Guía DocenteCurso
Facultade de Dereito
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Dereito
 Competencias / Resultados do título


Tipo A Código Competencias / Resultados do título - Específicas
  A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
  A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
  A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
  A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
  A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
  A6 Comprensión das distintas manifestacións do dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
  A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
  A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
  A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
  A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
  A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
  A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
  A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
  A14 Capacidade de elaboración de normas.
  A15 Capacidade de negociación e mediación.
  A16
Tipo B Código Competencias / Resultados do título - Básicas / Xerais
  B1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
  B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
  B6 Aprender a aprender.
  B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
  B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
  B10 Traballar de forma colaborativa.
  B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
  B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
Tipo C Código Competencias / Resultados do título - Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes