Teaching GuideTerm
Faculty of Communication Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Comunicación Audiovisual
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results Specific
  A1 Capacidade para aplicar técnicas e procesos de creación e difusión no campo do deseño gráfico.
  A2 Capacidade para realizar a ordenación técnica dos materiais sonoros e visuais.
  A3 Capacidade para deseñar e concebir a presentación estética e técnica da posta en escena.
  A4 Capacidade para gravar sinais sonoras.
  A5 Capacidade para recrear o ambiente sonoro dunha producción audiovisual.
  A6 Capacidade de experimentar e innovar mediante o coñecemento e uso de técnicas e métodos aplicados.
  A7 Capacidade para buscar, seleccionar e sistematizar calquera tipo de documento audiovisual nunha base de datos.
  A8 Capacidade para aplicar técnicas e procesos de producción e de difusión audiovisual en tódalas súas fases, incluída a súa promoción e comercialización.
  A9 Capacidade de análise da forma icónica e a imaxe espacial tanto na imaxe fixa como en movemento.
  A10 Coñecemento dos mecanismos lexislativos do audiovisual.
  A11 Capacidade de utilización das técnicas e procesos na creación de productos multimedia.
  A12 Capacidade de aplicación de técnicas e procedementos para a composición da imaxe fixa e en movemento.
  A13 Capacidade para escribir textos, escaletas ou guións, así como para analizar textos audiovisuais.
  A14 Capacidade pra a identificación de técnicas e procesos implicados na xestión e dirección de empresas de comunicación.
  A15 Capacidade para buscar, seleccionar e sistematizar calquera tipo de documento audiovisual.
  A16 Capacidade para levar a cabo a análise de estructuras, contidos e estilos de programación nos medios de comunicación.
  A17 Competencia na organización de presupostos, procesos técnicos e comercialización de obras audiovisuais e multimedia.
  A18 Capacidade para aplicar técnicas e procesos de creación e recursos técnicos ou humanos necesarios para o deseño de producción integral dun traballo audiovisual.
  A19 Capacidade para analizar a realidade e comunicala con coherencia e sentido.
  A20 Capacidade para entender a evolución da profesión de comunicador no desenrolo da historia.
Type B Code Study programme competences / results Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Aprender a comunicarse con habilidade e fluidez.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Traballar en equipo respetando os valores dos demais.
  B9 Resolver problemas de forma efectiva.
  B10 Mellorar a capacidade de análise.
  B11 Mellorar a habilidade para o uso e a adaptación axeitada das ferramentas tecnolóxicas.
  B12 Capacidade de incorporarse e adaptarse a un equipo de traballo.
  B13 Capacidade para asumir un liderado en proxectos.
  B14 Capacidade para asumir riscos expresivos e temáticos, comunicando as ideas propias.
  B15 Habilidade para a organización e temporalización de tarefas.
  B16 Capacidade de autoavaliación crítica.
  B17 Capacidade de resistencia á frustración.
  B18 Capacidade para adaptarse a contornos cambiantes.
  B19 Capacidade para saber estar segundo os distintos contextos.
Type C Code Study programme competences / results Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes