Teaching GuideTerm
Faculty of Law
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
  AJ2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
  AJ3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
  AJ4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
  AJ5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
  AJ6 Coñecer unha segunda lingua extranxera na súa vertente xurídico-empresarial.
  AJ7 Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y de la Construcción.
  AJ8 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AJ9 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AJ10 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
  AJ11 Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativos al Derecho Urbanístico
  AJ12 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AJ13 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AJ14 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
  AJ15 Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativos al Derecho Ambiental
  AJ16 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Ambiental y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AJ17 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AJ18 Capacidad para para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
  BJ2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
  BJ3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
  BJ4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
  BJ5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
  BJ6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
  BJ7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
  BJ8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
  BJ9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
  BJ10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
  BJ11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
  BJ12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
  BJ13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
  BJ14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
  BJ15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
  BJ16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
  BJ17 Destreza no uso dos recursos informáticos máis relevantes
  BJ18 Destreza no manexo de ferramentas multimedia que sirven de apoio ás tarefas de asesoramiento
  BJ19 Capacidade para determinar as súas propias necesidades tecnolóxicas.
  BJ20 Capacidade para comprender e reproducir os principais aspectos léxicos e sintácticos dunha segunda língua extranxeira no ámbito propio do asesoramento xurídico-empresarial
TypeC Code  
  Job guided
  CJ1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  CJ2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
  CJ3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CJ4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CJ5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CJ6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
  CJ7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CJ8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  CJ9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades
  CJ10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje qie les permitan continuar estudiando en un modo que habrá de ser en gran medida dirigido o autodirigido
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes