Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Diplomado en Máquinas Navais
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results - Specific
  A1 Asegurar o cumprimento das prescricións sobre prevención da contaminación, a nivel operacional.
  A2 Emprego do inglés escrito e falado, a nivel operacional.
  A3 Facer funcionar os dispositivos de salvamento, a nivel operacional.
  A4 Manter a navegabilidade do buque, a nivel operacional.
  A5 Manter os sistemas de maquinaria naval, incluídos os sistemas de control, a nivel operacional.
  A6 Operar alternadores, xeradores e sistemas de control, a nivel operacional.
  A7 Operar a maquinaria principal e auxiliar e os sistemas de control correspondentes, a nivel operacional.
  A8 Operar os sistemas de bombeo e de control correspondentes, a nivel operacional.
  A9 Prestar primeiros auxilios a bordo, a nivel operacional.
  A10 Prevención, control e loita contra incendios a bordo, a nivel operacional.
  A11 Realizar unha garda de máquina segura, a nivel operacional.
  A12 Utilizar as ferramentas apropiadas para as operacións de fabricación e reparación que soen efectuarse a bordo do buque, a nivel operacional.
  A13 Utilizar as ferramentas manuais e o equipo de medida para o desmantelado, mantemento, reparación e montaxe das instalacións e o equipo de abordo, a nivel operacional.
  A14 Utilizar as ferramentas manuais e o equipo de medida e proba eléctrico e electrónico para a detección de avarías e as operacións de mantemento e reparación, a nivel operacional.
  A15 Vixiar o cumprimento das prescricións lexislativas, a nivel operacional.
  A16 Adopción de medidas inmediatas o producirse un accidente ou outro tipo de emerxencia médica.
  A17 Comprender as ordes e facerse entender en relación coas tarefas de a bordo.
  A18 Contribuír a que as relacións humanas a bordo do buque sexan boas.
  A19 Controlar as operacións de loita contra incendios a bordo.
  A20 Dispensar coidados médicos a persoas enfermas ou feridas mentres permanezan a bordo.
  A21 Dispensar primeiros auxilios os superviventes.
  A22 Dispensar primeiros auxilios en caso de accidente ou enfermidade a bordo.
  A23 Facerse cargo dun bote de rescate rápido durante e despois da súa posta a flote.
  A24 Facerse cargo dunha embarcación de supervivencia ou bote de rescate durante e despois da posta a flote.
  A25 Inspeccionar e manter os sistemas e o equipo de detección e extinción de incendios.
  A26 Investigar e recompilar informes sobre incendentes nos que produzan incendios.
  A27 Loitar contra incendios e extinguilos.
  A28 Manexar o motor dun bote de rescate rápido.
  A29 Manexar o motor dunha embarcación de supervivencia.
  A30 Observar os procedementos de emerxencia.
  A31 Observar prácticas de seguridade no traballo.
  A32 Organizar aos superviventes e a embarcación de supervivencia tras abandonar o buque.
  A33 Organizar e formar cuadrillas de loita contra incendios.
  A34 Reducir o mínimo os riscos de incendio e manter un estado de preparación que permita responder en todo momento a situacións de emerxencia nas que se produzan incendios.
  A35 Supervivencia no mar en caso de abandono do buque.
  A36 Tomar precaucións para previr a contaminación do medio mariño.
  A37 Utilizar os dispositivos de localización incluídos os aparellos de comunicación e sinalización e as sinais pirotécnicas.
  A38 Participar nos planos de coordinación da asistencia médica a bordo dos buques.
  A39 Interpretar e representar correctamente o espazo tridimensional, coñecendo os obxectivos e emprego dos sistemas de representación gráfica.
  A40 Interpretar e representar as formas do buque e das súas instalacións.
  A41 Interpretar e representar o Debuxo Industrial (debuxo, simboloxía, convencionalismos....).
  A42 Levar a cabo automatizacións básicas de procesos industriais.
  A43 Manexar correctamente a información provinte da instrumentación e sintonizar controladores.
  A44 Realizar operacións de optimización enerxética das instalacións de a bordo utilizando convenientemente os equipos de medida, a nivel operacional.
  A45 Localizar averías aislando, identificando e corrixindo sistematicamente fallos nun circuitos ou sistema dixital.
  A46 Ensamblar, manter e reparar equipos informáticos e manexar sistemas operativos e aplicacións informáticas.
  A47 Optimizar as características mecánicas nas instalacións de abordo, utilizando convenientemente os equipos de medida, a nivel operacional, co fin de obter larga vida nas máquinas e suaves funcionamentos.
  A48 Regular e controlar sistemas e procesos, a nivel operativo.
  A49 Modelizar situacións e resolver problemas con técnicas ou ferramentas físico-matemáticas.
  A50 Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así coma representación e interpretación matemáticas de resultados obtidos experimentalmente.
  A51 Redacción e interpretación de documentación técnica.
  A52 Emprego do inglés escrito e falado a nivel operacional, aplicado a maquinaria, instalacións, servizos e mantemento do buque que permita ao oficial utilizar as publicacións en inglés sobre maquinaria naval e desempeñar as súas funcións ao respecto.
  A53 Operar, reparar, manter, reformar, optimizar a nivel operacional as instalacións industriais relacionadas coa enxeñaría marítima, coma motores alternativos de combustión interna e subsistemas; turbinas de vapor, caldeiras e subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica e propulsión con turbinas de gas.
  A54 Operar, manter, seleccionar, e reparar os equipos eléctricos, electrónicos, e de regulación e control do buque.
  A55 Operar, reparar, substituír e optimizar a nivel operacional as instalacións auxiliares do buque, tales coma instalacións frigoríficas, sistemas de goberno, instalacións de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electróxenos, etc.
  A56 Operar, reparar, manter e optimizar as instalacións auxiliares dos buques que transportan cargas especiais, tales coma quimiqueiros, LPG, LNG, petroleiros, cementeiros, etc.
  A57 Coñecer o balance enerxético xeral, que inclúe o balance termo-eléctrico do buque, o sistema de mantemento da carga, así coma a xestión eficiente da enerxía respectando o medio ambiente.
  A58 Diagnose e supervisión de tódolos equipos que compoñen a planta propulsora dun buque utilizando as ferramentas adecuadas.
  A59 Saber especificar os parámetros de operación dos sistemas de seguridade a bordo e os relacionados coa protección ambiental.
  A60 Coñecer as características e limitacións dos materiais utilizados para a reparación de buques e equipos.
Type B Code Study programme competences / results - Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B5 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B6 Traballar de forma colaborativa.
  B7 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B8 Aprender en contornos de teleformación.
  B9 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos en outras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  B10 Versatilidade.
  B11 Capacidade de adaptación a novas situacións.
  B12 Uso das novas tecnoloxías TIC, e de Internet como medio de comunicación e como fonte de información.
  B13 Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
  B14 Capacidade de análise e síntese.
  B15 Capacidade para acadar e aplicar coñecementos.
  B16 Organizar, planificar e resolver problemas.
Type C Code Study programme competences / results - Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes