Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Bioloxía
 Asignaturas
  Organografía microscópica
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A4 A5 A11 A30 A31 B3 B4 B7 B8 - Valórase a asistencia, participación, iniciativa, atención, conduta e opinións desenvolvidas nas actividades realizadas durante as clases prácticas (localización, identificación e interpretación de preparacións microscópicas de órganos animais e vexetais).
20
Proba obxectiva A1 B8 - A asistencia a todas as clases prácticas é imprescindible para superar a materia. Se o alumno ten faltas de asistencia as clases prácticas sen xustificar, non poderá presentarse o examen práctico de tal modo que terá a asignatura suspensa.

- Nesta materia non se realizarán exames parciais.

- Na convocatoria de Maio, O exame final (teoría e práctica) supón un 80% da cualificación final. Desta porcentaxe o 80% corresponde ao exame teórico e o 20% ao exame práctico.

- A avaliación da parte teórica da materia, vén determinada polo exame teórico, que constará de preguntas curtas e de preguntas tipo test de elección múltiple sobre os contidos das clases maxistrais e sesións de tutoría de grupos reducidos. Tamén se poderán incluír cuestións dirixidas á interpretación de figuras teóricas. Se o exame é de tipo test, só se cualificarán as contestacións realizadas exclusivamente no persoal anexo ao exame.

- A avaliación dos contidos desenvolvidos durante as clases prácticas de laboratorio, levará a cabo mediante un exámen práctico no cal se valorará a identificación e descrición de preparacións microscópicas, iguais ou diferentes das estudadas nas clases prácticas, e que serán contestadas exclusivamente no espazo reservado para iso.

- Os alumnos que non superasen o exame oficial da Convocatoria de Maio, ou non se presentaron á mesma poderán examinarse na Convocatoria de Xullo.

_ Coa proba obxectiva, o alumno demostrará o grao de coñecemento e destrezas adquirido ao longo do curso, asi como a capacidade de síntese e abstracción desenvolvidos.

64
Discusión dirixida A1 A5 A11 A29 B1 B3 B4 B6 B7 B8 B11 - Valórase a asistencia, participación, atención e conduta do alumno en todas as actividades desenvolvidas durante as sesións de discusión dirixida (cuestionarios, interpretación de imaxes microscópicas de órganos, exposición de dúbidas).16
 
Observacións avaliación

A avaliación da materia baséase nun exame de contidos teóricos, un exame de contidos prácticos e unha avaliación
continua de todas as actividades desenvolvidas durante as sesións dos pequenos grupos. A asistencia ás clases
 prácticas é unha condición esencial para ser avaliada. Na sesión de maio haberá un exame final teórico-práctico
para a avaliación da aprendizaxe e todas as actividades de adestramento terán unha puntuación entre 0 e 10 puntos.
Para calcular a nota final teranse en conta os seguintes criterios: 1. Avaliación da aprendizaxe teórica. A nota
obtida nesta sección representará o 80% da nota final da parte de teoría. 2. Avaliación da aprendizaxe práctica.
A nota obtida neste apartado será o 20% da nota final. 3. A cualificación obtida no exame do seminario será o 20%
 da nota final da sección teórica. Para superar a materia na sesión de maio, a suma global das seccións mencionadas
 debe estar entre 5 e 10 puntos, sendo necesario obter polo menos 5 puntos en cada unha das dúas seccións.
Se non se cumpre este requisito, a nota final correspondería á da sección cun valor mínimo. Os estudantes que
non superen a materia na sesión de maio, ou non o presentaron, poderán volver probar na proba de xullo. Neste caso,
 a avaliación consistirá en: 1. Nunha proba escrita sobre os contidos teóricos da materia e as sesións de discusión
dirixidas realizadas polos alumnos. A nota obtida nesta sección (entre 0 e 10 puntos) representará o 80% da nota final.
 2. Nunha proba práctica da mesma natureza que a mencionada. A nota obtida nesta sección (entre 0 e 10 puntos) será
 o 20% da nota final. Para superar a materia na sesión de xullo, a suma global das seccións mencionadas debe estar
entre 5 e 10 puntos, sendo É necesario obter polo menos 5 puntos en cada unha das dúas seccións. Se non se cumpre
este requisito, a nota final correspondería á da sección cun valor mínimo. A nota de NON PRESENTADO aplicarase
soamente no caso de que o alumno non realice ningunha das probas obxectivas durante o semestre ou o exame final
das oportunidades de maio e xullo.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes