Teaching GuideTerm
Faculty of Science
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
 Study programme competences


TypeA Code  
  Compound
  AC1 Saber buscar e analizar a biodiversidade de microorganismos, plantas e animais así como seleccionar os de maior interese biotecnolóxico (aplicado).
  AC2 Ter unha visión integrada do metabolismo e do control da expresión xénica para poder abordar a súa manipulación.
  AC3 Coñecer as aplicacións biotecnolóxicas dos microorganismos, plantas e animais e saber manipulalos de cara á súa aplicación biotecnolóxica.
  AC4 Coñecer e saber usar as técnicas de cultivo e a enxeñaría celular.
  AC5 Coñecer os principios da xenómica e a proteómica.
  AC6 Coñecer e saber aplicar en biotecnoloxía técnicas convencionais, instrumentais así como tecnoloxías como a nanotecnoloxía e teledetección.
  AC7 Saber buscar, obter e interpretar a información das bases de datos biolóxicos: xenómicas, proteómicas, transcriptómicas e metabolómicas e utilizar as ferramentas básicas da bioinformática.
  AC8 Coñecer as bases do deseño e funcionamento dun bioreactor.
  AC9 Saber deseñar e executar un protocolo completo de purificación dunha molécula, orgánulo ou fracción celular.
  AC10 Saber realizar o deseño, planificación, avaliación e optimización de sistemas de produción biotecnolóxica.
  AC11 Deseñar e xestionar proxectos de base biotecnolóxica.
  AC12 Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixente.
  AC13 Saber xestionar e traballar con garantías en calquera laboratorio biotecnolóxico do ámbito público ou privado.
  AC14 Ter unha visión integrada dos procesos de I+D+i desde o descubrimento de novos coñecementos básicos ata o desenvolvemento de aplicacións concretas deste coñecemento e a introdución no mercado de novos produtos biotecnolóxicos.
  AC15 Saber deseñar unha investigación prospectiva de mercado para un produto biotecnolóxico.
  AC16 Coñecer e analizar os aspectos financeiros que se están expansionando no mercado biotecnolóxico.
  AC17 Saber buscar e obter información das principais bases de datos sobre patentes e elaborar a memoria de solicitude dunha patente dun proceso biotecnolóxico.
  AC18 Posuír un amplo coñecemento dos aspectos éticos e legais que afectan as diferentes disciplinas relacionadas coa Biotecnoloxía.
  AC19 Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da Biotecnoloxía.
  AC20 Saber implantar os sistemas de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo coas normativas vixentes.
  AC21 Coñecer os recursos microbianos, vexetais e animais de interese biotecnolóxico así como as súas aplicacións na industria alimentaria e agropecuaria.
  AC22 Coñecer, saber deseñar e controlar os procesos de produción nas industrias alimentarias e agropecuarias.
  AC23 Coñecer as técnicas de análise de alimentos e as súas aplicacións.
  AC24 Coñecer as estratexias de produción e mellora de alimentos por métodos biotecnolóxicos.
  AC25 Coñecer e saber implantar os procesos de control de calidade, control de puntos críticos e trazabilidade nas industrias agroalimentarias.
  AC26 Coñecer as aplicacións da biotecnoloxía ao desenvolvemento sostible.
  AC27 Coñecer a problemática da contaminación ambiental e saber facer avaliacións do impacto ambiental.
  AC28 Coñecer e saber aplicar as técnicas de detección e tratamento da contaminación ambiental.
  AC29 Coñecer e saber aplicar as técnicas de biorremedación e biorecuperación de ambientes contaminados.
  AC30 Coñecer e saber utilizar as medidas de prevención e xestión da contaminación ambiental enfocada ao control da mesma e á minimización dos seus efectos.
  AC31 Saber levar a cabo auditorías sobre contaminación ambiental.
  AC32 Coñecer os tipos de procesos moleculares e celulares de carácter xeral implicado en patoloxías.
  AC33 Saber realizar o diagnóstico molecular de enfermidades e terapia xénica.
  AC34 Coñecer e saber aplicar as técnicas de reprodución asistida en humanos e animais.
  AC35 Coñecer os procesos de deseño, desenvolvemento e produción de vacinas e fármacos.
  AC36 Coñecer os factores xenéticos responsables da resposta variable a fármacos, nutrientes e xenobióticos e saber aplicalos ao deseño de novos fármacos específicos.
  AC37 Coñecer e saber aplicar as técnicas de bioloxía forense.
  AC38 Xerar e desenvolver ideas, converténdoas en algo novo para conseguir solucións concretas que transformen a vida e o seu entorno, e que se materialicen na posta en marcha dunha empresa.
  AC39 Innovar constantemente, avaliando beneficios e riscos e aportando novas ideas e formas de facer as cousas.
TypeB Code  
  Compound
  BC1 Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía).
  BC2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestruturas).
  BC3 Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións).
  BC4 Capacidade de planificación e elaboración de estudos técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal.
  BC5 Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación.
  BC6 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas.
  BC7 Capacidade para formular xuízos sobre a problemática ética e social, actual e futura, que propón a Biotecnoloxía.
  BC8 Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación.
  BC9 Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa.
  BC10 Capacidade de Traballo nun contexto de sostibilidade, caracterizado por: sensibilidade polo medio ambiente e polos diferentes organismos que o integran así como concienciación polo desenvolvemento sostible.
  BC11 Racionamento crítico e respecto profundo pola ética e a integridade intelectual.
  BC12 Adaptación a novas situacións legais, ou novidades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de urxencia.
  BC13 Aprendizaxe autónoma.
  BC14 Liderazgo e capacidade de coordinación.
  BC15 Sensibilización cara á calidade, o respecto medioambiental e o consumo responsable de recursos e a recuperación de residuos.
  BC16 Posuír e comprender coñecementos que proporcionan unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, moitas veces nun contexto de investigación.
  BC17 Que o alumnado saiba aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade para resolver problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  BC18 Que o alumnado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  BC19 Que o alumnado saiba comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e inequívoco.
  BC20 Que os estudantes teñan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan seguir estudando dun xeito que será en gran parte autodirixido ou autónomo.
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Adequate oral and written expression in the official languages.
  CC2 Mastering oral and written expression in a foreign language.
  CC3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
  CC4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
  CC5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
  CC6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
  CC7 Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
  CC8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
  CC9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes