Teaching GuideTerm
Faculty of Philology
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Turismo
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Comprender os principios do turismo: a súa dimensión espacial, social, cultural, política, laboral e económica.
  A2 Analizar a dimensión económica do turismo.
  A3 Comprender o carácter dinámico e evolutivo do turismo e da nova sociedade do lecer.
  A4 Coñecer as principais estruturas político-administrativas turísticas.
  A5 Converter un problema empírico nun obxecto de investigación e elaborar conclusións.
  A6 Ter unha marcada orientación de servizo ao cliente.
  A7 Recoñecer os principais axentes turísticos.
  A8 Avaliar os potenciais turísticos e a análise prospectivo da súa explotación.
  A9 Analizar, sintetizar e resumir criticamente a información económico-patrimonial das organizacións turísticas.
  A10 Xestionar os recursos financeiros.
  A11 Definir obxectivos, estratexias e políticas comerciais.
  A12 Dirixir e xestionar (management) os distintos tipos de entidades turísticas.
  A13 Manexar técnicas de comunicación.
  A14 Comprender o marco legal que regula as actividades turísticas.
  A15 Traballar en inglés como lingua estranxeira.
  A16 Comunicarse de forma oral e escrita nunha segunda lingua estranxeira.
  A17 Comunicarse de forma oral e escrita nunha terceira lingua estranxeira.
  A18 Identificar e xestionar espazos e destinos turísticos.
  A19 Xestionar o territorio turístico de acordo cos principios de sustentabilidade.
  A20 Coñecer o procedemento operativo do ámbito de aloxamento.
  A21 Coñecer o procedemento operativo do ámbito de restauración.
  A22 Coñecementos a adquirir no ámbito dos procedementos operativos das empresas de intermediación.
  A23 Analizar os impactos xerados polo turismo.
  A24 Utilizar e analizar as tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) nos distintos ámbitos do sector turístico.
  A25 Comprender un plan público e as oportunidades que se derivan para o sector privado.
  A26 Planificar e xestionar os recursos humanos das organizacións turísticas.
  A27 Comprender o funcionamento dos destinos, estruturas turísticas e os seus sectores empresariais no ámbito mundial.
  A28 Coñecer os obxectivos, a estratexia e os instrumentos públicos da planificación.
  A29 Traballar en medios socioculturais diferentes.
  A30 Coñecer as principais iniciativas de posta en valor do patrimonio cultural.
  A31 Comprender as características da xestión do patrimonio cultural.
  A32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestruturas e instalacións turísticas.
  A33 Creatividade.
  A34 Iniciativa e espírito emprendedor.
  A35 Motivación por calidade.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Capacidade de análise e síntese.
  B2 Comunicación oral e escrita en lingua nativa.
  B3 Resolución de problemas.
  B4 Razoamento crítico.
  B5 Compromiso ético.
  B6 Aprendizaxe autónoma.
  B7 Adaptación a novas situacións.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes