Teaching GuideTerm
Faculty of Science
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Bioloxía Mariña
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Coñecemento físico-químico do medio oceánico e costeiro
  AJ2 Coñecemento da diversidade de organismos mariños e as súas estratexias adaptativas
  AJ3 Coñecemento e comprensión das interaccións dos organismos mariños e os ecosistemas mariños e costeiros
  AJ4 Coñecemento e procura do potencial interese económico e biotecnológico dos organismos mariños
  AJ5 Coñecemento dos principios de explotación e sustentabilidade do medio mariño e planificación e supervisión da súa xestión
  AJ6 Coñecemento, identificación e avaliación da calidade ambiental do medio mariño e da lexislación vixente. Dirección de consultorías ambientais
  AJ7 Catalogación, avaliación, conservación, restauración e xestión de áreas mariñas e litorais protexidos. Elaboración, asesoramento legal e execución de plans de ordenación do litoral
  AJ8 Coñecemento e manexo da metodoloxía de investigación, das técnicas de mostraxe e instrumentais e de análises de datos aplicados ao medio mariño
  AJ9 Coñecementos de institucións, organismos e lexislación relacionados co medio mariño e os seus recursos empresariais e económicos
  AJ10 Inspección e asesoramento técnico na avaliación, explotación e xestión de pesqueiras, extracción de recursos e instalacións de acuicultura
  AJ11 Estudos de dinámica poboacional, mellora xenética e selección de stocks en pesqueiras, acuicultura e programas de repoboación
  AJ12 Control de calidade e seguridade de alimentos e de produtos de transformación e biotecnológicos de orixe mariña
  AJ13 Divulgación de coñecementos da bioloxía e o medio mariños: programas de formación e docencia; planificación e dirección de acuarios, museos, centros de interpretación ambiental, parques naturais e espazos naturais protexidos
  AJ14 Elaboración, discusión, interpretación, asesoramento e peritaje de informes científico-técnicos, éticos, legais e socioeconómicos relacionados co ámbito mariño e pesqueiro
  AJ15 Xestión de actividades de lecer e turismo no medio mariño e litoral
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 Desenvolvemento das capacidades comprensivas, de análises e sínteses.
  BJ2 Utilización de criterios e métodos científicos na formulación e resolución de problemas aplicando os coñecementos adquiridos.
  BJ3 Desenvolvemento de capacidades para aplicar coñecementos a contornas novas, especialmente en contextos multidisciplinares
  BJ4 Desenvolvemento da capacidade de razoamento crítico e autocrítico.
  BJ5 Desenvolvemento das capacidades de traballo en equipo, enriquecidas pola pluridisciplinariedad.
  BJ6 Procura, análise e integración de información a partir de diferentes fontes e capacidade para a súa interpretación e avaliación.
  BJ7 Aprendizaxe de diversas técnicas e métodos analíticos tanto no medio natural como no laboratorio
  BJ8 Desenvolvemento de habilidades no manexo e tratamento de ferramentas, matemáticas, estatísticas e informáticas
  BJ9 Desenvolvemento da capacidade para actualizar o coñecemento de forma autónoma.
  BJ10 Desenvolvemento das habilidades de comunicación e discusión de formulacións e resultados.
  BJ11 Desenvolvemento da habilidade de elaboración, presentación e defensa de traballos e informes técnicos.
  BJ12 Desenvolvemento da curiosidade científica, da iniciativa e a creatividade.
  BJ13 Desenvolvemento das capacidades de reflexión sobre responsabilidades sociais e éticas.
  BJ14 Desenvolvemento de habilidades para a divulgación de ideas en contextos tanto académicos como non especializados.
  BJ15 Entendemento da proxección social da ciencia.
  BJ16 Falar ben en público
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CC2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CC3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CC4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CC5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CC6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CC7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CC8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes