Guía DocenteCurso
Facultade de Informática
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Intelixencia Artificial
 Competencias do título


TipoA Código  
  Mixto
  AM1 CE01 - Comprensión e dominio de técnicas para o procesamento léxico, sintáctico e semántico de textos en linguaxe natural
  AM2 CE02 - Comprensión e dominio dos fundamentos e técnicas de procesamento de documentos enlazados, estruturados e non estruturados, e da representación do seu contido
  AM3 CE03 - Comprensión e coñecemento das técnicas de representación e procesado de coñecemento mediante ontoloxías, grafos e RDF, así como das ferramentas asociadas ás mesmas
  AM4 CE04 - Coñecer os fundamentos e técnicas básicas da intelixencia artificial e a súa aplicación práctica
  AM5 CE05 - capacidade para deseñar e desenvolver sistemas intelixentes mediante a aplicación de algoritmos de inferencia, representación do coñecemento e planificación automática
  AM6 CE06 - capacidade para recoñecer aqueles problemas que necesiten dunha arquitectura distribuida que non estea prefixada durante o deseño do sistema, que serán axeitados para a implementación de sistemas multiaxente intelixentes
  AM7 CE07 - capacidade para entender as implicacións do desenrolo dun sistema intelixente explicable e interpretable
  AM8 CE08 - capacidade para deseñar e desenvolver sistemas intelixentes seguros, en términos de integridade, confidencialidade e robustez
  AM9 CE09 - capacidade para ter un coñecemento profundo dos principios fundamentáis e modelos da computación cuántica e sabelos aplicar para interpretar, seleccioar, valorar, modelar, e crear novos conceptos, teorías, usos e desenrolos tecnolóxicos relacionados coa intelixencia artificial
  AM10 CE10 - capacidade para a construcción, validación e aplicación dun modelo estocástico dun sistema real a partir dos datos observados e o análisis crítico dos resultados obtidos para seleccionar as máis axeitadas para a resolución de problemas
  AM11 CE11 - Comprensión e dominio das principáis técnicas e ferramentas de análisis de datos, tanto dende o punto de vista estatístico como da aprendizaxe automática, incluíndo as dedicadas ao tratamento de grandes volúmenes de datos, e capacidade para seleccioar as máis axeitadas para a resolución de problemas
  AM12 CE12 - capacidade para plantexar, formular e resolver todas as etapas dun proxecto de datos, incluíndo a compresión e dominio de fundamentos e técnicas básicas para a búsqueda e o filtrado de información en grandes coleccións de datos
  AM13 CE13 - coñecemento das ferramentas informáticas no campo do análisis dos datos e modelización estadística, e capacidade para seleccionar as máis axeitadas para a resolución de problemas
  AM14 CE14 - Comprensión e dominio das principáis técnicas de aprendizaxe automática, incluíndo as dedicadas ao tratamento de grandes volúmenes de datos. Compresión e dominio de fundamentos e técnicas básicas para a búsqueda e o filtrado de información en grandes coleccións de datos
  AM15 CE15 - coñecemento das ferramentas informáticas no campo da aprendizaxe automática, e capacidade para seleccionar a máis axeitad para a resolución dun problema
  AM16 CE16 - coñecemento do proceso e as ferramentas para o procesamento e preparación de datos dende a súa adquisición ou extracción, limpeza, transformación, carga, organización e acceso
  AM17 CE17 - Comprender e asimilar as capacidades e limitacións dos sistemas robóticos intelixentes actuales, así como das tecnologías que os sustentan
  AM18 CE18 - Desenvolver a capacidade de elixir, deseñar e implementar estratexias basadas en intelixencia artificial para dotar a sistemas robóticos, tanto individuáis como coletivos, das capacidades necesarias para realizar as súas tarefas de xeito apropiado conforme aos obxectivos e restriccións que se plantexen
  AM19 CE19 - coñecemento de diferentes ámbitos de aplicación das tecnologías basadas en IA e a súa capacidade para ofrecer un valor engadido diferenciador
  AM20 CE20 - capacidade de combinar e adaptar diferentes técnicas, extrapolando coñecementos entre diferentes ámbitos de aplicación
  AM21 CE21 - coñecemento das técnicas que facilitan a organización e xestión de proxectos en IA en entornos reais, a xestión dos recursos e a planificación de tarefas dun xeito eficiente, tendo en conta conceptos de diseminación do coñecemento e ciencia aberta
  AM22 CE22 - coñecemento de técnicas que facilitan a seguridade dos datos, aplicacións e as comunicacións e as súas implicacións en diferentes ámbitos de aplicación da IA
  AM23 CE23 - Comprensión e dominio dos conceptos básicos e técnicas de procesamento de imaxe dixital
  AM24 CE24 - capacidade de aplicación de diferentes técnicas a problemas de visión por computador
  AM25 CE25 - coñecementos e habilidades que permitan deseñar sistemas para detección, clasificación e seguemento de obxectos en imaxes e vídeo
  AM26 CE26 - Comprensión e dominio sobre as formas de representación das señáis e imaxes en función dos seus datos, así como as súas características fundamentáis e as súas formas de representación
  AM27 CE27 - Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras
  AM28 CE28 - coñecemento adecuado do concepto de empresa, a súa organización e xestión, e os distintos sectores empresariáis có obxectivo de facilitar solucións dende a intelixencia Artificial
  AM29 CE29 - Ser capaz de aplicar os coñecementos, capacidades e actitudes á realidade empresarial e profesional, planificando, xestionando e evaluando proxectos no ámbito da intelixencia artificial
  AM30 CE30 - Ser capaz de plantexar, modelar e resolver problemas que requiran a aplicación de métodos, técnicas e tecnoloxías de intelixencia artificial
TipoB Código  
  Mixto
  BM1 CG01 - Manter e extender os plantexamentos teóricos fundados para permitir a introducción e explotación de tecnoloxías novas e avanzadas no eido da Intelixencia Artificial
  BM2 CG02 - Abordar con éxito todas as etapas dun proxecto de Intelixencia Artificial
  BM3 CG03 - Buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
  BM4 CG04 - Elaborar axeitadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou argumentos motivados, redactar plans, proxectos de traballo, artigos científicos e formular hipóteses razoables no campo
  BM5 CG05 - Traballar en equipo, especialmente de carácter multidisciplinar, e ser hábiles na xestión do tempo, persoas e toma de decisións
  BM6 CB01 - Poseer e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixináis no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BM7 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e posúan capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacioados coa su área de estudo
  BM8 CB03 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuízos a partiren dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociáis e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BM9 CB04 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigu?idades
  BM10 CB05 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser en gran medida autodirixido ou autónomo
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 CT01 - Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrito, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  CM2 CT02 - Dominar a expresión e comprensión, de xeito oral e escrito, dun idioma extranxeiro
  CM3 CT03 - Utilizar as ferramientas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
  CM4 CT04 - Desenvolverse para o exercicio dunha una cidadanía respetuosa coa cultura democrática, os dereitos humáns e la perspectiva de xénero
  CM5 CT05 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CM6 CT06 - Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables
  CM7 CT07 - Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenrolo sostible ambiental, económico, político e social
  CM8 CT08 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenrolo tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
  CM9 CT09 - Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer plazos e cumplilos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes