Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 Capacidade para planificar unha viaxe e dirixir a navegación.
  AJ2 Capacidade para determinar por calquera medio a situación e exactitude do punto resultante.
  AJ3 Capacidade para determinar e compensar os erros do compás.
  AJ4 Capacidade para coordinar as operacións de procura e salvamento.
  AJ5 Capacidade para establecer os sistemas e procedementos do servizo de garda.
  AJ6 Capacidade para manter a seguridade da navegación utilizando información do equipo e os sistemas de navegación para facilitar a toma de decisións.
  AJ7 Capacidade para manter a seguridade da navegación utilizando o SIVCE e os sistemas de navegación conexos para facilitar a toma de decisións.
  AJ8 Capacidade para prognosticar as condicións meteorolóxicas e oceanográficas.
  AJ9 Capacidade para analizar as medidas que procede adoptar en caso de emerxencia da navegación.
  AJ10 Capacidade para manobrar e gobernar o buque en todas as condicións.
  AJ11 Capacidade para utilizar os telemandos das instalacións de propulsión e dos sistemas e servizos de maquinaria.
  AJ12 Capacidade para planificar e garantir o embarco, estiba e suxeción da carga, e o seu coidado durante a viaxe e o desembarco.
  AJ13 Capacidade para a avaliación das avarías e defectos notificados, nos espazos de carga, as tapas de escotilla e os tanques de lastre, e adoptar as medidas oportunas.
  AJ14 Capacidade para o transporte de mercadorías perigosas.
  AJ15 Capacidade para controlar o asento, a estabilidade e os esforzos.
  AJ16 Capacidade para vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas e das medidas para garantir a seguridade da vida humana no mar, a protección marítima e a protección do medio mariño.
  AJ17 Capacidade para manter a seguridade e protección do buque, da tripulación e os pasaxeiros, así como o bo estado de funcionamento dos sistemas de salvamento, de loita contra incendios e demais sistemas de seguridade.
  AJ18 Capacidade para elaborar plans para continxencias de control de avarías, e actuar eficazmente en tales situacións.
  AJ19 Capacidade para a utilización das cualidades de liderado e xestión.
  AJ20 Capacidade para organizar e administrar a atención médica a bordo.
  AJ21 Capacidade para identificar danos e defectos, elaborar informes e implantar medidas correctivas.
  AJ22 Capacidade para o negocio marítimo a nivel de xestión.
  AJ23 Capacidade para xestionar informaticamente a documentación técnica e as operacións de mantemento.
TypeB Code  
  Compound
  BC1 Capacidade para aprender a aprender.
  BC2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
  BC3 Capacidade para aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  BC4 Capacidade para comunicarse de forma efectiva nunha contorna de traballo.
  BC5 Capacidade para traballar de forma efectiva nunha contorna de traballo.
  BC6 Capacidade de adaptación a novas situacións.
  BC7 Capacidade para uso das novas tecnoloxías TIC e de internet como medio de comunicación e como fonte de información.
  BC8 Capacidade para comunicar por escrito e oralmente os coñecementos precedentes da linguaxe e síntese.
  BC9 Capacidade de análise e síntese.
  BC10 Capacidade para adquirir e aplicar coñecementos.
  BC11 Capacidade para organizar, planificar e resolver problemas relativos ao departamento de navegación
  BC12 CB6 -Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BC13 CB7-Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplas (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BC14 CB8-Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BC15 CB9-Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
  BC16 CB10-Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
TypeC Code  
  Compound
  CC1 Capacidade para expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  CC2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
  CC3 Capacidade para utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
  CC4 Capacidade para desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CC5 Capacidade para entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CC6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CC7 Capacidade para asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
  CC8 Capacidade para valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
  CC9 C9-Capacidade para posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  CC10 C10-Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  CC11 C11-Capacidade para integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  CC12 C12-Capacidade para comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  CC13 C13-Capacidade para desenvolver as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes