Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Nautical Science and Naval Engines
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results - Specific
  A1 Controlar as boas prácticas de seguridade e saúde no traballo.
  A2 Interpretar e representar correctamente o espazo tridimensional, coñecendo os obxectivos e o emprego de representación gráfica.
  A3 Interpretar e representar as formas do buque e das súas instalacións.
  A4 Coñecer e construír as Proxeccións Cartográficas Perspectivas empregadas en Navegación, os seus antecedentes e uso.
  A5 Interpretación, análise e aplicación práctica dos fundamentos e Institucións de Dereito e Economía para administrar, xestionar e explotar o buque, a empresa marítima, o negocio marítimo e transporte, e a empresa náutico-deportiva.
  A6 Localizar avarías sistematicamente nun equipo electrónico.
  A7 Ensamblar e realizar tarefas básicas de mantemento e reparación de equipos informáticos. Instalar e manexar sistemas operativos e aplicacións informáticas. Instalar e realizar as tarefas básicas de xestión de redes de ordenadores.
  A8 Modelizar situacións e resolver problemas con técnicas ou ferramentas físico-matemáticas.
  A9 Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así como representación e interpretación matemática de resultados obtidos experimentalmente.
  A10 Redactar e interpretar documentación técnica e publicacións náuticas.
  A11 Empregar o inglés, falado e escrito, aplicado á navegación e ao negocio marítimo.
  A12 Navegar, con seguridade e respecto ao medioambente, en Buques Tanque.
  A13 Coñecer o funcionamento e alcance do seguro marítimo no ámbito nacional e internacional.
  A14 Planificar e dirixir unha travesía, determinar a situación por calquera medio de navegación, e dirixir a navegación.
  A15 Realizar unha garda de navegación segura.
  A16 Manter a seguridade da navegación utilizando o radar, a ARPA e os modernos sistemas de navegación para facilitar a toma de decisións.
  A17 Adoptar as medidas axeitadas en casos de emerxencias.
  A18 Responder a sinais de socorro no mar.
  A19 Utilizar as frases normalizadas da OMI para as comunicacións marítimas, e emprego do inglés falado e escrito.
  A20 Transmitir e recibir información mediante todo tipo de sinais.
  A21 Manobrar e gobernar o buque en todas as condicións.
  A22 Cargar, manipular e estibar do xeito axeitado as diferentes mercadorías transportables nun buque.
  A23 Asegurar o cumprimento das prescricións sobre prevención da contaminación.
  A24 Manter a navegabilidade do buque.
  A25 Operar os sistemas de Prevención, control e loita contraincendios a bordo.
  A26 Operar os dispositivos de salvamento.
  A27 Controlar o cumprimento das prescricións lexislativas.
  A28 Planificar e controlar a derrota meteo-oceanográfica.
  A29 Responder correctamente ás diferentes situacións de emerxencia.
  A30 Utilizar os telemandos das instalacións de propulsión e dos sistemas e servizos de maquinaria.
  A31 Transporte de cargas perigosas.
  A32 Controlar o asento, a estabilidade e os esforzos.
  A33 Protexer o medio mariño e aplicar criterios de sostibilidade ambiental ao transporte marítimo.
  A34 Manter a seguridade e protección do buque, da tripulación e os pasaxeiros, así como o bo estado de funcionamento dos sistemas de salvamento, de loita contra incendios e demais sistemas de seguridade.
  A35 Organizar e dirixir a tripulación.
  A36 Organizar, administrar e prestar os coidados médicos a bordo.
  A37 Usar correctamente os diferentes aparatos de navegación e radiocomunicacións.
  A38 Ser capaz de identificar, analizar e aplicar os coñecementos adquiridos nas distintas materias do Grao, a unha situación determinada formulando a solución técnica máis axeitada dende o punto de vista económico, ambiental e de seguridade.
  A39 Ser capaz de inspeccionar y elaborar informes sobre defectos y daños a los espacios de carga, escotillas y tanques de lastre.
  A40 Capacidad para identificar daños y defectos en la estructura del buque.
  A41 Capacidad para identificar evidencias ante casos de accidentes y siniestros marítimos.
  A42 Capacidad para recabar información objetiva en las entrevistas personales.
  A43 Capacidad para llevar a cabo labores de inspección en relación al cumplimiento de los convenios y códigos internacionales relacionados con el ámbito marítimo.
  A44 Capacidad para redactar informes técnicos.
  A45 Capacidad para la gestión, dirección y control de empresas y actividades relacionadas con el ámbito marítimo.
  A46 Conocer la normativa nacional e internacional aplicable a las actividades relacionadas con el transporte marítimo y las operaciones portuarias.
  A47 Capacidad para identificar, analizar y valorar averías y daños a la carga del buque y elaborar los informes correspondientes.
  A48 Capacidad para la planificación de inspecciones, auditorías internas y externas y elaboración de los correspondientes informes.
  A49 Conocimiento y destreza en el manejo de los equipos y sistemas de navegación, radiocomunicaciones y servicio de control del tráfico marítimo.
  A50 Conocimiento y aplicación de la terminología comercial del ámbito marítimo en inglés.
  A51 Capacidad para interpretar y redactar informes y documentos comerciales en inglés.
  A52 Conocimiento y aplicación de la normativa y técnicas en materia de gestión de la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino.
  A53 Capacidad para elaborar planes de contingencia de abordo y de instalaciones portuarias.
Type B Code Study programme competences / results - Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de xeito efectivo.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.
  B5 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B6 Traballar de forma colaboradora.
  B7 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B8 Aprender en ámbitos de teleformación.
  B9 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
  B10 Versatilidade.
  B11 Capacidade de adaptación a novas situacións.
  B12 Uso das novas tecnoloxías TIC, e de Internet como medio de comunicación e como fonte de información.
  B13 Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
  B14 Capacidade de análise e síntese.
  B15 Capacidade para adquirir e aplicar coñecementos.
  B16 Organizar, planificar e resolver problemas.
  B17 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
  B18 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  B19 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  B20 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  B21 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  B22 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  B23 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  B24 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Type C Code Study programme competences / results - Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  C9 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  C10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplas (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  C11 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  C12 Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
  C13 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes