Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Bioloxía Mariña
 Competencias do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 Coñecemento físico-químico do medio oceánico e costeiro
  AP2 Coñecemento da diversidade de organismos mariños e as súas estratexias adaptativas
  AP3 Coñecemento e comprensión das interaccións dos organismos mariños e os ecosistemas mariños e costeiros
  AP4 Coñecemento e procura do potencial interese económico e biotecnológico dos organismos mariños
  AP5 Coñecemento dos principios de explotación e sustentabilidade do medio mariño e planificación e supervisión da súa xestión
  AP6 Coñecemento, identificación e avaliación da calidade ambiental do medio mariño e da lexislación vixente. Dirección de consultorías ambientais
  AP7 Catalogación, avaliación, conservación, restauración e xestión de áreas mariñas e litorais protexidos. Elaboración, asesoramento legal e execución de plans de ordenación do litoral
  AP8 Coñecemento e manexo da metodoloxía de investigación, das técnicas de mostraxe e instrumentais e de análises de datos aplicados ao medio mariño
  AP9 Coñecementos de institucións, organismos e lexislación relacionados co medio mariño e os seus recursos empresariais e económicos
  AP10 Inspección e asesoramento técnico na avaliación, explotación e xestión de pesqueiras, extracción de recursos e instalacións de acuicultura
  AP11 Estudos de dinámica poboacional, mellora xenética e selección de stocks en pesqueiras, acuicultura e programas de repoboación
  AP12 Control de calidade e seguridade de alimentos e de produtos de transformación e biotecnológicos de orixe mariña
  AP13 Divulgación de coñecementos da bioloxía e o medio mariños: programas de formación e docencia; planificación e dirección de acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturais e espazos naturais protexidos
  AP14 Elaboración, discusión, interpretación, asesoramento e peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legais e socioeconómicos relacionados co ámbito mariño e pesqueiro
  AP15 Xestión de actividades de lecer e turismo no medio mariño e litoral
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 Desenvolvemento das capacidades comprensivas, de análises e sínteses.
  BP2 Utilización de criterios e métodos científicos na formulación e resolución de problemas aplicando os coñecementos adquiridos.
  BP3 Desenvolvemento de capacidades para aplicar coñecementos a contornas novas, especialmente en contextos multidisciplinares
  BP4 Desenvolvemento da capacidade de razoamento crítico e autocrítico.
  BP5 Desenvolvemento das capacidades de traballo en equipo, enriquecidas pola pluridisciplinariedad.
  BP6 Procura, análise e integración de información a partir de diferentes fontes e capacidade para a súa interpretación e avaliación.
  BP7 Aprendizaxe de diversas técnicas e métodos analíticos tanto no medio natural como no laboratorio
  BP8 Desenvolvemento de habilidades no manexo e tratamento de ferramentas, matemáticas, estatísticas e informáticas
  BP9 Desenvolvemento da capacidade para actualizar o coñecemento de forma autónoma.
  BP10 Desenvolvemento das habilidades de comunicación e discusión de formulacións e resultados.
  BP11 Desenvolvemento da habilidade de elaboración, presentación e defensa de traballos e informes técnicos.
  BP12 Desenvolvemento da curiosidade científica, da iniciativa e a creatividade.
  BP13 Desenvolvemento das capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociais e éticas.
  BP14 Desenvolvemento de habilidades para a divulgación de ideas en contextos tanto académicos como non especializados.
  BP15 Entendemento da proxección social da ciencia.
  BP16 Falar ben en público
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CM2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CM3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CM4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CM5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CM6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CM7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CM8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes