Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Actividade Física e Investigación en Antropometría Código 653862210
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Medicina
Coordinación
Agrasar Cruz, Carlos Maria
Correo electrónico
carlos.agrasar@udc.es
Profesorado
Agrasar Cruz, Carlos Maria
Pombo Fernandez, Manuel Jose
Correo electrónico
carlos.agrasar@udc.es
manuel.pombo@udc.es
Web http://www.udc.es/fcs/ga/index.htm
Descrición xeral A asignatura ten como obxectivos introducir ao alumnado no campo da actividade física relacionada coa saúde, para permitirlle adquirir os coñecementos tanto teóricos como prácticos. Abórdanse aspectos da fisioloxía do exercicio, composición corporal e aspectos relacionados coa prescripción de exercicio e a saúde. A Antropometría é unha disciplina moi utilizada no eido das Ciencias do Deporte e a Saúde, utilizándose parámetros antropométricos na valoración e control do exercicio físico e no control ponderal e nutricional.

Outro obxectivo é proporcionar as bases que permitan comprender os procesos patolóxicos que afectan aos seres humanos, para mitigar os seus efectos cunha adecuada prescripción de exercicio.

Por último, fomentar e desarrollar no alumnado unha conciencia crítica e unha inquietude investigadora que sirva de cauce para esta formación en estudos de terceiro ciclo.

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
A3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
A4 Obter un substrato teórico suficiente para comprender o entorno clínico de aplicación das técnicas de investigación.
A5 Adquirir o coñecemento da realidade investigadora nun ámbito concreto das ciencias da saúde.
B1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
B2 Fluidez e propiedade na comunicación científica oral e escrita.
B3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
B5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Adquirir coñecementos sobre as bases da actividade física e o exercicio e a súa relación coa saúde. AM1
AM4
Adquirir coñecementos sobre a estrutura e función dos diferentes aparatos e sistemas corporais que interveñen na práctica da actividade física e do exercicio. AM1
AM2
AM4
AM5
Adquirir coñecementos sobre as bases da antropometría e a súa utilización no ámbito do exercicio físico relacionado co a saúde. AM4
AM5
Coñecer cales son as repercusións fisiolóxicas dunha axeitada práctica de exercicio e as lesións que se poden producir cunha mala práctica, así como as recomendacións de exercicio en distintas patoloxías. AM1
AM4
BM4
Coñecer as liñas de investigación actuais no eido da actividade física e a saúde así como os programas de intervención. AM1
AM2
AM3
AM5
BM3
BM4
BM5
CM3
CM6
Coñecer e saber realizar sesións prácticas de diferentes tipos de adestramento (forza, flexibilidade, resistencia). BM1
BM5
CM3
CM6
CM8
Adquirir a capacidade de elaborar e expoñer un traballo en público. BM2
BM5
CM1
CM3
CM6

Contidos
Temas Subtemas
CLASES TEÓRICAS
Tema 1.- Relación entre a actividade física e a saúde: estilos de vida saudables.
Tema 2.- Estrutura e función do sistema cardiovascular e o aparato respiratorio.
Tema 3.- O músculo esquelético: estrutura e función.
Tema 4.- Antropometría: aplicacións. Composición corporal.
Tema 5.- O quencemento: aspectos teóricos. Temas 6.- A flexibilidade: bases anatómicas. Tema 7.- A forza: bases para o adestramento da forza.
Tema 8.- Teoría do adestramento aeróbico. Tema 9.- Ergonomía e ximnasia laboral.
CLASES PRÁCTICAS-SEMINARIOS

- Quencemento: aspectos prácticos.
- Flexibilidade: sesión práctica.
- Forza: sesión práctica.
- Resistencia: sesión práctica.
- Antropometría: taller práctico.

- Seminarios de discusión bibliográfica de aplicación do exercicio físico e parámetros antropométricos ás distintas patoloxías.

- Exposición pública dos traballos tutelados.

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 6 12 18
Análise de fontes documentais 4 0 4
Lecturas 0 20 20
Proba obxectiva 2 0 2
Traballos tutelados 1 12 13
Práctica de actividade física 8 8 16
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases teóricas a todo o grupo de alumnos.
Análise de fontes documentais Lectura e discusión de artigos de revistas que comprendan os aspectos mías relevantes das investigacións actuais no eido da antropometría e da actividade física en relación coa saúde.
Lecturas Lecturas de capítulos recomendados de libros e revistas científicas, completada cunha busca bibliográfica do tema do traballo tutelado.
Proba obxectiva Proba final consistente en responder a varias preguntas curtas referidas aos contidos teóricos da asignatura.
Traballos tutelados Realización dun traballo tutelado no que o alumno/a deberá expoñer un tema de antropometría e/ou de actividade física e saúde preferiblemente relacionado coa actividade laboral que desempeña o alumno/a ou que pensa desenvolver no futuro.
Práctica de actividade física Sesións prácticas de métodos antropométricos. Sesións de quencemento, exercicios de flexibilidade, e circuitos de forza e resistencia aeróbica.

Atención personalizada
Metodoloxías
Práctica de actividade física
Traballos tutelados
Descrición
Enténdese por atención personalizada o tempo que cada profesor reserva para atender e resolver dúbidas ao alumnado en relación a unha materia concreta.

Comprenderá toda a actividade académica desenvolvida polo profesorado (de xeito individual ou en pequeno grupo) que ten como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula, nas prácticas e nos momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame consistente en preguntas curtas de tódolos contidos teóricos e prácticos. 50
Traballos tutelados Avaliación baseada na organización, relevancia, exposición pública e bibliografía actualizada do traballo.
50
 
Observacións avaliación

Será necesaria unha asistencia
a un mínimo do 50% do total das sesións teóricas e prácticas da asignatura.


Fontes de información
Bibliografía básica

https://guiadocente.udc.es/docencia/guia_docent/images/square.gif Hardman, A.; Stensel D. (2009). Physical activity and health. New York. Routledge.
https://guiadocente.udc.es/docencia/guia_docent/images/square.gif Carol West Suitor; Vivica I. Kraak (2007). Adequacy of Evidence for Physical Activity Guidelines Development: Workshop Summary.. National Academic Press
https://guiadocente.udc.es/docencia/guia_docent/images/square.gif Paffenbarger R.S.; Blair S.N.; Lee, I. (2001). A history of physical activity, cardiovascular health and longevity: the scientific contributions of Jeremy N Morris. International Journal of Epidemiology 2001 30:1184-92
https://guiadocente.udc.es/docencia/guia_docent/images/square.gif Klee, Andreas (2010). Movilidad y flexibilidad. Método práctico de estiramientos.. Editorial Paidotribo
https://guiadocente.udc.es/docencia/guia_docent/images/square.gif Aragonés Clemente, Mt; Casajús Mallen, Ja; Rodríguez Guisado, F.; Cabañas Armesilla, Md. (1993). Protocolo de medidas antropométricas. En: Manual de Cineantropometría. . Colección de Monografías de Medicina del Deporte Femede nº 3, pp 35-66

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

As sesións prácticas aconsellan a utilización de roupa deportiva.
As sesións de prácticas de antropometría faránse coa menor roupa posible (bañador en homes e bikini en mulleres).(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías