque III: O nivel de transporte Tema 5: UDP y TCP
Tema 6: Conexións TCP
Tema 7: Intercambio de datos TCP
Tema 8: Retransmisións e temporizadores en TCP
Bloque IV: O nivel de rede Tema 9: IP
Tema 10: Enrutamiento IP básico
Tema 11: Subredes
Tema 12: ICMP
Tema 13: Enrutamiento IP avanzado
Tema 14: Broadcast e multicast
Bloque V: O nivel de enlace Tema 15: Tecnoloxías de enlace
Tema 16: ARP
Bloque VI: O futuro de TCP/IP Tema 17: IPv6
Tema 18: Multimedia

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 30 15 45
Prácticas de laboratorio 30 30 60
Proba obxectiva 2 5.5 7.5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Introdución dos conceptos teóricos básicos: tecnoloxías de rede, protocolos do nivel de aplicacións, transporte e rede. Tecnoloxías do nivel de enlace
Prácticas de laboratorio Implementación dun servidor Web. Implementación dun cliente de correo electrónico. Exemplo resumen dos protocolos TCP/IP
Proba obxectiva Exame final dos temas estudiados na asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
Nas prácticas de laboratorio os alumnos estarán guiados en todo momento polo profesor de prácticas para a correcta realización e comprensión das implementacións realizadas.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame de teoría 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica James F. Kurose, Keith W. Ross (2003). Redes de Computadores: Un enfoque descendente basdado en Internet. Addison-Wesley
W. Richard Stevens (1994). TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols. Addison-Wesley

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías