Guía DocenteCurso
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
 Asignaturas
  Matemáticas I
   Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Espazos Vectoriais
1.1.- Espazo Vectorial. Definición. Exemplos e Propiedades
1.2.- Subespacio Vectorial
1.3.- Sistema de Xeradores dun Subespacio
1.4.- Dependencia e Independencia Lineal
1.5.- Base dun Espazo Vectorial. Espazos de Dimensión Finita.
1.6.- Cambio de Base nun Espazo Vectorial
1.7.- Unión e Intersección de Subespacios
1.8.- Suma de Subespacios. Suma Directa. Subespacios Suplementarios
1.9.- Produto de Espazos Vectoriales
Tema 2.- Aplicacións lineais. Matrices.
2.1.- Aplicación Lineal: Definición, Exemplos, Propiedades e Tipos de Aplicacións Lineais
2.2.- Núcleo e Imaxe dunha Aplicación Lineal
2.3.- Determinación dunha Aplicación Lineal. Matriz Asociada
2.4.- Suma de Aplicacións Lineais. Produto por un Escalar. Matrices Asociadas
2.5.- Espazo Vectorial de Matrices
2.6.- Composición de Aplicacións Lineais. Matriz Asociada.
2.7.- Produto de Matrices. Anel de Matrices Cadradas
2.8.- Algúns Tipos Particulares de Matrices
2.9.- Matriz Traspuesta dunha Matriz dada. Matriz Simétrica, Antisimétrica e Ortogonal.
2.10.- Matrices de Elementos Complexos.
Tema 3.- Determinantes.
3.0.- Permutaciones. Clase dunha Permutación.
3.1.- Determinante dunha Matriz Cadrada. Regra de Sarrus.
3.2.- Propiedades dos Determinantes.
3.3.- Métodos Reductivos de Cálculo de Determinantes. Desenvolvemento por Adxuntos. Regra de Laplace.
3.4.- Produto de Determinantes.
3.5.- Algúns Determinantes Especiais
3.6.- Matriz Inversa
3.7.- Rango ou Característica dunha Matriz.
3.8.- Rango dun Sistema de Vectores
3.9.- Expresión do Cambio de Base dun Espazo Vectorial en Forma Matricial
Tema 4.- Sistemas de Ecuacións Lineais.
4.1.- Definicións. Clasificación. Notación Matricial.
4.2.- Sistemas Equivalentes
4.3.- Sistema de Cramer. Regra de Cramer
4.4.- Sistema Xeral de Ecuacións Lineais. Teorema de Rouché-Frobenius
4.5.- Sistemas Homoxéneos
4.6.- Métodos de Resolución por Redución. Método de Gauss
Tema 5.- Diagonalización de Matrices.
5.1.- Vectores e Valores Propios. Propiedades.
5.2.- Polinomio Característico. Propiedades.
5.3.- Matrices Diagonalizables. Diagonalización.
5.4.- Diagonalización de Matrices Simétricas.
Tema 6.- O espazo afin E3. Problemas de Incidencia e Paralelismo.
6.1.- Espazo Afín Asociado a un Espazo Vectorial. Sistema de Referencia. Coordenadas.
6.2.- Determinación e Ecuación dunha Recta.
6.3.- Posicións Relativas de Rectas.
6.4.- Determinación e Ecuación dun Plano.
6.5.- Posicións Relativas de Planos. Feixe de Planos.
6.6.- Posicións Relativas de Recta e Plano.
Tema 7.- Espazo Vectorial Euclídeo. Productos Escalar, Vectorial e Mixto. 7.1.- Produto Escalar
7.2.- Determinación dun Produto Escalar. Matriz de Gram.
7.3.- Espazo Vectorial Euclídeo.
7.4.- Norma dun Vector. Igualdades e Desigualdades Importantes.
7.5.- Angulo de Vectores. Ortogonalidad.
7.6.- Referencia Ortonormal. Expresión do Produto Escalar nunha Base Ortonormal.
7.7.- Espazo Euclídeo R3
7.8.- Orientación no Espazo Euclídeo R3
7.9.- Produto Vectorial no Espazo R3 . Propiedades. Expresión Analítica.
7.10.- Produto Mixto. Expresión Analítica. Interpretación Xeométrica.
7.11.- Produtos Combinados.
Tema 8.- Espazo Euclídeo Ordinario . Problemas Métricos.
8.1.- Ecuación Normal dun Plano.
8.2.- Ángulo entre Variedades de R3 : Ángulo de Dous Planos, Ángulo de Dúas Rectas, Ángulo de Recta e Plano.
8.3.- Distancia entre Variedades de R3 : Distancia dun Punto a un Plano, Distancia dun Punto a unha Recta. Distancia entre dous Planos, Distancia entre Recta e Plano. Distancia entre dúas Rectas. Recta Perpendicular Común.
8.4.- Coordenadas Cilíndricas ou Semipolares. Coordenadas Esféricas ou Polares en R3.
8.4.- Coordenadas Cilíndricas o Semipolares. Coordenadas Esféricas o Polares en R3.
Tema 9.- Funcións Reais de Variable Real. Continuidade.
9.1.- Definicións Básicas.
9.2.- Límites Funcionais.
9.3.- Continuidade. Tipos de Descontinuidade.
9.4.- Propiedades e Teoremas sobre Funcións Continuas.
Tema 10.- Derivabilidade e Aplicacións das Derivadas.
10.1.- Derivada e Diferencial dunha Función nun Punto. Significado Xeométrico.
10.2.- Propiedades e Cálculo de Derivadas.
10.3.- Función Derivada. Derivadas Sucesivas.
10.4.- Aplicacións das Derivadas ao Estudo Local dunha Función: Crecemento e Decrecimiento. Máximos e Mínimos. Concavidade e Convexidade. Puntos de Inflexión.
10.5.- Teoremas de Rolle e do Valor Medio.
10.6.- Regras de L´Hôpital
10.5.- Teoremas de Rolle y del Valor Medio.
10.6.- Reglas de L´Hôpital
Tema 11.- Teorema de Taylor. Aplicacións

11.1.- Expresión dun Polinomio mediante as súas Derivadas nun Punto.
11.2.- Polinomio e Teorema de Taylor. Fórmulas de Taylor e Mac Laurin.
11.3.- Expresión de Lagrange do Resto. Anotación do Resto.
11.4.- Aplicacións ao Estudo Local dunha Función: Crecemento e Decrecimiento. Máximos e Mínimos. Concavidade e Convexidade. Puntos de Inflexión.
Tema 12.- Representación Gráfica de Funcións
12.1.- Dominio e Continuidade
12.2.- Simetrías
12.3.- Períodos
12.4.- Cortes cos Eixos Coordenados
12.5.- Derivadas Sucesivas para estudar: Crecemento e Decrecimiento. Máximos e Mínimos. Concavidade e Convexidade. Puntos de Inflexión.
12.6.- Asíntotas e Ramas Parabólicas
Tema 13.- Sucesións e Series Numéricas
13.1.- Definicións Xerais. Tipos de Sucesións.
13.2.- Cálculo Práctico de Límites
13.3.- Definicións Xerais. Principais Tipos de Series Numéricas.
13.4.- Propiedades das Series Numéricas. Criterios de Converxencia para Series de Termos Positivos.
13.5.- Series de Termos Positivos e Negativos. Series Alternadas.
Tema 14.- Sucesións e Series Funcionais. Series de Potencias. 14.1.- Definicións Xerais.
14.2.- Series de Potencias. Converxencia.
14.3.- Desenvolvementos en Serie.
14.4.- Series de Taylor e Mac Laurin.
14.5.- Series Binomiales.
14.6.- Método dos Coeficientes Indeterminados.
Tema 15.- Integración Indefinida de Funcións dunha Variable Real 15.1.- Definicións Xerais. Táboa de Primitivas.
15.2.- Integración Inmediata
15.3.- Integración por Partes
15.4.- Integración de Funcións Racionais
15.5.- Integración por Substitución ou Cambio de Variable
Tema 16.- Integración Definida. Aplicacións. 16.1.- Definicións Xerais
16.2.- Propiedades
16.3.- Teorema do Valor Medio. Regra de Barrow.
16.4.- Avaliación de Integrais Definidas.
16.5.- Integrais Impropias.
16.6.- Aplicacións da Integral Definida
Tema 17.- Números Complexos. 17.1.- Definicións Xerais
17.2.- Operacións Fundamentais
17.3.- Potencias e Raíces
17.4.- Forma Exponencial dun Complexo
17.5.- Logaritmos e Potencias Complexas.
O desenvolvemento e superación destes contidos, xunto cos correspondentes a outras materias que inclúan a adquisición de competencias específicas da titulación, garanten o coñecemento, comprensión e suficiencia das competencias recollidas no cadro AII/2, do Convenio STCW, relacionadas co nivel de xestión de Primeiro Oficial de Ponte da Mariña Mercante, sen limitación de arqueo bruto e Capitán da Mariña Mercante ata o máximo de 3000 GT. Cadro A-II/2 del Convenio STCW.
Especificación das normas mínimas de competencia aplicables a Capitáns e primeiros oficiais de ponte de buques de arqueo bruto igual ou superior a 500 GT.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes