Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Ciberseguridade
 Competencias do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 CE1 - Coñecer, comprender e aplicar os métodos de criptografía e criptoanális, os fundamentos de identidade dixital e os protocolos de comunicacións seguras
  AP2 CE2 - Coñecer en profundidade as técnicas de ciberataque e ciberdefensa
  AP3 CE3 - Coñecer a normativa técnica e legal de aplicación en materia de ciberseguridade, as súas implicacións no deseño de sistemas, no uso de ferramentas de seguridade e na protección da información
  AP4 CE4 - Comprender e aplicar os métodos e técnicas de ciberseguridade aplicables ós datos, os equipos informáticos, as redes de comunicacións, as bases de datos, os programas e os servizos de información
  AP5 CE5 - Deseñar, implantar e manter un sistema de xestión da seguridade da información utilizando metodoloxías de referencia
  AP6 CE6 - Desenvolver e aplicar métodos de investigación forense para o análisis de incidentes ou riscos de ciberseguridade
  AP7 CE7 - Ter capacidade para realizar a auditoría de seguridade de sistemas e instalacións, o análisis de riscos derivados de debilidades de ciberseguridade e desenvolver o proceso de certificación de sistemas seguros
  AP8 CE8 - Ter capacidade para concibir, deseñar, poñer en práctica e manter sistemas de ciberseguridade
  AP9 CE9 - Ter capacidade para elaborar plans e proxectos de traballo no ámbito da ciberseguridade, claros, concisos e razoados
  AP10 CE10 - Coñecer os fundamentos matemáticos das técnicas criptográficas e comprender a súa evolución e tendencias futuras
  AP11 CE11 - Reunir e interpretar datos relevantes dentro do área da seguridade informática e das comunicacións
  AP12 CE12 - Coñecer o papel da ciberseguridade no deseño das novas industrias, así como as particularidades, restricciones e limitacións que teñen que acometerse para obter unha infraestructura industrial segura
  AP13 CE13 - Ter capacidade de análisis, detección e eliminación de vulnerabilidades, e do malware susceptible de utilizalas, en sistemas e redes
  AP14 CE14 - Ter capacidade para desenvolver un plan de continuidade de negocio seguindo normas e estándares de referencia
  AP15 CE15 - Ter capacidade de identificar o valor, tanto económico como doutra índole, da información da institución, os seus procesos críticos e o impacto que produciría a interrupción destes; e, tamén, as necesidades internas e externas que permitirán estar preparados ante ataques de seguridade
  AP16 CE16 - Ter capacidade para albiscar e enfocar o esforzo de negocio en temáticas relacionadas coa ciberseguridade, e cunha monetización viable
  AP17 CE17 - Ter capacidade de planificar no tempo os periodos de detección de incidentes ou desastres, e a súa recuperación
  AP18 CE18 - Interpretar dunha forma axeitada as fontes de información no ámbito do dereito penal informático (leis, xurisprudencia e doutrina) de ámbito nacional e internacional
  AP19 CE19 - Saber identificar os perfís de persoal necesarios para unha institución en función das súas características e o seu sector
  AP20 CE20 - Coñecemento das empresas orientadas específicamente ao sector de seguridade da nosa contorna
  AP21 HD-01 - Determinar el grado de seguridad de una solución criptográfica, elegir la más adecuada a un sistema de información o de comunicaciones, así como aplicar y adaptar sus elementos
  AP22 HD-02 - Detectar y eliminar las vulnerabilidades susceptibles a malware, así como malware, en sistemas y redes de comunicaciones, así como evadir técnicas de ocultación y persistencia de malware
  AP23 HD-03 - Elegir la solución de privacidad y anonimato más adecuada para un sistema de información o de comunicaciones, así como saber aplicar y adaptar los elementos de privacidad y de comunicación anónima a un producto, servicio o sistema de información y comunicaciones en función de las necesidades y teniendo en cuenta el compromiso entre utilidad de la información y privacidad de los datos
  AP24 HD-04 - Prevenir, identificar y corregir las principales vulnerabilidades que sufren las aplicaciones, así como incorporar mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso a las aplicaciones
  AP25 HD-05 - Diseñar e implementar redes seguras, seleccionando y configurando los dispositivos adecuados para cada sección de la red y utilizando proactivamente la monitorización de red como de modo que se implemente correctamente la política de seguridad de la organización
  AP26 HD-06 - Aplicar tecnologías de registro distribuido a casos de uso específico, así como diseñar, desarrollar y desplegar una solución basada en dichas tecnologías, optimizando sus parámetros esenciales y aplicando mecanismos de protección para evitar y mitigar ataques
  AP27 HD-07 - Decidir la solución/protocolo adecuado para asegurar la seguridad de comunicaciones extremo a extremo, así como configurar las diferentes herramientas que los distintos sistemas operativos/plataformas nos aportan para activar la seguridad en las comunicaciones
  AP28 HD-08 - Identificar las vulnerabilidades de un SO en un entorno de uso concreto, modificar la configuración mara minimizar su exposición y comprobar su niel de seguridad
  AP29 HD-09 - Analizar las implicaciones del nivel de seguridad de tecnologías relacionadas con la digitalización de los sectores de producción, así como valorar y modelar amenazas y ejecutar ataques con el objetivo de diseñar sistemas IoT seguros
  AP30 HD-10 - Identificar y aprovechar, de manera analítica y práctica, vulnerabilidades de los sistemas de información, así como identificar posibles vectores de ataque e innovar en técnicas y procesos referidos al hacking ético
  AP31 HD-11 - Valorar una empresa en el ámbito de la seguridad e incluso a sectores más específicos dentro de este ámbito, así como definir los perfiles necesarios, propios de la empresa o externos, asociados a la ciberseguridad
  AP32 HD-12 - Identificar, preservar y analizar evidencias, realizar análisis forense de un sistema de información, y generar informes que sean claros, concisos e inteligibles tanto por expertos como por personas ajenas al ámbito de la seguridad informática
  AP33 HD-13 - Aplicar herramientas de virtualización de infraestructuras en Centros de Procesado de Datos, así como utilizar herramientas para la monitorización de sus infraestructuras y servicios
  AP34 HD-14 - Identificar vulnerabilidades en sistemas operativos y aplicaciones propios de los dispositivos móviles, así como realizar un análisis forense y definir la política de seguridad que afecta a las comunicaciones y sistemas móviles de una organización
  AP35 HD-15 - Aplicar los contratos inteligentes al desarrollo de sistemas descentralizados, evaluar si un desarrollo es adecuado a la problemática y utilizar las herramientas de desarrollo apropiadas para programar, desplegar e interaccionar con contratos inteligentes, así como usar oráculos bajo condiciones de robustez y seguridad
  AP36 HD-16 - Gestionar la seguridad de la información, utilizar herramientas de análisis de riesgos y la auditoria de seguridad, identificar y clasificar posibles incidentes de forma proactiva y definir los cauces para su gestión y resolución
  AP37 HD-17 - Analizar y comunicar la normativa legal relacionada con la ciberseguridad, sus cuestiones ético-legales y los delitos la criminalidad informática en el contexto nacional, europeo e internacional
  AP38 HD-18 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
  AP39 HD-19 - Saber comunicar sus conclusiones ---y los conocimientos y razones últimas que las sustentan--- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 CB1 - Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BP2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BP3 CB3 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formar xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BP4 CB4 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións ---e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan--- a públicos especializados e non especializados de un modo claro e sen ambigüidades
  BP5 CB5 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo
  BP6 CG1 - Ter capacidade de análisis e síntesis. Ter capacidade para proxectar, modelar, calcular e diseñar solucións de seguridade da información, as redes e/ou os sistemas de comunicacións en todos os ámbitos de aplicación
  BP7 CG2 - Resolución de problemas. Ter capacidade de resolver, cos coñecementos adquiridos, problemas específicos do ámbito técnico da seguridade da información, as redes e/ou os sistemas de comunicacións
  BP8 CG3 - Capacidade para o razonamiento crítico e a evaluación crítica de calquera sistema de protección da información, calquera sistema de seguridade da información, da seguridade das redes e/ou os sistemas de comunicacións
  BP9 CG4 - Compromiso ético. Capacidad para deseñar e implantar solucións técnicas e de xestión con criterios éticos de responsabilidade e deontoloxía profesional no ámbito da seguridade da información, as redes e/o os sistemas de comunicacións
  BP10 CG5 - Ter capacidade para aplicar os coñecementos teóricos na práctica, no marco de infraestruturas, equipamientos e aplicacións concretos, e suxeitos a requisitos de funcionamento específicos
  BP11 CG6 - Destreza para investigar. Capacidade para innovar e contribuir ao avance dos principios, as técnicas e os procesos referidos o seu ámbito profesional, deseñando novos algoritmos, dispositivos, técnicas ou modelos útiles para a protección dos activos dixitais públicos, privados ou comerciais
  BP12 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
  BP13 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
  BP14 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
  BP15 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  BP16 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
  BP17 K-01 - Conocer los métodos y técnicas básicas de la criptografía clásica, estándares y protocolos de seguridad criptográfica, esteganografía y cifrado post-cuántico
  BP18 K-02 - Conocer las técnicas de ocultación y persistencia de malware; así como las tendencias actuales en malware mediante el estudio de casos reales
  BP19 K-03 - Identificar los métodos de ataque a la privacidad y de los conceptos de preservación de la privacidad y anonimato: privacidad diferencial, cifrado homomórfico y en computación segura multi-partita
  BP20 K-04 - Distinguir las principales vulnerabilidades que sufren las aplicaciones, así como los principales mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso, con énfasis especial en aplicaciones web y servicios web
  BP21 K-05 - Conocer de las vulnerabilidades en los dispositivos y tecnologías de acceso de red, las herramientas para explorarlas y las medidas de protección para obtener redes de comunicaciones seguras, así como comprender el concepto de política de seguridad aplicado a redes, la seguridad perimetral y los cortafuegos
  BP22 K-06 - Comprender los conceptos básicos y el funcionamiento general de las tecnologías basadas en registro distribuido; así como su evaluación en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad; y sus principales aplicaciones y casos de uso
  BP23 K-07 - Conocer en detalle los protocolos de red que aportan seguridad a la transmisión de la información, y comprender qué otros protocolos, siendo auxiliares (no relativos al mundo de la seguridad), presentan vulnerabilidades explotables y las posibles contramedidas contra los ataques
  BP24 K-08 - Distinguir los distintos tipos de vulnerabilidades de los SO, su funcionamiento y configuración, así como la forma que limitan la exposición del SO
  BP25 K-09 - Identificar la arquitectura de los sistemas IoT, su complejidad y sus vulnerabilidades, así como comprender la seguridad en el ámbito los sistemas empotrados y los sistemas de comunicación IoT
  BP26 K-10 - Diferenciar los vectores y técnicas de ciberataque más comunes, así como comprender y aplicar los métodos y técnicas de detección de vulnerabilidades en equipos informáticos, redes de comunicaciones, bases de datos, programas y/o servicios de información
  BP27 K-11 - Comprender los conceptos fundamentales sobre el negocio de la seguridad digital y, en este contexto, el funcionamiento de las empresas, las formas de monetización y la comunicación de productos a públicos especializados y no especializados
  BP28 K-12 - Conocer las técnicas y herramientas para la preservación y análisis de evidencias, así como las metodologías adecuadas para la realización de trabajos forenses con validez legal
  BP29 K-13 - Interpretar los conceptos fundamentales, tipología y evolución de la arquitectura de los centros de procesos de datos (CPD) desde una visión centrada en la seguridad de la infraestructura física, así como las técnicas básicas de seguridad en CPD como son virtualización, fortificación de elementos físicos y lógicos y securización de datos
  BP30 K-14 - Distinguir los conceptos fundamentales asociados con la seguridad en los sistemas operativos para móviles y el desarrollo de apps seguras, así como los sistemas gestión de dispositivos móviles
  BP31 K-15 - Conocer los conceptos básicos sobre contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, así como las tecnologías para su diseño y desarrollo técnicos y las consideraciones de seguridad (testing y análisis de código)
  BP32 K-16 - Describir los conceptos fundamentales y la normativa técnica relacionada con la Gestión de la Seguridad de la Información, las metodologías de Análisis de Riesgos, así como las herramientas para llevar a cabo tareas de análisis de riesgos, auditoría de seguridad, gestión de incidentes, gestión de continuidad de negocio y recuperaciones
  BP33 K-17 - Analizar la normativa técnica y legal de aplicación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño de sistemas, en el uso de herramientas de seguridad y en la protección de la información
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 CT1 - Ter capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria
  CP2 CT2 - Ter capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega
  CP3 CT3 - Incorporar no exercicio profesional criterios de sostenibilidade e compromiso ambiental. Incorporar aos proxectos o uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
  CP4 CT4 - Valorar a importancia da seguridade da información no avance socioeconómico da sociedade
  CP5 CT5 - Ter capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en inglés
  CP6 C-01 - Resolver problemas relacionados con el uso de información cifrada y tener autonomía e iniciativa para desarrollar soluciones innovadoras en los campos de la criptografía, el criptoanálisis, la anonimia y la privacidad
  CP7 C-02 - Demostrar autonomía e iniciativa para resolver problemas complejos que involucren múltiples tecnologías en el ámbito de las redes o los sistemas de comunicaciones, y desarrollar soluciones innovadoras en el campo de las comunicaciones y la computación distribuida privadas.
  CP8 C-03 - Trabajar como analista de malware, para proteger aplicaciones, así como analizar su seguridad en cualquier área de aplicación
  CP9 C-04 - Aplicar la tecnología de cadenas de bloques a la protección descentralizada verificable de la información, ya sea referida ésta a activos digitales de información o referida a activos digitales que representan bienes de uso.
  CP10 C-05 - Analizar la seguridad de los protocolos de comunicación en la capa física; de enlace; de red y de transporte, así como evaluar en una red corporativa las medidas de seguridad que es necesario implantar para la protección de sus activos internos y sus comunicaciones
  CP11 C-06 - Identificar vulnerabilidades en un sistema real, así como variar sus parámetros y configurarlo para su protección frente a ellas; limitando así la exposición a amenazas conocidas
  CP12 C-07 - Aplicar políticas de seguridad e implementar las diferentes técnicas de protección en base a la comprensión de los ataques en sistemas industriales para minimizar las problemáticas de seguridad y los ataques a redes de control industrial.
  CP13 C-08 - Realizar test de intrusión en entornos prácticos complejos para la identificación de vulnerabilidades, así como para realizar ataques en entornos controlados con juicio crítico y ético
  CP14 C-09 - Aplicar métodos de investigación forense para el análisis de incidentes o riesgos de ciberseguridad mediante técnicas científicas y analíticas para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal
  CP15 C-10 - Diseñar y gestionar la seguridad de infraestructuras para realizar la auditoría de seguridad de la infraestructura y garantizar continuidad de negocio bajo normas y estándares de referencia
  CP16 C-11 - Diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión de la seguridad de la información utilizando metodologías de referencia, analizar los riesgos, planificar periodos de detección de incidentes o desastres, y su recuperación, desarrollar un plan de continuidad de negocio, certificar sistemas seguros y realizar la auditoría de seguridad de sistemas e instalaciones
  CP17 C-12 - Interpretar de forma adecuada las fuentes de información en el ámbito del derecho penal informático (leyes, jurisprudencia y doctrina) de ámbito nacional e internacional
  CP18 C-13 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
  CP19 C-14 - Proyectar, modelar, calcular y diseñar soluciones técnicas y de gestión de seguridad de la información, las redes y/o los sistemas de comunicaciones en todos los ámbitos de aplicación, con criterios éticos de responsabilidad y deontología profesional
  CP20 C-15 - Comunicar conocimientos y conclusiones, así como las razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  CP21 C-16 - Innovar y contribuir al avance de los principios, las técnicas y los procesos referidos a su ámbito profesional, diseñando nuevos algoritmos, dispositivos, técnicas o modelos útiles para la protección de los activos digitales públicos, privados o comerciales
  CP22 C-17 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental mediante el uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
  CP23 C-18 - Valorar la importancia de la seguridad de la información en el avance socioeconómico de la sociedad y tener capacidad para elaborar de planes y proyectos de trabajo claros, concisos y razonados en el ámbito de la ciberseguridad.
  CP24 C-19 - Aplicar la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes