Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia Código 653862207
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Medicina
Coordinación
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Profesorado
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
A3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
B1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
B2 Fluidez e propiedade na comunicación científica oral e escrita.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
B5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
B7 Capacidade de establecer unha relación de empatía cos suxeitos implicados no desenvolvemento da actividade investigadora.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Adquirir e comprender coñecementos que se basean nos tipicamente asociados ao primeiro ciclo e os amplían e melloran , o que lles aporta unha base ou posibilidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. AM1
BM1
BM4
CM1
CM8
Aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. AM1
BM1
BM4
CM1
CM8
Integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir duna información que , sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. AM1
AM3
BM1
BM4
CM1
CM8
Comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades; AM1
AM2
BM1
BM4
BM7
CM1
CM8
Posuír as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que terá que ser en gran medida autodirixido ou autónomo AM1
BM1
BM2
BM4
BM5
CM1
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
CLASES TEÓRICAS T1.- Concepto e definición de Ciencia da Saúde. T2.- Concepto e definición de Actuación baseada na evidencia. T3.- Necesidade dunha actuación baseada na evidencia. T4.- Formulación do interrogante a responder. T5.- Na busca das mellores evidencias. T6.- Valoración crítica da evidencia sobre a estratexia. T7.- Valoración clínica da evidencia sobre o risco T8.- Valoración clínica da evidencia sobre o custe. T9.- Aplicación da evidencia. T10.- Avaliación da evidencia.

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva 1 0 1
Seminario 8 24 32
Prácticas a través de TIC 4 6 10
Sesión maxistral 6 24 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Exame sobre os contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais e nos seminarios.
Seminario Exposición de traballos realizados polo alumnado.
Prácticas a través de TIC Actividades prácticas que complementan os contidos desenvolvidos nas clases teóricas, e que se realizan mediante ordenadores con conexión a internet
Sesión maxistral Clases teóricas, fomentado a participación activa do alumnado

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Prácticas a través de TIC
Descrición
Conxunto de procedimentos de ensinanza-aprendizase guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e das comunicacións, que se basan na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar o seu propio aprendizaxe e o dos outros membros do grupo.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame sobre os contidos deservolvidos nas sesións maxistrais e nos seminarios. 40
Seminario Exposición de traballos realizados polo alumnado, valorando a súa riqueza expositiva, os contidos, a defensa da exposición e a intervención no posterior debate 30
Prácticas a través de TIC Valoración continua sobre o traballo desenvolvido nas actividades prácticas. 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bonfill X. (2000). Asistencia sanitaria basada en la evidencia . Madrid: SANED

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías