Teaching GuideTerm
Faculty of Philology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade (plan 2016)
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Analizar e interpretar textos, aplicando diferentes modelos teóricos e xenéricos
  Research guided
  AR1 Ser capaz de desenvolver un enfoque orixinal e creativo na investigación avanzada no ámbito dos estudos literarios e culturais
  AR2 Aplicar unha perspectiva comparatista de carácter transnacional e plurilingüístico aos estudos literarios, artísticos e culturais
  AR3 Adquirir a capacidade de xestionar ferramentas e recursos de investigación aplicados no ámbito dos estudos literarios e culturais
  Compound
  AC1 Integrar os estudos literarios nun contexto cultural mais extenso que trascenda os límites dunha soa lingua e/ou nación, atendendo á diversidade cultural
  AC2 Ampliar o concepto de literatura, a través da súa relación coas TICS, os medios de comunicación, o cine, as artes, no marco da diversidade cultural
  AC3 Ser capaz de realizar aportacións creativas e orixinais no estudo comparatista dos textos literarios, dos productos artísticos e das realidades culturais
  AC4 Aplicar as técnicas de análise cultural en contextos diversos
  AC5 Adquirir as habilidades necesarias para analizar e investigar os mecanismos dos procesos de comunicación
  AC6 Coñecer e valorar a diversidade cultural, con especial atención aos ámbitos hispánico e galego-portugués
  AC7 Coñecer as principais correntes teóricas que integraron e integran a reflexión sobre a literatura e a cultura, así como os seus antecedentes
  AC8 Comprender os procesos históricos dos estudos literarios e culturais e os seus cambios de paradigma
  AC9 Aplicar as técnicas de análise cultural respetando os fundamentos ideolóxicos presentes en contextos diversos
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións(TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida
  BJ2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  BJ3 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñibles para resolver problemas cos que deben enfrontarse
  BJ4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe
  BJ5 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
  BJ6 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser, en grande medida, autodirixido ou autónomo
  BJ7 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  BJ8 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  Research guided
  BR1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base e oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BR2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos. dentro de contextos mais amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BR3 Que os estudiantes sexan capaces de integrar coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  Compound
  BC1 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  BC2 Falar ben en público
  BC3 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
TypeC Code  
  Research guided
  CR1 Desenvolver habilidades cognitivas avanzadas (capacidade de síntesise, análise e pensamento crítico) relacionadas co desenvolvemento e a creación dun perfil investigador
  CR2 Adquirir a capacidade de concebir e deseñar proxectos de investigación con rigor académico
  CR3 Desenvolver habilidades de xestión da información para propósitos académicos e de investigación
  Compound
  CC1 Adquirir capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva
  CC2 Traballar de maneira interdisciplinar en entornos diversos
  CC3 Demostrar un compromiso ético coas desigualdades
  CC4 Promover o entendemento intercultural desde a comprensión da diversidade
  CC5 Integrar coñecementos de campos de estudos diversos
  CC6 Aplicar coñecementos e habilidades na resolución de problemas en entornos novos o non familiares en contextos interdisciplinares
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes