Datos Identificativos 2012/13
Asignatura (*) Termalismo e Balneoterapia Código 653862213
Titulación
Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Medicina
Coordinación
Meijide Failde, Rosa
Correo electrónico
rosa.meijide.failde@udc.es
Profesorado
Meijide Failde, Rosa
Correo electrónico
rosa.meijide.failde@udc.es
Web http://www.udc.es/fcs/ga/index.htm
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para elixir e aplicar as metodoloxías de investigación mais adecuadas á investigación proposta.
A2 Capacidade para o deseño experimental e o completo desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito sanitario, desde a formulación da hipótese de investigación ata a comunicación dos resultados.
A3 Adquirir un sentido ético da investigación sanitaria.
A4 Obter un substrato teórico suficiente para comprender o entorno clínico de aplicación das técnicas de investigación.
A5 Adquirir o coñecemento da realidade investigadora nun ámbito concreto das ciencias da saúde.
B1 Capacidade para aplicar o método científico na planificación e o desenvolvemento da investigación sanitaria.
B2 Fluidez e propiedade na comunicación científica oral e escrita.
B3 Compromiso pola calidade do desenvolvemento da actividade investigadora.
B4 Capacidade de análise e de síntese.
B5 Habilidade para manexar distintas fontes de información.
B6 Capacidade para traballar de forma colaborativa en equipos multi e interdisciplinar.
B7 Capacidade de establecer unha relación de empatía cos suxeitos implicados no desenvolvemento da actividade investigadora.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Adquirir coñecementos xerais sobre o termalismo e os tratamentos balnearios identificando os principais compoñentes da terapia termal e discutir as características dos diferentes centros de hidroterapia AM1
AM2
AM4
AM5
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Examinar como as propiedades físicas da auga e os efectos fisiolóxicos da hidroterapia poden ser utilizados para previr e mellorar determinadas enfermidades. AM4
AM5
BM1
BM2
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Coñecer as principais características das augas mineromedicinais e os seus efectos sobre o organismo. Coñecer as indicacións, contraindicacións e precaucións da terapia termal AM1
AM5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Desenrolar habilidades de aprendizaje que permitan emprender estudos e investigaciones no campo da hidroloxía e a balneoterapia AM1
AM2
AM3
AM5
BM1
BM2
BM4
BM5
BM7
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
BASES CONCEPTUAIS DO TERMALISMO Conceptos
Tipos de centros termais
AUGAS MINEROMEDICINAIS Principais características das augas mineromedicinais
Mecanismo de acción
Indicacións, contraindicacións, precaucións
TERAPIA TERMAL Mecanismos de acción da terapia termal.
Accións específicas derivadas da mineralización, da vía de administración e efectos xerais
Indicacións terapéuticas da terapia termal
HIDROTERAPIA Efectos físicos derivados da inmersión e da aplicación de auga
A auga como entorno terapéutico
Técnicas de aplicación da auga

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados 4 20 24
Saídas de campo 7 7 14
Sesión maxistral 4 12 16
Seminario 6 12 18
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados A aprendizaxe dos contidos implicará a búsqueda de información en distintas fontes e a elaboración e defensa de un traballo. O profesor asesorará de forma individual as distintas etapas de esta actividade
Saídas de campo Na medida do posible realizarase unha visita a un centro termal a determinar polo profesor.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe
Seminario As clases de seminario se dedicarán a tratar aspectos concretos de cada tema a través da resolución de problemas. Se proporcionará ao alumno os correspondentes materiais sobre os que traballará na aula

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Seminario
Descrición
Nos seminarios o profesor atenderá de maneira particular ás necesidades dos alumnos,

Nos traballos tutelados o profesor fará un seguimiento persoalizado do proceso de aprendizaxe por parte do alumno

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Traballos tutelados Se evaluará a capacidade do alumno para empregar as fontes bibliográficas, as TIC, etc. así como o seu grao de comprensión da materia mediante a realización dun traballo que deberá expoñer na aula 30
Seminario Valorarase o grao de participación do alumno nas sesiones de seminarios, a súa capacidade de traballar en grupo, organización, etc 20
Sesión maxistral Será obrigatoria a asistencia ao 80% das sesións maxistrais. No caso de non asistencia haberá unha proba obxectiva dos contidos impartidos 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Maraver F (2003). Vademécum de aguas mineromedicinales de España. Madrid: Instituto Carlos III
Armijo M, San Martín J (1994). Curas balnearias y climáticas. Talasoterapia y helioterapia.. Madrid, ed complutense
Martínez Morillo y col (1998). Manual de Medicina física.. Ed Harcourt-Brace
V.A. (2009). Técnicas hidrotermales y estética del bienestar. Madrid. Ed Paraninfo
V.A (2006). Técnicas y tecnologías en Hidrología Medica e Hidroterapia. Madrid. Instituto Carlos III


Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Se aportará por parte do profesor bibliografía complementaria en cada un dos temas


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías