Guía DocenteCurso
Facultade de Economía e Empresa
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
 Competencias do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 Coñecer as normas vixentes de información financeira en España.
  AP2 Coñecer as normas vixentes de información financeira no ámbito internacional.
  AP3 Coñecer as normas vixentes de auditoria de contas en España.
  AP4 Coñecer as normas vixentes de auditoría de contas no ámbito internacional.
  AP5 Saber obter unha adecuada comprensión do negocio da entidad auditada, do sector no que ésta opera e a natureza das súas transaccións.
  AP6 Saber medir e analizar a orixe dos custos e os rendementos obtidos pola entidade auditada.
  AP7 Saber valorar a partir dos rexistros relevantes de información financeira, a situación e previsible evolución dunha empresa.
  AP8 Saber identificar os riscos de auditoria asociados á probabilidade de erro de cada compoñente importante da información financeira.
  AP9 Saber documentar os procedementos e principios contables que sigue a entidade así como os sistemas contables utilizados para registrar as súas transaccións.
  AP10 Saber determinar a natureza, alcance e momento de execución do traballo a realizar e preparar, en consecuencia, un programa de auditoria escrito.
  AP11 Saber obter evidencia suficiente e adecuada mediante a realización e avaliación das probas de auditoria que se consideren necesarias.
  AP12 Saber obter unha base de xuizo razonable sobre as contas anuais individuais e consolidadas e expresar unha opinión respecto das mesmas no informe de auditoria, conforme á normativa vixente.
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  BP2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  BP3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  BP4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
  BP5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  BP6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
  BP7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
  BP8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  BP9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.
  BP10 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse.
  BP11 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida.
  BP12
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e / ou aplicación das ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
  CP2 Que os alumnos saiban aplicar os coñecementos adquiridos ea súa capacidade de resolver problemas en ambientes novos ou descoñecidos en contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CP3 Que os alumnos sexan capaces de integrar o coñecemento e afrontar a complexidade de facer xuízos a partir de información que, incompleta ou limitada, inclúe reflexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CP4 Que os alumnos saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e os motivos fundamentais que os sustentan a un público especializado e non especializado de forma clara e inequívoca.
  CP5 Que os estudantes teñan as destrezas de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de maneira que sexa autodirigida ou autónoma.
  CP6 Capacidade de traballo en equipo.
  CP7 Capacidade de liderado.
  CP8 Compromiso ético e moral coa sociedade analizados, ademáis, desde unja perspectiva solidaria.
  CP9 Capacidade de resolución de problemas.
  CP10 Desenvolvemento dos principios de lealdade e confidencialidade.
  CP11 Desenvolvemento dun espírito crítico lóxico e creativo.
  CP12 Capacidade para xestionar as tecnoloxías da información e as comunicacións no exercicio da súa actividade profesional.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes