Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)
 Competencias / Resultados do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
  AP2 Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
  AP3 Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial.
  AP4 Coñecer e aplicar as técnicas contables, de elaboración e análise de estados financeiros e outros instrumentos de xestión.
  AP5 Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
  AP6 Coñecer unha segunda lingua extranxera na súa vertente xurídico-empresarial.
  AP7 Capacidad de afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativas al Derecho Inmobiliario y de la Construcción.
  AP8 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Inmobiliario y de la Construcción y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AP9 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AP10 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
  AP11 Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativos al Derecho Urbanístico
  AP12 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Urbanístico y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AP13 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AP14 Capacidad para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
  AP15 Capacidad para afrontar las cuestiones jurídicas que se produzcan en el ámbito empresarial relativos al Derecho Ambiental
  AP16 Capacidad para interpretar y aplicar el grupo normativo del Derecho Ambiental y buscar soluciones jurídicas propias a los problemas y conflictos planteados
  AP17 Caapacidad para desarrollar tareas jurídicas en empresas relacionadas con la especialidad y realizar trabajos individuales o en grupo
  AP18 Capacidad para para conocer, interpretar, redactar, aplicar, corregir o valorar los principales documentos jurídicos o económicos relacionados con la especialidad.
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
  BP2 Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
  BP3 Capacidade para estructurar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
  BP4 Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estructurado xurídicamente
  BP5 Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
  BP6 Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
  BP7 Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
  BP8 Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elexir o máis idóneo no caso concreto.
  BP9 Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
  BP10 Capacidade para estructurar e redactar con fluidez textos xurídicos elaborados, empregando a terminoloxía técnicamente apropiada.
  BP11 Capacidade para estructurar os argumentos e transmitilos oralmente con competencia técnica e habilidade oratoria
  BP12 Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
  BP13 Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
  BP14 Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
  BP15 Capacidade para asesorar sobre as posibles resolucións dun caso
  BP16 Capacidade para deseñar estratexias alternativas conducentes ás distintas solucións
  BP17 Destreza no uso dos recursos informáticos máis relevantes
  BP18 Destreza no manexo de ferramentas multimedia que sirven de apoio ás tarefas de asesoramiento
  BP19 Capacidade para determinar as súas propias necesidades tecnolóxicas.
  BP20 Capacidade para comprender e reproducir os principais aspectos léxicos e sintácticos dunha segunda língua extranxeira no ámbito propio do asesoramento xurídico-empresarial
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  CP2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
  CP3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CP4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CP5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CP6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
  CP7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CP8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  CP9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades
  CP10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje qie les permitan continuar estudiando en un modo que habrá de ser en gran medida dirigido o autodirigido
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes