Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Economía
 Subjects
  Econometrics I
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Workshop A1 A2 A13 B2 B3 B6 B8 B9 C1 C4 C5 C6 Nas que deberán resolver e entregar os controis, problemas, exercicios e cuestións que lles sexan propostos, na forma que se detallará ao comezo do curso. Estas actividades computarán na avaliación ata un máximo de 3 puntos sobre 10. 30
Objective test A3 A4 A5 A7 A12 B2 B3 B5 C1 C6 A proba obxectiva para a avaliación da aprendizaxe combina preguntas conceptuais e de razoamento con outras de contido práctico coas que poden achegarse saídas de ordenador para a súa interpretación. Esta proba computará na avaliación ata un máximo de 7 puntos sobre 10. 70
 
Assessment comments

A avaliación da materia constará de dous obradoiros e unha proba obxectiva: o primeiro obradoiro do 15% correspondente ao tema 1, o segundo do 15% corresponde ao tema 2 e a proba obxectiva do 70% correspondente aos temas 1, 2, 3 e 4 (sendo necesario obter 2.5 puntos sobre 7). Para aprobar o curso é necesario obter polo menos 5 puntos na suma das calificacións. Se non superan a materia, deberán facer o exame de primeira ou segunda oportunidade e facer unha proba obxectiva que compute o 70% da nota.

O sistema de avaliación aplicarase, como se describe no apartado anterior, en ambas ocasións a todos os estudantes, independentemente da súa situación académica.
Os estudantes con recoñecemento a dedicación a tempo parcial están exentos de asistencia agás nas datas das probas de avaliación.
A calificación de non presentado corresponde só aos estudantes que participan en actividades de avaliación que teñen un peso inferior ao 20 por cento da nota total.

Oportunidade adiantada:
A avaliación correspondente á oportunidade adiantada desenvolverase a través dunha única proba que se valorará cun máximo de 10 puntos e que estará baseada no programa completo que se describe na sección "Contidos" da guía do presente curso académico. Para superar a materia será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesta proba. Estas condicións de avaliación son específicas para a oportunidade adiantada e só se aplicarán neste caso. As probas de avaliación rexeranse pola normativa de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e máster da UDC (https://www.udc.es/export/sites/udc/ normativa / _galeria_down / académica / Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf). Recoméndase prestar especial atención aos artigos 10. Identificación dos alumnos e 14. Comisión de fraude
e responsabilidades disciplinarias.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes