Teaching GuideTerm
Faculty of Economics and Business
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Subjects
  Information Systems Design
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test B5 B6 1. Trátase dunha única proba para cada unha das oportunidades de evaluación da convocatoria.

2. Consiste nun examen siguiendo os criterios expostos en metodoloxías.
50
Problem solving A5 A6 B7 B8 C1 C5 C6 1. Elaboración de un ou máis casos prácticos plantexados polo profesor, nos que se desenrolará algún ou algúns dos aspectos relativos ao contido da materia, ben sexa a do deseño dun Sistema de Información concreto (o parte dil), ben o estudo dun sistema en funcionamento, ben ás suas implicacións na organización empresarial; en particular as de índole organizativa e legal.

2. Os traballos desenrolaranse en grupos de 4 a 6 alumnos. Exepcioalmente e previa aprobación por parte do Profesor da materia ou do Tutor do grupo, permitirase outro número de alumnos por grupo.

3. Forma parte esencial da evaluación a discusión do desenrolo do mesmo co Profesor da materia ou Tutor du grupo de desenrolo que se asine ao mismo. Por iso, a presencia nas reunións de seguemento do traballo é esencial para ser evaluado. En ningún caso se evaluará ao alumno fora deste contexto, sin perxuizo do dito nos puntos 4 e 5. Tales reunións terán lugar tanto na "Sesión maxistral" como no "Seminario" e na propia metodoloxía de "Solución de problemas", de modo tal que nas tres metodoloxías computanase as discusións dentro deste 50% de evaluación.

4. Para a evaluación consonte a esta metodoloxía teránse en conta: a) o traballo realizado en grupo; b) a discusión á que se fai referencia no apartado 3 anterior; c) a asistencia á clase e a participación efectiva e activa na mesma; d) as probas, no seu caso, referenciadas no ponto 5.

5. Forman parte desta metodoloxía as probas de evaluación continua que, a criterio do Profesor responsable de impartir a materia, se faigan co afán de ver e evaluar os avances do alumno. Tales probas poden revestir a forma de examen oral ou escrito, con preguntas cortas, preguntas a desenrolar, preguntas sobre supostos prácticos, preguntas tipo test (verdadeiro/falso), preguntas de resposta múltiple ou unha combinación dos tipos mencionados.

6. Os traballos iránse presentando, discutindo e evaluando consonte ao calendario que a tal fin publicaráse na web (Moodle).

7. Cualquera dúbida acerca deste apartado evaluativo ha de solventarse sustentándose a solución na idea de "evaluación continua".

50
 
Assessment comments

Na convocatoria adiantada, e só neste caso, faráse unha proba mixta encamiñada a evaluar todas as competencias e contidos propios da materia.

Os criterios de puntuación de cada unha das probas daránse a coñecer no momento da proba e suministraránse xunto co enunciado desta.

As probas non realizadas puntúan como cero. A calificación de "Non Presentado" otorgaráse ao alumno que participe en menos dun 20% das probas puntuables para a calificación final. As realizadas en fraude supoñen a calificación de cero puntos na evaluación final.

Os únicos utensilios cos que está permitido o acceso ao recinto da proba son os básicos para contestar ao examen: lápis, bolígrafo ou pluma, goma de borrar e calculadora electrónica non programable.

O alumno ten que acreditar a súa personalidade de acordo á normativa vixente.

Alumnado con reconocimiento de dedicación a
tiempo parcial y de dispensa académica de asistencia: Excepción hecha de las
fechas aprobadas por la Junta de Facultad en lo que compete a la prueba
objetiva, para las restantes pruebas se acordará al inicio del curso un
calendario específico de fechas compatible con su dedicación, motivo por el
cual dicho alumnado habrá de ponerse en contacto con el profesor en los
primeros diez días del cuatrimestre en que se imparte la materia, con la
finalidad de fijar dicho calendario. Las pruebas tendrán el mismo formato que
para los alumnos con dedicación a tiempo completo.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes