Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Xestión da Investigación Sanitaria Código 653862204
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Prerrequisitos
Departamento Medicina
Coordinación
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Correo electrónico
i.fuentes@udc.es
Profesorado
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Correo electrónico
i.fuentes@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
A3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
A5 Adquirir o coñecemento da realidade investigadora nun ámbito concreto das ciencias da saúde.
B1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
B2 Fluidez e propiedade na comunicación científica oral e escrita.
B3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
B5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Adquirir as ferramentas básicas que permitan xestionar a investigación, o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica, atendendo á transferencia de tecnoloxía e os dereitos de propiedade e de patentes. AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8
Coñecer os diferentes programas e plans de financiamento da Investigación, tanto os propios da Universidade, como os das distintas administracións AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8
Familiarizarse cos diferentes escenarios e mecanismos nos que se leva a cabo a chamada transferencia tecnolóxica. AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1. Xestión da Investigación
a. Introdución e esquema xeral.
b. Breve análise da lexislación actual
c. Aspectos éticos e sociais na investigación científica
Lectura e análise crítica de documentos de referencia
2. Organismos relacionados coa xestión da Investigación
a. Xestión da Investigación na Universidade da Coruña.
b. Xestión da investigación en Organismos Públicos de Investigación (OPIS)
c. Xestión da investigación en Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
d. Xestión da investigación en Instituto de Salud Carlos III.
e. Institutos de Investigación Sanitaria. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña.
Discusión sobre a organización da xestión da investigación.
3. Financiación para a realización de proxectos.
a. Convocatorias públicas: europeas, estatais, autonómica e da UDC.
b. Convocatorias privadas
Presentación de traballo: presentación pública por parte do alumnado das principais convocatorias públicas. Análise e discusión en grupo
4. Constitución dun equipo de investigación
a. O investigador principal
b. Bolsas e contratos de investigación, predoctorais e doctorais
c. Programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU).
Presentación de proxecto, para o seu análise e discusión en grupo: Constitución dun equipo de investigación.
5. Propiedade intelectual.
a. Patentes.
b. Ensaios clínicos
6. Complementos retributivos da productividade investigadora.
a. Sexenios.
7. Estruturas en rede.
a. Redes Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS).
b. CIBER.

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas 0 14 14
Análise de fontes documentais 5 15 20
Proba de resposta múltiple 1 0 1
Traballos tutelados 8 16 24
Sesión maxistral 6 9 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Lectura de artículos relevantes e relacionados coa materia impartida. É un traballo autónomo e non presencial do alumnado.
Análise de fontes documentais Análise e discusión dos artigos relevantes e relacionados coa materia impartida, que previamente son lidos polo alumnado de forma autónoma.
Proba de resposta múltiple Exame tipo test, no que cada pregunta consiste en 4 afirmacións das que só unha é correcta.
Traballos tutelados Elaboración dun plan de xestión dun proxecto de investigación para ser exposto en presentación oral.
Sesión maxistral Clase teórica participativa, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resposta ás preguntas formuladas polo alumnado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Traballos tutelados
Descrición
Resolución de dúbidas e diriección das lecturas científicas seleccionadas polo profesor.

A sesión maxistral é participativa, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resposta das preguntas formuladas.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais Ao tratarse dun grupo reducido de alumnos, é posible un seguimento personalizado que facilita a avaliación continua.
20
Proba de resposta múltiple Exame tipo test, no que cada pregunta consiste en 4 afirmacións das que só unha é correcta. 50
Traballos tutelados O alumnado deberá elaborar un plan de xestión dun proxecto de investigación para ser exposto en presentación oral 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Villalobos Hidalgo, J. Gestión sanitaria para los profesionales de la salud. Barcelona : McGraw-Hill. Interamericana; 2007.

Errasti F. Principios de Gestión Sanitaria. Madrid: Díaz de Santos; 1997

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías