Teaching GuideTerm
Faculty of Sociology
Guía Provisional
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Socioloxía
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results - Specific
  A1 Coñecemento dos compoñentes básicos das desigualdades sociais e das diferenciais culturais.
  A2 Análise das transformacións e evolución das sociedades contemporáneas.
  A3 Análise dos principais conceptos e xeneralizacións sobre a sociedade humana e os seus procesos.
  A4 Introdución ás sociedades contemporáneas e ós seus movementos sociais e políticos.
  A5 Coñecemento e dominio da metodoloxía das ciencias sociais e das súas técnicas básicas e avanzadas (cuantitativas e cualitativas) de investigación social; con especial atención a aos aspectos de mostraxe e dos programas informáticos de aplicación.
  A6 Aprendizaxe dos conceptos e das técnicas estatísticas aplicadas á sociedade humana.
  A7 Relacións entre a poboación, os recursos e medio ambiente no seu movemento e estrutura; e o estudo das técnicas e métodos da análise demográfica.
  A8 Introdución á psicoloxía dos colectivos e grupos humanos.
  A9 Introdución ás teorías sobre o poder, a lexitimidade e o Estado. Formas de organización política e a súa evolución histórica, con especial atención aos sistemas contemporáneos.
  A10 Coñecementos básicos de macroeconomía.
  A11 Aprendizaxe da historia da teoría sociolóxica e as súas principais escolas ata a actualidade.
  A12 Coñecemento da especie humana a través da cultura, parentesco e hábitat nunha perspectiva comparada.
  A13 Coñecementos e habilidades técnicas para a produción e o análise dos datos cuantitativos e cualitativos.
  A14 Capacidades en elaborar, utilizar, e interpretar indicadores sociais e instrumentos de medición social.
  A15 Coñecementos e habilidades na procura de información secundaria nas diferentes fontes (institucións oficiais, bibliotecas, internet, etc.).
  A16 Habilidades para a avaliación e realización de estudos de calidade e satisfacción.
  A17 Capacidades para adecuar os obxectivos aos recursos económicos, temporais e humanos.
  A18 Capacidades para identificar e medir factores de vulnerabilidade social e procesos conflitivos.
  A19 Habilidades en xestión e organización das persoas e das redes sociais que participan en proxectos colectivos.
  A20 Coñecementos e habilidades para deseñar e desenvolver unha investigación aplicada nas diferentes áreas da sociedade.
  A21 Saber elixir as técnicas de investigación social (cuantitativas e cualitativas) pertinentes en cada momento.
  A22 Habilidades para xestionar e mediar en situacións de crise e conflitos sociais.
  A23 Capacidade en avaliar os proxectos de políticas públicas e de intervención social, así como os seus resultados.
  A24 Capacidade en avaliar os custos e beneficios ecolóxicos e sociais (presentes e futuros).
  A25 Capacidades para definir, localizar e contactar a poboación que é obxecto de estudo ou de integración social.
  A26 Coñecementos e habilidades das técnicas de mostraxe e de traballo de campo.
  A27 Habilidades no desenvolvemento das organizacións (asesoramento, deseño e xestión de organizacións e institucións).
  A28 Coñecementos e habilidades en transmitir os conceptos, as problemáticas e as perspectivas sociolóxicas.
  A29 Capacidades en establecer, programar e executar programas e proxectos de intervención social.
  A30 Habilidades para o desenvolvemento dos recursos humanos nas organizacións.
  A31 Capacidades en contribuír ao deseño de políticas públicas orientadas a abordar problemas sociais.
  A32 Habilidades en implantación e xestión dos servizos sociais.
  A33 Capacidades en recoñecer a diversidade de estudantes e a complexidade do proceso de aprendizaxe.
  A34 Coñecementos e actitudes de ética profesional.
  A35 Actitude crítica fronte ás doutrinas e as prácticas sociais.
  A36 Actitude de compromiso fronte aos problemas sociais e culturais.
Type B Code Study programme competences / results - Basic / General
  B1 Comunicación oral e escrita na lingua nativa.
  B2 Capacidade de análise e síntese.
  B3 Resolución de problemas.
  B4 Toma de decisións.
  B5 Capacidade de xestión da información.
  B6 Capacidade de organización e planificación.
  B7 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
  B8 Coñecementos dunha lingua estranxeira.
  B9 Compromiso ético.
  B10 Razoamento crítico.
  B11 Recoñecemento á diversidade e ás diferenzas culturais.
  B12 Traballo en equipo.
  B13 Habilidades nas relacións interpersoais.
  B14 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar.
  B15 Traballo nun contexto internacional.
  B16 Motivación pola calidade.
  B17 Adaptación a novas situacións.
  B18 Creatividade.
  B19 Coñecemento doutras culturas e doutros costumes.
  B20 Iniciativa e espírito emprendedor.
  B21 Aprendizaxe autónomo.
  B22 Sensibilidades cara a temas medio ambientais.
  B23 Liderado.
  B24 Capacidades en recoñecer a complexidades dos fenómenos sociais.
  B25 Capacidade en recoñecer o carácter global e local dos fenómenos sociais.
  B26 Capacidades para relacionar os coñecementos da socioloxía e doutras disciplinas afíns.
  B27 Habilidades para contextualizar e identificar os actores chave en cada situación.
Type C Code Study programme competences / results - Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes