Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Healthy Exercise and Quality of Life I
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Document analysis A29 B1 B9 Análise polo alumnado de fontes que lle permitan afondar no coñecemento dunha parte da materia. 5
Case study A14 A15 A23 A27 Seguimento individualizado da resolución correcta de cada unha das problemáticas plantexadas, 10
Laboratory practice A14 A23 A28 A30 A36 Realización utilizando para elo a un compañeiro ou coñecido das prácticas de avaliación que a posteriori deberán ser aplicadas no desenrolo do traballo grupal.
Realización das prácticas de RCP básica e uso e manexo dos DEA/DESA
10
Mixed objective/subjective test A7 A14 A15 A27 A29 C4 Consistirá na realización dun test de resposta única e/ou preguntas cortas máis un exáme práctico de un ou varios casos, que consistirá no correcto diagnóstico, valoración e prescripción de exercicio e na elaboración de suxerencias que permitisen unha mellora na calidade de vida ou rendemento 60
Supervised projects A14 A23 A28 B2 B3 B4 B8 Consistirá en dous traballos, en un dos casos tratarase dunha revisión bibliográfica que versará sobre aspectos inequivocamente relacionados cos descriptores e competencias específicas da materia, debendo acordarse previamente co responsable da mesma.No segundo caso tratarase do deseño, planificación e avaliación dun programa de intervención, debendo expoñerse e defenderse durante o cuadrimestre no que se imparta a materia.Na sua avaliación teranse en conta entre outras cuestios os aspectos formais, lenguaxe,estructuración, adecuación o tema, calidade da documentación e creatividade. 15
 
Assessment comments

   Os criterios da avaliación serán os mesmos para as duas
oportunidades de cada curso. Será imprescindible para superar a
asinatura superar tanto os contidos teóricos, como os prácticos, non
poidendo superar a materia si en un de eles non acada a calificación
pertinente. Si a calificación de unha parte non permite superar la
asinatura, manteranse aprobadas aquelas partes da evaluación xa superadas para a seguinte oportunidade de ese ano.

   Os estudantes que durante o
cuadrimestre tivesen realizado e superado os contidos prácticos da materia e realizado os traballos
encomendados non deberán realizar a fase práctica da proba
mixta,debendo só  realizar e superar o exámen de contidos
teóricos.

   Os alumnos de matrícula parcial, e os
alumnos que de forma xustificada non poidesen seguir unha avaliación continuada (no teñan un 70% de asistencia e participación e superación das avaliacións das prácticas de
estudos de casos e das prácticas de laboratorio, así como aqueles que non
realicen de xeito correcto os traballos asinados), terán
obrigatoriamente que realizar a proba mixta  na sua totalidade(deberá facer obrigatoriamente o exáme práctico) en calquera das seguintes oportunidades
para superar a materia, poidendo alcanzar deste xeito unha cualificación máxima.

   O  exámen da proba mixta(test , preguntas cortas e casos ) presentarase o estudantado  no idioma de impartición da materia (
castelan). Si algún alumno desexa facelo en outro idioma
oficial da UDC, deberá solicitalo o profesor coordinador con tempo dabondo antes
da data de realización.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes