Teaching GuideTerm
Faculty of Science
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Bioloxía
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Recoñecer distintos niveis de organización nos sistemas vivos. Identificar organismos.
  A2 Identificar evidencias paleontolóxicas.
  A3 Obter, manexar, conservar e observar especímenes.
  A4 Analizar e caracterizar mostras de orixe humana.
  A5 Catalogar, avaliar e xestionar recursos naturais.
  A6 Realizar análises filoxenéticos.
  A7 Illar, analizar e identificar biomoléculas. Identificar e utilizar bioindicadores.
  A8 Avaliar actividades metabólicas.
  A9 Identificar e analizar material de orixe biolóxica e as súas anomalías.
  A10 Manipular material xenético, realizar análise xenética e levar a cabo asesoramento xenético.
  A11 Realizar o illamento e cultivo de microorganismos e virus.
  A12 Desenvolver e aplicar produtos e procesos de microorganismos.
  A13 Deseñar e aplicar procesos biotecnolóxicos.
  A14 Realizar cultivos celulares e de tecidos.
  A15 Realizar bioensaios e diagnósticos biolóxicos.
  A16 Levar a cabo estudos de produción e mellora animal e vexetal.
  A17 Analizar e interpretar o comportamento dos seres vivos.
  A18 Muestrear, caracterizar e manexar poboacións e comunidades.
  A19 Deseñar modelos de proceso biolóxicos.
  A20 Describir, analizar, avaliar e planificar o medio físico.
  A21 Avaliar o impacto ambiental. Diagnosticar e solucionar problemas medioambientais.
  A22 Xestionar, conservar e restaurar poboacións e ecosistemas.
  A23 Desenvolver e aplicar técnicas de biocontrol.
  A24 Deseñar experimentos, obter información e interpretar os resultados.
  A25 Dirixir, redactar e executar proxectos en Bioloxía.
  A26 Desenvolver e implantar sistemas de xestión relacionados coa Bioloxía.
  A27 Capacidade de impartir coñecementos de Bioloxía.
  A28 Capacidade para o manexo de instrumentación científica.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes