Guía DocenteCurso
Facultade de Filoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Filoloxía Inglesa
 Competencias / Resultados do título


Tipo A Código Competencias / Resultados do título - Específicas
  A1 Capacidade para localizar, utilizar, avaliar, sintetizar e aproveitar a bibliografía e outra información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos.
  A2 Capacidade para elaborar recensións.
  A3 Capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
  A4 Coñecemento de ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
  A5 Capacidade para identificar problemas e temas de investigación.
  A6 Coñecemento dos métodos e técnicas de análise lingüística.
  A7 Coñecemento dos métodos e técnicas de análise literaria.
  A8 Coñecementos de retórica e estilística.
  A9 Capacidade para analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise.
  A10 Coñecemento de crítica textual e edición de textos.
  A11 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
  A12 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da ciencia literaria.
  A13 Dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
  A14 Coñecemento da gramática da lingua inglesa.
  A15 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua inglesa.
  A16 Coñecemento teórico e aplicado dos modelos e técnicas da planificación lingüística.
  A17 Coñecemento da variación lingüística da lingua inglesa.
  A18 Coñecemento das literaturas en lingua inglesa.
  A19 Coñecemento da historia e da cultura dos países de lingua inglesa.
  A20 Coñecemento da evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
  A21 Coñecemento instrumental oral e escrito dunha segunda (terceira...) lingua.
  A22 Coñecemento da gramática da segunda (terceira...) lingua.
  A23 Coñecemento da historia e da cultura dos países da segunda (terceira...) lingua.
  A24 Coñecemento das literaturas da segunda (terceira...) lingua.
  A25 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua inglesa.
  A26 Coñecemento teórico e práctico da tradución directa e inversa da lingua inglesa.
  A27 Coñecementos de terminoloxía e neoloxía.
  A28 Capacidade para interrelacionar os distintos aspectos da Filoloxía.
  A29 Capacidade para relacionar os coñecementos con outras áreas e disciplinas.
Tipo B Código Competencias / Resultados do título - Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica.
  B9 Capacidade de análise e síntese.
  B10 Apreciación da diversidade.
  B11 Planificación e xestión do tempo.
  B12 Dominio instrumental oral e escrito da lingua.
  B13 Capacidade para comunicar os coñecementos adquiridos.
Tipo C Código Competencias / Resultados do título - Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes