Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Máquinas Navais
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Controlar o asento, a estabilidade e os esforzos, a nivel de xestión
  A2 Detectar e definir a causa dos efectos de funcionamento das máquinas e reparalas. a nivel de xestión.
  A3 Efectuar as operacións de combustible e lastre, a nivel de xestión.
  A4 Elaborar planos de emerxencias e de control de avarías, e actuar eficazmente en tales situacións, anivel de xestión.
  A5 Garantir a observación das prácticas de seguridade no traballo, a nivel de xestión.
  A6 Facer arrincar e parar a máquina propulsora principal e a máquina auxiliar, incluídos os sistemas correspondentes, a nivel de xestión.
  A7 Facer funcionar o equipo eléctrico e electrónico, a nivel de xestión.
  A8 Facer funcionar a máquina, controlar, vixiar e avaliar o seu rendemento e capacidade, a nivel de xestión.
  A9 Manter a seguridade dos equipos, sistemas e servizo da maquinaria, a nivel de xestión.
  A10 Manter a seguridade e protección do buque, a tripulación e o pasaxe, así como o bo estado de funcionamento dos sistemas de salvamento, de loita contra incendios d demais sistemas de seguridade, a nivel de xestión.
  A11 Organizar procedementos seguros de mantemento e reparacións, a nivel de xestión.
  A12 Organizar e dirixir a tripulación, a nivel de xestión.
  A13 Planificar e programar as operacións, a nivel de xestión.
  A14 Probar o equipo eléctrico e electrónico, detectar avarías e mantelo en condicións de funcionamento ou reparalo, a nivel de xestión.
  A15 Utilizar os sistemas de comunicación interna, a nivel de xestión.
  A16 Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativa e das medidas para garantir a seguridade da vida humana no mar e a protección do medio mariño, a nivel de xestión.
  A17 Realizar operacións de optimización enerxética das instalacións de abordo utilizando convenientemente os equipos de medida, a nivel de xestión.
  A18 Optimizar as características mecánicas de montaxe e posta a punto, e as vibracionais nas instalacións de abordo, utilizando convenientemente os equipos de medida, a nivel de xestión.
  A19 Regular, controlar, diagnosticar e supervisar sistemas e procesos, a nivel de xestión.
  A20 Xestionar inventarios.
  A21 Planificar e programar un proxecto no ámbito da investigación operativa, así coma controlar a súa execución.
  A22 Modelizar situacións e resolver problemas con técnicas ou ferramentas físico-matemáticas.
  A23 Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así coma representación e interpretación matemática de resultados obtidos.
  A24 Redacción e interpretación de documentación técnica.
  A25 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos en outras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  A26 Correcta utilización do idioma Inglés na elaboración de informes técnicos e correspondencia comercial.
  A27 Operar, reparar, manter, reformar e optimizar a nivel de xestión as instalacións industriais relacionadas coa enxeñaría marítima, coma motores alternativos de combustión interna e subsistemas; turbinas de vapor, caldeiras e subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica e propulsión con turbina de gas.
  A28 Operar, manter, seleccionar, deseñar e reparar os equipos eléctricos, electrónicos, e de regulación e control do buque.
  A29 Operar, reparar, substituír, optimizar, seleccionar, deseñar, e xestionar as instalacións auxiliares do buque, tales como instalacións de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electróxenos, etc.
  A30 Operar, reparar, manter, optimizar, deseñar, seleccionar e xestionar as instalacións auxiliares dos buques que transportan cargas especiais, tales como quimiqueiros, LPG, LNG, petroleiros, cementeiros, etc.
  A31 Estimar a potencia propulsor dun buque, definir e especificar os parámetros de funcionamento da planta propulsora, tendo en conta o perfil operativo e os costos de mantemento e operación durante o ciclo de vida.
  A32 Estimar e coñecer o balance enerxético xeral, que inclúe o balance termo-eléctrico do buque, o sistema de mantemento da carga, así coma a xestión eficiente da enerxía respectando o medio ambiente.
  A33 Coñecer e calcular os costos globais derivados da explotación do buque, definir e especificar as condicións óptimas de explotación en condicións de seguridade.
  A34 Diagnose e supervisión de tódolos equipos que compoñen a planta propulsora dun buque utilizando os equipos axeitados.
  A35 Saber especificar os parámetros de operación dos sistemas de seguridade a bordo e os relacionados coa protección ambiental.
  A36 Ser capaces de estimar a influencia das condicións de operación e mantemento do buque nos costos de explotación durante o ciclo de vida.
  A37 Comprobar que a selección dos materiais utilizados na fabricación e reparación que adoitan efectuarse a bordo dos buques é a axeitada.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos en outras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  B9 Versatilidade.
  B10 Capacidade de adaptación a novas situacións.
  B11 Uso das novas tecnoloxías TIC, e de Internet como medio de comunicación e como fonte de información.
  B12 Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
  B13 Capacidade de análise e síntese.
  B14 Capacidade para acadar e aplicar coñecementos.
  B15 Organizar, planificar e resolver problemas.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes