Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Controlar o asento, a estabilidade e os esforzos, a nivel de xestión.
  A2 Coordinar operacións de busca e salvamento, a nivel de xestión.
  A3 Determinar por calquera medio a situación e a súa exactitude, a nivel de xestión.
  A4 Determinar e compensar os erros do compás, a nivel de xestión.
  A5 Elaborar planos de continxencias de control de avarías, e actuar eficazmente en tales situacións, a nivel de xestión.
  A6 Establecer os sistemas e procedementos do servizo de garda, a nivel de xestión.
  A7 Manobrar e gobernar o buque en todas as condicións tendo en conta os elementos controlables e non controlables cos que conta o manobrista, a nivel de xestión.
  A8 Manter a seguridade da navegación utilizando o radar, o ARPA e os modernos sistemas de navegación para facilitar a toma de decisións, a nivel de xestión.
  A9 Manter a seguridade e protección do buque, da tripulación e o pasaxe, así como o bo estado de funcionamento dos sistemas de salvamento, de loita contra incendios e demais sistemas de seguridade, a nivel de xestión.
  A10 Medida que procede adoitar en caso de emerxencia da navegación, a nivel de xestión.
  A11 Organizar e administrar os coidados médicos a bordo, a nivel de xestión.
  A12 Organizar e dirixir a tripulación, a nivel de xestión.
  A13 Planificar unha travesía e dirixir a navegación, a nivel de xestión.
  A14 Planificar e garantir o embarco, estiba e suxeición da carga, o seu coidado durante a travesía e o desembarco, a nivel de xestión
  A15 Prognosticar as condicións meteorolóxicas e oceanográficas, a nivel de xestión.
  A16 Transporte de cargas perigosas, a nivel de xestión.
  A17 Utilizar os telemandos das instalacións de propulsión e dos sistemas e servizos de maquinaria, a nivel de xestión.
  A18 Vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas e as medidas para garantir a seguridade da vida humana na mar e a protección do medio mariño, a nivel de xestión.
  A19 Examinar os bens obxecto do seguro (buque, mercancías, etc.) e tendo en conta a vontade do asegurado, determinar si os bens son obxecto de seguro, o alcance da cobertura e o importe da prima.
  A20 Examinar todas as circunstancias que contribuíron ao sinistro e valorar o importe da indemnización que se pagara ao asegurado.
  A21 Explotar economicamente o buque en todos os ámbitos do comercio e transporte marítimo, fluvial e lacustre, e as súas interconexións.
  A22 Dirixir , administrar e comerciar no ámbito do transporte, con coñecemento das áreas económicas, portos e as súas comunicacións.
  A23 Utilizar as ferramentas para interpretar os movementos do comercio, do transporte e do negocio marítimo (shipping business).
  A24 Deseñar sistemas de Bases de Datos relacionais, e aplicacións web interactivas.
  A25 Modelizar situacións e resolver problemas con técnicas ou ferrramentas físico-matemáticas.
  A26 Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así coma representación e interpretación matemática de resultados obtidos experimentalmente.
  A27 Redacción e interpretación de documentación técnica.
  A28 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos en outras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  A29 Empleo do inglés falado e escrito aplicado a navegación marítima, que permita ao oficial utilizar as cartas e demais publicacións náuticas, comprender a información metereolóxica e as mensaxes relativas a seguridade e a operación do buque, e expresarse con claridade no curso das súas comunicacións con outros buques ou estacións costeiras, e así mesmo desempeñar os deberes propios do oficial cunha tripulación multilingüe.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
  B8 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos en outras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  B9 Versatilidade.
  B10 Capacidade de adaptación a novas situacións.
  B11 Uso das novas tecnoloxías TIC, e de Internet como medio de comunicación e como fonte de información.
  B12 Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
  B13 Capacidade de análise e síntese.
  B14 Capacidade para acadar e aplicar coñecementos.
  B15 Organizar, planificar e resolver problemas.
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes