Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Asignaturas
  Enxeñaria Celular e Tisular
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enxeñaria Celular e Tisular Código 610475102
Titulación
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Arufe Gonda, María del Carmen
Correo electrónico
maria.arufe@udc.es
Profesorado
Arufe Gonda, María del Carmen
Bernal Pita da Veiga, María de los Ángeles
Correo electrónico
maria.arufe@udc.es
angeles.bernal@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
Descrición xeral EN LA DOCENCIA DE LA MATERIA PARTICIPAN TAMBIÉN LA SIGUIENTE PROFESORA DEL INIBIC (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE A CORUÑA): Mª Nieves Doménech García Esther Rendal Vázquez La ingeniería celular y tisular constituye un área emergente en la citología e histología humana de nuestros días. Surge como resultado de la progresiva aplicación biotecnológica de las células vegetales y animales, así como de los nuevos tejidos construidos a partir de conocimiento derivado del desarrollo embrionario, de los novedosos modelos desarrollados in vitro, y de la unión de ambos tipos de aproximaciones. Se trata de un área en expansión que asentada en los conocimientos básicos de la citología e histología tiene por objetivo cultivar, conservar, caracterizar y modificar células vegetales y/o animales y construir tejidos nuevos, funcionalmente activos, a partir de células procedentes de cultivos desarrollados previamente y de biomateriales de distinta naturaleza que sirven como soporte o andamiaje.
Plan de continxencia === MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS === Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET. === ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS === * Metodoloxías docentes que se manteñen * Metodoloxías docentes que se manteñen: Non hai cambios nas metodoloxías docentes mencionadas na guía para o módulo de Enxeñería Celular e Tisular. En cada grupo de prácticas que levará a cabo de forma presencial no laboratorio o profesor presentará os fundamentos conceptuais de cada unha das sesións prácticas, así como as directrices dos protocolos para desenvolver nas prácticas. * Metodoloxías docentes que se modifican: Aínda que non hai cambios na metodoloxía docente a aplicar axustarase a duración e o contido da práctica para asegurar a limpeza e desinfección de cada posto de traballo e do material utilizado durante a práctica, así como para garantir a adecuada hixiene de mans antes de entrar e saír do laboratorio. * Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): As sesións de tutorización desenvolveranse mediante diversos métodos de comunicación cos estudantes baixo a modalidade de concertación de cita previa por: - Correo electrónico. - A través de campus remoto. * Modificacións (se procede) dos contidos para impartir: Os contidos desenvolveranse de forma íntegra de acordo á planificación docente. * Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe: === ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === * Probas xa realizadas Exame de preguntas obxectivas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] Informe de prácticas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] * Probas pendentes que se manteñen. Non hai cambios. Exame de preguntas obxectivas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] Informe de prácticas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] * Probas que se modifican Non está prevista a modificación de ningunha proba. * Novas probas Ningunha * Información adicional As actividades avaliables de prácticas serán entregadas mediante a plataforma de teledocencia habilitada pola UVIGO/UDC. === ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS === DOCENCIA NON PRESENCIAL: * Metodoloxías docentes que se manteñen: Para cada grupo de prácticas o profesor presentará os fundamentos conceptuais de cada unha das sesións prácticas, así como as directrices dos protocolos para desenvolver nas prácticas baixo a modalidade non presencial e mediante a utilización do Campus remoto. * Metodoloxías docentes que se modifican: As sesións de prácticas levarán a cabo de forma non presencial a través de Campus remoto, ou ben mediante unha simulación das mesmas axudado de vídeos previamente realizados polo profesor con soporte de audio e diferente material fotográfico; ou ben se proporcionará unha presentación en Power Point documentada polo profesor para o adecuado seguimento da práctica. Durante cada sesión facilitaranse datos reais da práctica para que o estudante poida levar a cabo a análise dos mesmos e a interpretación dos resultados necesarios para a elaboración do informe final de prácticas. Facilitaranse con detalle as instrucións para a elaboración deste informe e dispoñerase na plataforma de teledocencia habilitada pola UVIGO/UDC toda a documentación necesaria para a súa realización. * Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): As sesións de tutorización desenvolveranse mediante diversos métodos de comunicación cos alumnos baixo a modalidade de concertación de cita previa: - Correo electrónico cos profesores implicados. - Titoría grupal, por grupos de traballo ou individual, se é o caso, a través de campus remoto. * Modificacións (se procede) dos contidos para impartir: Os contidos desenvólvense de forma íntegra de acordo á planificación docente. * Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe: === ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === * Probas xa realizadas. Exame de preguntas obxectivas. [Peso anterior 500%] [Peso Proposto 50%] Informe de prácticas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] * Probas pendentes que se manteñen. Sen cambios. Exame de preguntas obxectivas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] Informe de prácticas. [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%] * Probas que se modifican Non está prevista a modificación de ningunha proba. * Novas probas Ningunha * Información adicional As actividades avaliables de prácticas serán entregadas mediante a plataforma de teledocencia habilitada pola UVIGO/UDC. Achegarase información con suficiente tempo de antelación sobre a plataforma para utilizar para a realización da proba de preguntas obxectivas ( Faitic, Moodle, campus Remoto, etc.) e sobre as normas ás que se terá que atender para a súa realización.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes