Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Comunicación
Guía Provisional
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual
 Competencias / Resultados do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 CE1. Coñecer a xestión e administración de empresas audiovisuais
  AP2 CE2. Coñecer a xestión e administración de empresas xornalísticas
  AP3 CE3. Coñecer aas técnicas de creación e produción de contidos comunicativos
  AP4 CE4. Crear e deseñar productos comunicativos xornalísticos e de entretemento
  AP5 CE5. Crear propostas comunicativas innovadoras que respondan a necesidades reais na contorna profesional actual
  AP6 CE6. Xestionar proxectos comunicativos dixitais de informativos ou de entretemento
  AP7 CE7. Defender un proxecto comunicativo profesional ante un tribunal ou ante posibles compradores.
  AP8 CE8. Atopar medios de financiamiento para proxectos comunicativos de informativos ou de entretemento
  AP9 CE9 - Analizar e prever as tendencias dos mercados de informativos e de entretemento na contorna dixital
  AP10 CE10 - Coñecer o marco legal e deontolóxico dos contidos xornalísticos e de entretemento
  AP11 CE11 - Elaborar presupostos, cronogramas e plans de traballo nun proxecto comunicativo
  AP12 CE12 - Desenvolver a capacidade innovadora e crítica nas empresas de comunicación, tanto informativas como de entretemento, na contorna dixital
  AP13 CE13 - Profundizar na análise dos productos xornalísticos e de entretemento dende unha perspectiva práctica e internacional
  AP14 CE14 - Adquirir as habilidades e aptitudes necesarias para entender as interdependencias da comunicación digital
  AP15 CE15 - Desenvolver habilidades e destrezas para verificar fontes de información fiables
  AP16 CE16 - Planificar e implementar accións de comunicación e xeración de contidos en redes sociais, para proxectos informativos e de entretemento
  AP17 CE17 - Coñecer e analizar as novas linguaxes e narrativas dos medios de comunicación dixitais para contidos informativos e de entretemento
  AP18 CE18 - Incorporar habilidades creativas para a xeneración de contidos e recursos na contorna xornalística e audiovisual
  AP19 CE19 - Coñecer as responsabilidades dun productor executivo nun prxyecto xornalístico
  AP20 CE20 - Coñecer as responsabilidades dun productor executivo nun proxecto de entretemento
  AP21 COM. 1 - Analizar e prever as tendencias do mercado xornalístico e audiovisual no escenario dixital TIPO: Competencias
  AP22 COM. 2 - Xestionar contidos informativos e de entretemento TIPO: Competencias
  AP23 COM. 3 - Analizar a evolución das audiencias na contorna dixital TIPO: Competencias
  AP24 COM. 4 - Deseñar solución comunicativas de carácter xornalístico ou reputacional TIPO: Competencias
  AP25 COM. 5 - Desenvolver habilidades intelectuais e técnicas para identificar e satisfacer necesidades das audiencias ou das industrias da comunicación TIPO: Competencias
  AP26 COM. 6 - Participar responsablemente las contornas dixitais, aplicando protocolos de ciberseguridad e protección de datos personais TIPO: Competencias
  AP27 COM. 7 - Capacidade para realizar análises detallados e sistemáticos de informes sectoriais para a industria xornalística e audiovisual TIPO: Competencias
  AP28 COM. 8 - Deseñar proxectos e solucións xornalísticas e audiovisuais, identificando os retos emerxentes na contorna dixital, e aplicaros as necesidades reais da contorna social e económica TIPO: Competencias
  AP29 COM. 9 - Capacidade para avaliar os custos de ideas e guions a través da análise dos recursos humanos e materiais necesarios para a sua realización TIPO: Competencias
  AP30 COM. 10 - Presupostar contidos xornalísticos ou audiovisuais a partir da análise de guion, do alcance de ese proxecto e da ventaja de distribución elixida TIPO: Competencias
  AP31 COM. 11 - Buscar vías de financiamento e desenvolver plans de viabilidade de proxectos xornalísticos e de entretemento TIPO: Competencias
  AP32 COM. 12 - Conceptualizar e deseñar productos comunicativos xornalísticos e de entretemento en cualquera plataforma, a partir da análise das tendencias de consumo TIPO: Competencial
  AP33 CON. 1 - Identificar oportunidades e desafíos que contribúan ao desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social en liña co previsto nos ODS nos procesos de produción de contidos xornalísticos e audiovisuais. TIPO: Coñecementos ou contidos
  AP34 CON. 2 - Identificar e describir as peculiaridades das novas contornas empresariais, de produción, tecnolóxicas, laborais, etc., ao longo da vida profesional, para adaptar os contidos aplicando as ferramentas e tecnoloxías máis apropiadas en cada caso, coma o desenvolvemento da IA. TIPO: Coñecementos ou contidos
  AP35 CON. 3 - Identificar os síntomas da evolución do consumo de contidos audiovisuais e xornalísticos tanto informativos como de entretemento. TIPO: Coñecementos ou contidos
  AP36 CON. 4 - Analizar as tendencias de programación e creación de obras documentais, formatos informativos e de entretemento. TIPO: Coñecementos ou contidos
  AP37 HAB. 1 - Desenvolver hábitos e destrezas que permitan acometer proxectos de investigación tanto no ámbito universitario coma no da empresa. TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP38 HAB. 2 - Utilizar as ferramentas das tecnoloxías e aplicacións necesarias para o exercicio da súa profesión. TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP39 HAB. 3 - Xestionar o tempo e os recursos nos grupos de traballo (elaboración de plans, priorización de actividades, identificación e xestión de críticas, identificación de roles, xestión de reunións, cumprimiento de compromisos personais...) TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP40 HAB. 4 - Desenvolver a escoita activa nos grupos de traballo mantendo unha actitude empática e asertiva TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP41 HAB. 5 - Fomentar a creatividad a través de diferentes técnicas de pensamento alternativo e que permitan, ao mesmo tempo, a complementariedade entre compañeiros TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP42 HAB. 6 - Elaborar textos de diversa índole especialmente relacionados co seu perfil profesional, facilitando a súa comprensión polas persoas as que van dirixidos TIPO: Habilidades ou destrezas
  AP43 HAB. 7 - Expresar ideas e argumentos de forma clara e correcta, a través da linguaxe oral e escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma TIPO: Habilidades ou destrezas
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
  BP2 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
  BP3 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
  BP4 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
  BP5 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
  BP6 CG0 - Defender proyectos profesionales en público
  BP7 CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
  BP8 CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
  BP9 CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben enfrentarse
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 CT7 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos
  CP2 CT6 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad
  CP3 CT5 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes