Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Teaching Sliding Skills
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Physical exercise A26 A25 Proba práctica: proba utilizada para a avaliación práctica do alumno-a, que pretende determinar a aprendizaxe e a execución básica dos distintos fundamentos técnico-tácticos da patinaxe e outras actividades deportivas sobre patíns.
Recollerá contidos da parte práctica do programa.
Consistirá na execución por parte do alumno-a dun circuíto de habilidades sobre patíns, a través dun número determinado de estacións, en leste caso sete. No seis primeiras, realizaranse respectivamente unha serie de fundamentos técnicos básicos da patinaxe; e no sete executaranse unha serie de habilidades técnicas relacionadas con distintas actividades deportivas sobre patíns.
Os criterios de avaliación de cada unha das estacións fundaméntanse en base a dous parámetros: execución (técnica) e velocidade.
O alumno-a poderá executar o circuíto tanto con patíns de eixos como patíns en liña.
Para os alumnos-as en réxime de dispensa de escolaridad, con matrícula parcial, e alumnos con experiencia previa no ensino-aprendizaxe, competicións ou exhibicións sobre patíns contémplase a posibilidade de realización de dita proba fóra do centro académico e posterior envío da videofilmación da mesma.
50
Supervised projects B4 B10 B11 B16 C3 En relación cos traballos tutelados valorarase:
-A súa afinidade e integración co tema elixido como proposta.
-A comprensión da situación presentada considerando a complexidade dos factores que interveñen no ámbito educativo.
-O uso dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
-A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
-A presentación e claridade de exposición, así como a intervención en relación coa situación presentada.
20
Objective test A25 A26 C1 Recollerá preguntas das distintas unidades de análises, bloques temáticos e temas do programa, tanto do seu parte teórica como do seu parte práctica.
O valor de cualificación de cada bloque será proporcional á súa presenza no desenvolvemento global do programa da materia.
O non contestar (deixar en branco) algún dos bloques ou os seus temas supoñerá restar o valor do devandito bloque á cualificación final da proba.
O exame presentarase no idioma de impartición da materia. Se algún alumno-a desexa unha copia do exame no outro idioma oficial da UDC, deberá solicitalo ao profesor unha semana antes da data de realización.
30
 
Assessment comments

O sistema, criterios e elementos propostos para a avaliación da materia "Habilidades de deslizamiento e a súa didáctica" axustaranse á natureza teórico e práctica dos obxectivos, competencias e contidos desenvolvidos durante o curso. Por tanto, o alumno deberá dar conta na súa avaliación final dos contidos teóricos e prácticos da materia, a través de dous exames, un teórico (proba obxectiva) e outro práctico (proba práctica). 

A proba teórica poderá dividirse en tres probas parciais ao longo do curso en substitución da proba teórica final. Estas probas serán programadas e coñecidas polo alumno-a cunha antelación mínima de 10 días e levarán  acabo nos bloques horarios habilitados para a materia en modo presencial ou a través da plataforma Moodle.  

Ademas, o alumno-a deberá realizar un traballo grupal, a concretar polo profesor, tamén relacionado cos contidos da materia. A cualificación final virá determinada pola media ponderada do tres apartados. Os aprobados parciais dalgún dos apartados da avaliación, manteranse as cualificacións obtidas na parte ou partes aprobadas para posteriores convocatorias. 

A asistencia a clase e a participación do alumno-a nas prácticas que se desenvolverán ao longo do curso académico, poderá supor ata unha décima de punto por cada unha das prácticas nas que o alumno participe, ata un máximo de 2 puntos; sendo o mínimo necesario para obter a dicir puntuación, participar no 70% das sesións prácticas.

Para os alumnos-as matriculados-as con dedicación parcial, dispensa de escolaridad, así como para outros alumnos que, ben por motivos xustificados (traballo, discapacidade, lesionados de longa duración, cotas estimadas na lei, outros colectivos desfavorecidos, etc.); ou ben pola súa experiencia práctica anterior, non asistan regularmente ás clases prácticas e as súas respectivas actividades, acordarán co profesor a forma de avaliación, realizando a proba obxectiva (30%) e adaptando as outras dúas metodoloxías de avaliación (proba práctica e traballos tutelados, 70%) a cada caso concreto, en calquera das dúas oportunidades. 

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes