Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde Código 653862203
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Inglés
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público Especial
Coordinación
Seoane Rodriguez, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.seoane@udc.es
Profesorado
Seoane Rodriguez, Jose Antonio
Vergara Lacalle, Oscar
Correo electrónico
jose.antonio.seoane@udc.es
oscar.vergara@udc.es
Web http://www.udc.es/fcs/ga/index.htm
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
B3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
B5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Comprender a importancia da dimensión ética e xurídica da investigación nas ciencias da saúde AM3
BM3
CM4
CM6
CM8
Coñecer os conceptos e os principios éticos básicos da investigación nas ciencias da saúde AM1
AM3
BM3
CM4
CM6
Coñecer as normas e os conceptos xurídicos básicos da investigación nas ciencias da saúde AM3
BM3
BM4
BM5
CM4
Integrar a dimensión ética e xurídica na práctica da investigación nas ciencias da saúde AM1
AM3
BM3
BM4
CM4
CM6
Adquirir habilidades para identificar e avaliar os escenarios e os problemas éticos e xurídicos da investigación nas ciencias da saúde AM3
BM3
BM4
BM5
CM4
CM6

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Ética e Dereito 1. Por que necesitamos normas? Clases de normas e de sistemas normativos
2. Por que necesitamos o Dereito?
3. Por que necesitamos virtudes? Tres modelos de ética normativa
4. Bioética e ética da investigación
Tema 2. A investigación responsable 1. Investigación como práctica
2. Feitos e valores. É eticamente admisíbel todo o tecnicamente posíbel?
3. O imperativo de investigación. Existe un deber (moral) de investigar? Existe unha obriga de participar na investigación?
4. A liberdade de investigación. A liberdade de investigación como dereito fundamental
5. A mala conducta na investigación
Tema 3. A investigación en seres humanos e con materiais de orixe humana 1. Que é a investigación biomédica? Conceptos básicos e clases de investigación con seres humanos e materiais de orixe humana
2. Historia da ética da investigación biomédica
3. Requisitos éticos da investigación biomédica
4. A regulación xurídica da investigación biomédica
5. Cuestións controvertidas. Investigación con suxeitos vulnerábeis. Investigación con embrións humanos. Investigación xenética. Investigación posthumana. Neurociencia
Tema 4. A investigación con animais 1. O debate sobre a investigación con animais
2. Posicións éticas respecto da investigación con animais
3. É lícita a investigación con animais? Argumentos éticos. Argumentos científicos
4. A regulación xurídica da investigación con animais
Tema 5. A investigación con axentes biolóxicos e organismos modificados xeneticamente 1. Investigación, medio ambiente e responsabilidade
2. Bioseguridade e boas prácticas de laboratorio
3. Biotecnoloxía e restricións morais. O principio de precaución
4. A regulación xurídica da investigación con axentes biolóxicos e con organismos modificados xeneticamente

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos 3 9 12
Proba obxectiva 1 2 3
Sesión maxistral 11 33 44
Análise de fontes documentais 4 10 14
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos A análise de casos clásicos e actuais complementa os coñecementos sobre a evolución histórica e os requisitos éticos e xurídicos da investigación nas ciencias da saúde.
Porén, a finalidade principal do estudo de casos é aprender a analizar, argumentar, deliberar e tomar decisións fundamentadas e razoábeis con criterios éticos e xurídicos.
O estudo de casos integra outras metodoloxías, como a análise de fontes documentais ou a realización de traballos de investigación tutelados, nos que o estudante adquire habilidades na procura e análise da información bibliográfica e normativa.
Proba obxectiva Esta proba, preferentemente escrita, permite comprobar e avaliar os resultados do proceso de aprendizaxe dos coñecementos e contidos.
Sesión maxistral Mediante a exposición oral o profesor tenta amosar os trazos singulares da linguaxe e os conceptos éticos e xurídicos para facilitar a comprensión aos estudantes.
Así mesmo, as sesións presenciais maxistrais sirven para precisar o significado das fontes bibliográficas e normativas e subliñar os contidos máis sobranceiros da materia.
Análise de fontes documentais As respostas éticas e, sobre todo, xurídicas á investigación nas ciencias da saúde están contidas en documentos normativos e textos legais. Estas fontes documentais fornecen unha explicación histórica e sistemática da investigación nas ciencias da saúde.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Descrición
Orientación sobre o manexo, ordeación, comprensión e análise dos materiais de traballo, bibliográficos e normativos.
Guía sobre a deliberación e argumentación nos casos concretos, especialmente para o emprego acaído dos conceptos éticos e xurídicos.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Estudo de casos Avaliación da participación e das habilidades argumentativas, orais e escritas.
Avaliación da comprensión da linguaxe e os conceptos éticos e xurídicos.
Inclúe e esixe a análise de fontes documentais bibliográficas e normativas (documentos éticos e normas xurídicas).
50
Proba obxectiva Principal método de avaliación de coñecementos.
Inclúe o coñecemento das fontes documentais bibliográficas e normativas (documentos éticos e normas xurídicas).
50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Javier Sánchez-Caro, Fernando Abellán (cords.) (2006). Ensayos clínicos en España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos. Granada: Comares
Ezequiel J. Emanuel et al. (ed.) (2003). Ethical and regulatory aspects of clinical research. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press
Robert J. Levine (1986). Ethics and regulation of clinical research (second edition). New Haven: Yale University Press
Javier Sánchez-Caro, Fernando Abellán (cords.) (2007). Investigación biomédica en España: aspectos bioéticos, jurídicos y científicos. Granada: Comares
Adil E. Shamoo, David B. Resnik (2009). Responsible conduct of research (second edition). New York: Oxford University Press
Baruch A. Brody (1998). The ethics of biomedical research. An international perspective. New York: Oxford University Press
Ezequiel J. Emanuel, David Wendler, Christine Grady (2000). What makes clinical research ethical?. JAMA 283/20 (2000), 2701-2711
Daniel Callahan (2003). What price better health. Hazards of research imperative. Berkeley: University of California Press, New York: The Milbank Memorial Fund

Documentos éticos

Código de Nüremberg (1947).

Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, Principios éticos para a investigación en seres humanos, 1964; versión actualizada: 7.ª revisión, 2008).

Informe Belmont (Comisión Nacional para a protección dos suxeitos humanos de investigación biomédica e do comportamento, Principios éticos e orientacións para a protección dos suxeitos humanos na experimentación, 1979).

Consello de organizacións internacionais das ciencias médicas (CIOMS) en colaboración coa Organización Mundial da Saúde (OMS), Pautas internacionales para a investigación biomédica en seres humanos (2002).

Declaración universal sobre Bioética e dereitos humanos (UNESCO, 2005).

Normativa xurídica

Normativa xurídica xeral

Constitución española de 1978 (BOE n.º 311, 29.12.1978).

Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e dos dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica (BOE n.º 274, 15.11.2002).

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE n.º 298, 14.12.1999).

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE n.º 17, 19.1.2008).

Convenio para a protección dos dereitos humanos e a dignidade do ser humano con respecto ás aplicacións da Bioloxía e a Medicina (Convenio relativo aos dereitos humanos e a biomedicina). (BOE n.º 251, 20.10.1999. Rectificación BOE n.º 270, 11.11.1999).

Consello de Europa. Protocolo adicional ao Convenio de dereitos humanos e biomedicina en relación coa investigación biomédica. (Estrasburgo, 25.1.2005).

Investigación con seres humanos

Lei 14/2007, do 3 de xullo, de investigación biomédica (BOE n.º 159, 4.7.2007).

Lei 14/2006, do 26 de maio, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE n.º 126, 27.5.2006).

Real Decreto 2223/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan os ensaios clínicos con medicamentos (BOE n.º 33, 7.2.2004).

Lei 29/2006, do 26 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e productos sanitarios (BOE n.º 178, 27.7.2006).

Real Decreto 1716/2011, do 18 de novembro, polo que se establecen os requisitos básicos de autorización e funcionamento dos biobancos con fins de investigación biomédica e do tratamento das mostras biolóxicas de orixe humana, e se regula o funcionamento e organización do Rexistro Nacional de Biobancos para investigación biomédica (BOE n.º 290, 2.12.2011).

Investigación con animais

Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal (BOE n.º 99, 25.4.2003).

Real Decreto 1201/2005, do 10 de outubro, sobre protección dos animais utilizados para experimentación e outros fins científicos (BOE n.º 252, 21.10.2005).

Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio (BOE n.º 268, 8.11.2007).

Directiva 2010/63/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de setembro de 2010, relativa á protección dos animais utilizados para fins científicos (DOUE L276, 20.10.2010).

Investigación con axentes biolóxicos e organismos modificados xeneticamente

Lei 9/2003, do 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente (BOE n.º 100, 26.4.2003).

Real Decreto 178/2004, do 30 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 9/2003, do 25 de abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente (BOE n.º 37, 31.1.2004. Corrección de erros: BOE n.º 42, 18.2.2004).

Real Decreto 1369/2000, do 19 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 822/1993, do 28 de maio, polo que se establecen os principios de boas prácticas de laboratorio e a súa aplicación na realización de estudos non clínicos sobre substancias e produtos químicos. (BOE n.º 173, 20.6.2000).

Real Decreto 1697/2003, do 12 de decembro, polo que se crea a Comisión Nacional de Biovixilancia (BOE n.º 310, 27.12.2003).

Bibliografía complementaria Carlos M. Romeo Casabona (2011). Enciclopedia de Bioderecho y Bioética. Granada: Comares; Deusto: Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de D
Stephen G. Post (ed.) (2004). Encyclopedia of bioethics (3rd edition. New York: Macmillan Reference


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías