Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación Código 653862202
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Pita Fernandez, Salvador
Correo electrónico
salvador.pita@udc.es
Profesorado
Pita Fernandez, Salvador
Correo electrónico
salvador.pita@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
A5 Adquirir o coñecemento da realidade investigadora nun ámbito concreto das ciencias da saúde.
B1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
B3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Saber diseñar un estudio clínico epidemiológico AM2
AM5
BM1
BM3
BM4
CM3
CM8
Ser capaz de decidir que tipo de estudio es necesario realizar para responder a la pregunta de investigación AM2
AM5
BM1
BM3
BM4
CM3
CM8
Conocer la estrategia de análisis estadístico para realizar el estudio AM1
AM2
AM5
BM1
BM3
CM3
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1 - ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1.- Introducción (Antecedentes y estado actual del tema)
2.- Justificación Del Estudio
3.- Objetivos
4.- Material y métodos
4.1.- Ámbito de estudio
4.2.- Período de estudio
4.3.- Tipo de estudio
4.4.- Estrategia de búsqueda bibliográfica
4.5.- Criterios de inclusión
4.6.- Criterios de exclusión
4.7.- Mediciones
4.8.- Justificación del tamaño muestral
4.9.- Análisis estadístico
4.10.- Aspectos ético-legales
4.11.- Limitaciones del estudio
5. – Cronograma y plan de trabajo
6. – Experiencia del equipo investigador
7. - Plan de difusión de resultados
8. - Memoria económica
9. - Bibliografía
2 - PERTINENCIA Y VIABILIDAD DE UN PROYECTO 1. Concepto de Pertinencia y Viabilidad de un proyecto
3 - TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICOS 1. Estudios observacionales y estudios experimentales
2. Tipos de estudios observacionales:
2.1 Estudios ecológicos
2.2 Estudios de prevalencia
2.3 Estudios de casos y controles
2.4 Estudios de cohortes o de seguimiento
3. Tipos de estudios experimentales:
3.1 Ensayo clínico
3.2 Ensayo de campo
3.3 Ensayo comunitario de intervención
4. Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de estudios
4 - JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 1. Cálculo del tamaño muestral para estimación de parámetros
2. Cálculo del tamaño de la muestra para contraste de hipótesis
3. Cálculo del tamaño de la muestra para estudios de casos y controles
4. Cálculo del tamaño de la muestra para estudios de seguimiento
5. Cálculo del tamaño de la muestra para estimación del coeficiente de correlación
5 - SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA Y RELEVANCIA CLÍNICA 1. Concepto de significación estadística
2. Error de tipo I
3. Error de tipo II
2. Concepto y medición de la relevancia clínica
6 - ESTRATEGIA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 1. Estadística descriptiva de los datos
2. Concepto de inferencia estadística
3. Estudio de la correlación y asociación entre variables
4. Estudio de la concordancia
5. Procedimientos de análisis multivariado
7 - ASPECTOS ÉTICO LEGALES EN LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 1. Requisitos legales para los estudios observacionales y los experimentales
2. Elementos del consentimiento informado
8- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 1. Sesgos de selección
2. Sesgos de información
3. Sesgos de confusión
4. Precisión y poder estadístico de las estimaciones

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral 1 2 3
Proba obxectiva 1 0 1
Sesión maxistral 12 36 48
Solución de problemas 2 0 2
Investigación (Proxecto de investigación) 4 16 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral O alumno debe presentar oralmente o proxecto realizado.
Proba obxectiva Proba escrita sobre os contidos do programa con preguntas de resposta múltiple e de cálculo numérico
Sesión maxistral Exposición dos contidos do programa
Solución de problemas Tras cada sesión maxistral, solicitarase ao alumno a realización de exercicios que deberá entregar periodicamente
Investigación (Proxecto de investigación) Cada alumno debe deseñar de forma independente un proxecto de investigación

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Presentación oral
Solución de problemas
Descrición
Tras a terminación da clase teórica, o alumno poderá comentar co profesor os diferentes apartados da realización do seu proxecto que no seu momento presentará públicamente. Á súa vez, en cada clase se discutirán os exercicios que periódicamente se van realizando

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Investigación (Proxecto de investigación) Valoración do proxecto realizado 40
Presentación oral O alumno debe presentar oralmente o proxecto de investigación realizado 5
Proba obxectiva O alumno ao finalizar o curso debe realizar un exame de preguntas múltiples e cálculos cuantitativos dos contidos explicados durante o curso 50
Solución de problemas Realización de todos os exericicios que se solicitan 5
 
Observacións avaliación

O alumno debe realizar todos os apartados satisfactoriamente (exercicios, proxecto con presentación oral e proba obxectiva) para aprobar a materia


Fontes de información
Bibliografía básica

A bibliografía recomendada encóntrase en :

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías