Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Química
 Asignaturas
  Química Inorgánica 2
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B4 C1 O profesor valorará tanto as respostas ás cuestións do boletín como a participación activa no debate cos outros compañeiros.

10
Prácticas de laboratorio A14 A17 A18 A20 A21 A22 A23 A26 B1 B2 B3 B4 C1 O traballo no laboratorio avaliarase dende os puntos de vista de:
- organización e seguridade
- coñecemento do material, técnicas preparativas e o seu uso
- habilidade manual e,
- especialmente, a capacidade para comprender os procesos observados a partir da preparación previa.
Tamén se avaliará a elaboración do Caderno de Laboratorio, que constará de tres partes:
1-Resumo da preparación teórica previa (realizada durante os traballos tutelados).
2- Descrición detallada da execución e desenvolvemento dos experimentos (diario de laboratorio).
3- Comentario final sobre os resultados obtidos e as conclusións que se poidan extraer deles.
20
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 A proba escrita levarase a cabo no horario aprobado na Xunta de Facultade. Constará dunha serie de cuestións e problemas relacionados co programa da materia, dacordo co indicado no apartado de Metodoloxía.
40
Traballos tutelados A14 A16 A21 B1 B2 B3 B4 C1 Mediante as tutorías asociadas aos traballos tutelados, o profesor, ademais de orientar ao alumno, avalía todos os aspectos relativos á preparación teórica das prácticas e aspectos experimentais ou de seguridade no traballo.
Dada a súa importancia, o alumno non poderá comezar o traballo no laboratorio ata que realice de forma adecuada esta preparación previa.
10
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 Periódicamente, realizaranse probas curtas de tipo test ou de resposta breve, de acordo co indicado no apartado de Metodoloxía. 10
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 Periódicamente realizaranse probas curtas de tipo test de resposta múltiple a través de plataformas online, de acordo co indicado no apartado de Metodoloxía. 5
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 Periódicamente, como se indica no apartado de metodoloxía, haberá actividades nas que en base a documentos audiovisuais e/ou bibliográficos, o alumno debe contestar, a través das plataformas online dispoñibles na asignatura, preguntas relacionadas cos contidos da materia. 5
 
Observacións avaliación

Para aprobar
a materia será necesario alcanzar un mínimo de 50 puntos, debéndose cumprir ao
mesmo tempo a condición de obter un mínimo dun 50% da cualificación da Proba
mixta e un mínimo dun 40% da suma das cualificacións dos apartados Traballos
Tutelados + Prácticas de laboratorio. No caso de que o alumno non conseguira a
puntuación mínima nalgunha delas, se a suma do conxunto é superior ou igual a
50 puntos, a materia figurará como suspensa (4,5 sobre 10 puntos ).

A avaliación non poderá ser positiva se non se asistiu a todas as clases delaboratorio.

O alumno terá unha cualificación de non presentado cando participe en actividades que sumen menos do 25% da cualificación final da evaluación continua.

Encanto a segunda oportunidade de xullo:

1) A calificación da proba mixta da segunda oportunidade,substituirá a obtida na proba mixta da primeira oportunidade, sendo de novo necesario obter un mínimo de 5 (sobre 10) da puntuación total da proba mixta para poder superar a materia, o que significará, como na "primeira oportunidade", o 40% da calificación.

2) Aqueles alumnos que suspenderan as prácticas de laboratorio poderán realizar un traballo tutelado sobre unha nova práctica de laboratorio e o correspondente resumo da devandita preparación teórica anterior.

3) A cualificación do resto de actividades avaliables durante o curso manterase na segunda oportunidade de xullo.

Os alumnos que sexan avaliados na "segunda oportunidade" só poderán optar á matrícula de honra se o número máximo destas para o curso,de acordo coa normativa académica, non fose cuberto na súa totalidade na"primeira oportunidade".

Aqueles alumnos que se acollan ao “recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia” de acordo coa normativa da UDC, só deberán asistir de maneira obrigatoria os traballos tutelados e as clases prácticas de laboratorio. A cualificación final para os devanditos alumnosconstará de dous partes: a cualificación obtida nos traballos tutelados e asprácticas de laboratorio, que contribuirá nun 30% á nota final e a proba mixta,que computará polo 70% restante. Estas porcentaxes de cualificación aplicaranseás dúas oportunidades.

No caso de circunstancias excepcionais, obxectivables e adecuadamente xustificadas, o Profesor Responsable podería eximir total ou parcialmente a algún membro do alumnado de concorrer ao proceso de avaliación continuada. O alumando que se atopara nesta circunstancia deberá superar un exame específico que non deixe dúbidas sobre a consecución das competencias propias da materia.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes