Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Investigación Química e Química Industrial (Plan 2020)
 Competencias do título


TipoA Código  
  Mixto
  AM1 CE1 - Definir conceptos, principios, teorías e feitos das diferentes áreas especializadas da Química
  AM2 CE2 - Propoñer alternativas para resolver os problemas químicos complexos das diversas especialidades químicas
  AM3 CE4 - Innovar en métodos de síntese e análise química relacionados coas diferentes áreas da Química.
  AM4 CE3 - Aplicar os materiais e as biomoléculas en ámbitos innovadores da industria e Enxeñaría Química
  AM5 CE5 - Avaliar axeitadamente os riscos e o impacto ambiental e socioeconómico asociado con produtos químicos especiais
  AM6 CE6 - Deseñar procesos que impliquen o tratamento ou eliminación de produtos químicos perigosos
  AM7 CE7 - Operar con instrumentación avanzada para análise química e a determinación estrutural
  AM8 CE8 - Analizar e utilizar os datos obtidos de forma independente en experimentos de laboratorio complexos relacionándoos coas técnicas químicas, físicas ou biolóxicas axeitadas, incluíndo o uso de fontes bibliográficas primarias
  AM9 CE9 - Valorar, promover e practicar a innovación e o emprendemento na industria e na investigación química.
  AM10 CE10 - Planificar e xestionar os recursos dispoñibles dunha empresa, laboratorio ou administración, tendo en conta os principios básicos de calidade, prevención de riscos e sustentabilidade dispoñibles
TipoB Código  
  Mixto
  BM1 CB6 – Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BM2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  BM3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e suizos
  BM4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
  BM5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
  BM6 CG1 – Innovar en espazos e áreas do campo de traballo, demostrando iniciativa e espírito empresarial
  BM7 CG2 - Identificar información da literatura utilizando as canles axeitadas e integrar esta información para crear e contextualizar un tema de investigación.
  BM8 CG3 – Avaliar a responsabilidade na xestión da información e do coñecemento no campo da Química Industrial e da investigación química
  BM9 CG4 - Demostrar capacidade de analizar, describir, organizar, planificar e xestionar proxectos
  BM10 CG5 - Usar a terminoloxía científica en inglés para discutir os resultados experimentais no contexto da profesión química
  BM11 CG6 - Aplicar correctamente as novas tecnoloxías de capturar e organizar a información para resolver problemas na actividade profesional
  BM12 CG8 - Avaliar a dimensión humana, económica, xurídica e ética na práctica profesional, así como as implicacións ambientais do seu traballo.
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 CT1 - Elaborar, escribir e defender publicamente informes de carácter científico e técnico
  CM2 CT2 - Traballar en equipo e adaptarse a equipos multidisciplinares.
  CM3 CT3 - Traballar con autonomía e eficiencia na práctica diaria da investigación ou da actividade profesional.
  CM4 CT4 - Apreciar o valor da calidade e mellora continua, actuando con rigor, responsabilidade e ética profesional.
  CM5 CT5 - Demostrar unha actitude de respecto polas opinións, valores, comportamentos e prácticas doutros
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes