Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Banca e Finanzas
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Analizar a evolución do eido financeiro español e internacional, como tamén a operativa dos mercados de divisas e o seu papel na xestión do risco cambiario
  AJ2 Coñecer os aspectos históricos e institucionais do desenvolvemento bancario, especialmente o papel da banca universal, a diversificación, o cambio tecnolóxico e a informatización na era da globalización
  AJ3 Identificar os retos estratéxicos e tendencias aos que se enfrontan as entidades financeiras
  AJ4 Dominar o procedemento de elaboración dos fluxos de caixa, a determinación do Valor actual neto e a taxa de rendemento interna
  AJ5 Utilizar os principais modelos de análise e selección de inversións, tanto nun contexto de certeza como de risco e incerteza
  AJ6 Estruturar o proceso de selección de investimentos tendo en conta tanto os modelos cuantitativos como a información de tipo cualitativo
  AJ7 Ordenar, determinar e aplicar os modelos de valoración de empresa a distintos eidos
  AJ8 Determinar os obxectivos financeiros e o concepto de valor de empresa
  AJ9 Entender o concepto de intanxibles, a súa localización, a súa importancia, a súa valoración, a súa implicación na función financeira
  AJ10 Analizar e deseñar un sistema de información, dende a perspectiva da xestión da empresa.
  AJ11 Comprender o papel das TIC no desenvolvemento de novas formas de organización e de facer negocios
  AJ12 Entender o sistema de formación de prezos dos produtos financeiros e a regulamentación básica
  AJ13 Coñecer e aplicar, mediante ferramentas informáticas, os conceptos e teorías que constitúen a base das finanzas modernas
  AJ14 Coñecer os instrumentos máis importantes de control de risco de mercado, de crédito e operacionais
  AJ15 Comprender os modelos de valoración de activos financeiros; crear e xestionar carteiras de valores
  AJ16 Utilizar instrumentos derivados coa fin de utilizalos na confección de carteiras mixtas para adecuar o grao de risco ás preferencias do inversor
  AJ17 Implementar un proceso de planificación estratéxica nos mercados financeiros
  AJ18 Identificar oportunidades comerciais no sector bancario
  AJ19 Saber percibir as fontes de risco financeiro
  AJ20 Explotar datos financeiros e de mercado na análise e a avaliación de riscos
  AJ21 Coñecer os instrumentos financeiros básicos da financiación internacional
  AJ22 Coñecer a interrelación entre os fluxos comerciais e financeiros internacionais
  AJ23 Identificar as variables relevantes na determinación do tipo de cambio nas perspectivas do corto e longo prazo
  AJ24 Relacionar a composición óptima da carteira financeira con activos domésticos e activos internacionais coas expectativas nos mercados cambiarios e a aversión ao risco
  AJ25 Coñecer o papel e o funcionamento do banco central. Identificar as relacións entre os tipos de xuro do banco central e os tipos dos mercados monetarios
  AJ26 Saber qué son os instrumentos financeiros derivados, como se pode acceder á súa utilización, para qué serven, en qué caso convén utilizar uns ou outros produtos
  AJ27 Valorar criticamente a utilización dos instrumentos financeiros derivados en determinadas ocasións sabendo as vantaxes ou desvantaxes que poderían proporcionar
  AJ28 Valorar a solvencia dunha empresa e das entidades financeiras
  AJ29 Coñecer os conceptos fundamentais do Dereito da intermediación financeira
  AJ30 Coñecer a normativa básica do Dereito da intermediación financeira
  AJ31 Ser consciente da importancia do respeto ao ordenamento xurídico na actuación nos mercados financeiros
  AJ32 Resolver problemas xurídicos relacionados cos mercados financeiros individualmente e en grupo
  AJ33 Comprender a importancia do Dereito como medio de resolución pacífica das controversias e de resolución de conflitos de interese
  AJ34 Coñecer as implicacións tributarias para as persoas físicas e xurídicas que invisten en produtos financeiros
  AJ35 Identificar os principais efectos da fiscalidade nas decisións de investimento financeiro
TypeB Code  
  Job guided
  BJ1 Habilidades lingüísticas básicas.
  BJ2 Planificación para a resolución de problemas.
  BJ3 Uso adecuado dos medios e sistemas de información dispoñibles.
  BJ4 Habilidades informáticas.
  BJ5 Habilidades de presentación oral e escrita.
  BJ6 Pensamento crítico e avaliación das accións propias e alleas.
  BJ7 Habilidade para traballar de forma autónoma e tomar decisións.
  BJ8 Capacidade de organizar e planificar, saber administrar o tempo.
  BJ9 Capacidade para traballar baixo presión.
  BJ10 Habilidades interpersonais, saber relacionarse con outros.
  BJ11 Curiosidade, habilidades de búsqueda e xestión da información.
  BJ12 Preocupación pola calidade, por facer as cousas ben.
  BJ13 Capacidade para adaptarse a novas situacións, flexibilidade.
  BJ14 Análise e toma de decisións en materia de riscos financeiros e de investimento
  BJ15 Explotación da información dispoñible para a planificación e a toma de decisións
  BJ16 Utilización de técnicas estatísticas e econométricas para a resolución de problemas específicos no ámbito das finanzas e a banca
  BJ17 Comprensión do concepto de valor temporal do diñeiro e aprendizaxe dos instrumentos de matemáticas financeiras que o utilizan para resolver distintos problemas no ámbito das finanzas
  BJ18 Adquisición da capacidade necesaria para analizar a situación financeira da empresa nun momento determinado, establecemento das correccións adecuadas e planificación do seu futuro
  BJ19 Elaboración de diagnósticos sobre a contorna económica e financeira, para fundamentar a toma de decisións financeiras
  BJ20 Estudo da solvencia das empresas e das entidades financeiras
  BJ21 Coñecemento da normativa contable relevante para entidades e instrumentos financeiros
  BJ22 Coñecemento das funcións e compoñentes dos sistemas de información empresariais
  BJ23 Coñecemento dos principais aspectos que abarca a actividade bancaria
  BJ24 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
  BJ25 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BJ26 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  BJ27 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  BJ28 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CC2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CC3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CC4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CC5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CC6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CC7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CC8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes