Teaching GuideTerm
Higher Technical University College of Civil Engineering
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
 Study programme competences / results


Type A Code Study programme competences / results - Specific
  A1 Capacitación científico-técnica e metodolóxica para a asesoría, a análise, o deseño, o cálculo, o proxecto, a planificación, a dirección, a xestión, a construción, o mantemento, a conservación e a explotación nos campos relacionados coa enxeñaría civil: materiais de construción, xeotecnia, estruturas, edificación, hidráulica, enerxía, enxeñaría sanitaria, medio ambiente, enxeñaría marítima e costeira, transportes, enxeñaría cartográfica, urbanismo e ordenación do territorio.
  A2 Capacidade para comprender os múltiples condicionamentos de carácter técnico, legal e da propiedade que se formulan no proxecto dunha obra pública e capacidade para establecer diferentes alternativas válidas, elixir a óptima e plasmala axeitadamente, tras prever os problemas da súa construción e empregar os métodos e tecnoloxías máis axeitados, tanto tradicionais como innovadores, coa finalidade de conseguir a maior eficacia dentro do respecto polo medio ambiente e a protección da seguridade e saúde dos traballadores e usuarios da obra pública.
  A3 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión de enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos.
  A4 Coñecemento da historia da enxeñaría civil e capacitación para analizar e valorar as obras públicas en particular e a construción en xeral.
  A5 Coñecemento da profesión de enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos e das actividades que se poden realizar no ámbito da enxeñaría civil.
  A6 Aplicación das capacidades técnicas e xestoras en actividades de I+D+i dentro do ámbito da enxeñaría civil.
  A7 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan formularse no exercicio da profesión. En particular, coñecer, entender e utilizar a notación matemática, así como os conceptos básicos da álxebra, as propiedades das cónicas e cuádricas, o cálculo infinitesimal, os métodos analíticos que permiten a resolución de ecuacións diferenciais ordinarias e en derivadas parciais, a xeometría diferencial clásica e a teoría de campos para a súa aplicación na resolución de problemas de enxeñaría civil.
  A8 Coñecementos básicos sobre o uso dos ordenadores e a súa programación.
  A9 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar os métodos construtivos que permiten resolver numericamente os problemas matemáticos máis frecuentes na enxeñaría (ensamblaxe e solución de sistemas de ecuacións, integración numérica, interpolación e aproximación, etc.) desde a formulación do problema até a implementación da formulación nun programa de ordenador. En particular, capacidade para formular, programar e aplicar modelos numéricos avanzados de cálculo, así como capacidade para a interpretación dos resultados obtidos no contexto da enxeñaría civil, a mecánica computacional e/ou a enxeñaría matemática, entre outros.
  A10 Comprensión da aleatoriedade da maioría dos fenómenos físicos, sociais e económicos, que permite actuar da forma correcta na toma de decisións ante a presenza de incerteza e efectuar análise e crítica racional de actuacións.
  A11 Coñecemento sobre os aspectos básicos, os métodos e as técnicas da intelixencia artificial e os procesos de construción dos sistemas intelixentes no contexto das súas aplicacións na resolución de problemas do ámbito estrito da Enxeñaría Civil.
  A12 Capacidade para resolver os problemas físicos básicos de enxeñaría civil e coñecemento teórico e práctico das propiedades físicas, químicas, mecánicas e tecnolóxicas dos materiais de construción máis utilizados en construción.
  A13 Capacidade para documentarse, obter información e aplicar os coñecementos de materiais de construción en sistemas estruturais. Coñecementos da relación entre a estrutura dos materiais e as propiedades mecánicas que dela se derivan, incluída a caracterización microestrutural. Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar os métodos, procedementos e equipos que permiten a caracterización mecánica dos materiais, tanto experimentais como analíticos.
  A14 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais do movemento mecánico e do equilibrio dos corpos materiais e capacidade para a súa aplicación na resolución de problemas de mecánica racional en ámbitos propios da enxeñaría como son a mecánica dos medios continuos, a mecánica de fluídos, a teoría de estruturas, etc.
  A15 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas para plasmala no plano.Coñecemento das técnicas de trazado de obras lineais e de plataformas e capacidade para aplicar os coñecementos de debuxo técnico á croquización e cubicación de pezas propias das obras públicas.
  A16 Coñecemento das técnicas topográficas, fotogramétricas, cartográficas e xeodésicas para a representación de elementos, feitos e fenómenos observables sobre o territorio e capacidade para obter medicións, formar planos, elaborar mapas e facer análise xeoespaciais, así como levar ao terreo xeometrías definidas, establecer trazados e controlar movementos de estruturas ou obras de terra.
  A17 Capacidade para coñecer, comprender e aplicar os métodos que as xeometrías métrica e descritiva proporcionan para a resolución de problemas xeométricos e de intersección de superficies por métodos gráficos.
  A18 Coñecemento e comprensión dos fundamentos teóricos empregados nas técnicas de deseño asistido, visualización avanzada e animación por computador, así como a súa aplicación práctica en problemas de enxeñaría civil por medio do uso de programas de CAD.
  A19 Coñecementos de xeoloxía e xeotecnia e a súa aplicación na análise de problemas relacionados co proxecto, a construción, o mantemento e a explotación de todo tipo de estruturas e obras relacionadas coa enxeñaría civil.
  A20 Aplicación dos coñecementos fundamentais da mecánica de solos e das rochas para o desenvolvemento do estudo, o proxecto, a construción e a explotación de cimentacións, desmontes, terrapléns, túneles e demais construcións realizadas sobre ou a través de o terreo, calquera que sexa a natureza e o estado deste e calquera que sexa a finalidade da obra de que se trate.
  A21 Capacidade para analizar e comprender como as características das estruturas inflúen no seu comportamento, así como para coñecer as tipoloxías máis usuais na Enxeñaría Civil. Capacidade para utilizar métodos tradicionais e numéricos de cálculo e deseño de todo tipo de estruturas (de barras, placas, láminas esféricas e de revolución, etc.) de diferentes materiais (formigón, metálicas, mixtas, de madeira, cerámicas, compostas, etc.) sometidas a esforzos diversos e en situacións de comportamentos mecánicos variados (elásticos, elastoplásticos, viscoelásticos, etc.).
  A22 Coñecemento teórico e práctico para a análise non lineal e dinámica estrutural, con especial atención á análise sísmica, por medio da aplicación dos métodos e programas de deseño e cálculo dinámico de estruturas por ordenador, a partir do coñecemento e comprensión das cargas dinámicas máis habituais e a súa aplicación ás tipoloxías estruturais da Enxeñaría Civil.
  A23 Coñecemento das diferentes tipoloxías de pontes metálicas, de formigón e mixtas, o seu comportamento estrutural, os métodos de cálculo e os procedementos construtivos empregados.
  A24 Capacidade para definir a formulación do problema de deseño óptimo de estruturas, por medio da aplicación dos métodos de optimización lineal e non lineal máis habituais en diversas tipoloxías estruturais, incluíndo conceptos de análise de sensibilidade.
  A25 Coñecemento dos esquemas estruturais máis utilizados en Enxeñaría Civil e capacidade para analizar os antecedentes históricos e a súa evolución ao longo do tempo. Comprensión das interaccións entre as tipoloxías estruturais, os materiais de construción existentes en cada etapa histórica e os medios de cálculo utilizados.
  A26 Coñecemento dos fundamentos do comportamento das estruturas de formigón armado e pretensado que permiten ter a capacidade para concibir, proxectar, construír e manter este tipo de estruturas.
  A27 Coñecemento da tipoloxía de elementos prefabricados, das características principais do seu cálculo e da súa aplicación nos procesos de fabricación.
  A28 Capacidade para preparar o proxecto, o cálculo, a construción e o mantemento de edificios por medio do coñecemento da estrutura, dos acabados, das instalacións e dos equipos propios da edificación.
  A29 Coñecementos de enxeñaría da construción para a aplicación de novos materiais de construción, técnicas de cálculo e execución de distintos elementos. Coñecementos sobre a patoloxía e a reparación de elementos estruturais.
  A30 Coñecemento e valoración dos procedementos de cálculo das fábricas de obras históricas e aplicación de criterios axeitados para a intervención no Patrimonio Histórico da Obra Pública.
  A31 Capacidade para aplicar a mecánica dos fluídos e as ecuacións fundamentais do fluxo en cálculo de conducións a presión e en lámina libre.
  A32 Capacidade para aplicar os coñecementos hidrolóxicos e os fundamentos de mecánica de fluídos nos métodos de cálculo sobre hidroloxía, tanto de superficie como subterránea. Capacidade para realizar a avaliación dos recursos hidráulicos e aplicar as principais ferramentas para a planificación hidrolóxica e para a regulación e laminación das achegas hídricas. Capacidade para analizar a hidráulica fluvial e aplicar os coñecementos adquiridos na restauración de canais e demais actuacións sobre ríos e os seus ámbitos.
  A33 Capacidade para planificar, proxectar, dimensionar, dirixir a construción e a explotación de conducións hidráulicas, presas, aproveitamentos hidroeléctricos, sistemas de regulación de ríos, regadíos, obras fluviais e outras obras hidráulicas e hidrolóxicas.
  A34 Coñecemento das leis xerais do electromagnetismo como base fundamental para a comprensión de calquera tipo de máquina eléctrica, así como das instalacións eléctricas. Coñecemento dos conceptos básicos da teoría de circuítos eléctricos e comprensión dos distintos tipos de circuítos en corrente continua, corrente alterna monofásica e trifásica, que permiten analizar calquera tipo de rede eléctrica.
  A35 Coñecemento do funcionamento do circuíto magnético para comprender a unión entre a teoría de circuítos eléctricos e as máquinas eléctricas, así como dos principios xerais das máquinas eléctricas estáticas (transformador) e dinámicas (máquinas síncronas, asíncronas e de corrente continua).
  A36 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, repartición e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento fundamental da xeración de enerxía eléctrica en España e do mercado eléctrico español.
  A37 Coñecemento xeral e equilibrado sobre a enerxía nuclear con especial énfase nas facetas nas que se require a participación de enxeñeiros de camiños. Coñecementos básicos sobre o funcionamento de reactores e centrais nucleares, así como sobre os aspectos relacionados co proxecto, a construción, o funcionamento, o desmantelamento e a clausura de instalacións nucleares e radioactivas, ademais do ciclo do combustible e seguridade nuclear e a xestión dos residuos radioactivos.
  A38 Capacidade para proxectar e dirixir a construción e a explotación dos edificios e demais obras de enxeñaría civil incluídas nos centros de produción de enerxía de orixe térmica, tanto convencional como nuclear.
  A39 Capacidade para proxectar e dirixir a construción e a explotación de centrais de produción de enerxía eléctrica eólicas, mareomotoras (tanto de mareas coma de ondada), xeotérmicas, etc.
  A40 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar tecnoloxías para resolver problemas relacionados cos residuos sólidos urbanos, a contaminación atmosférica, sonora e da auga.
  A41 Capacidade para deseñar e xestionar o abastecemento e saneamento dunha poboación, incluído o deseño e o proxecto de solucións de saneamento, drenaxe e xestión avanzada de augas residuais na cidade. Coñecemento sobre procesos avanzados de depuración para a eliminación de nutrientes e de estratexias de xestión de augas na tempada de chuvia.
  A42 Coñecemento e comprensión do funcionamento dos ecosistemas e os factores ambientais co fin de inventariar o medio, aplicando metodoloxías de valoración de impactos para o seu emprego en estudos e avaliacións de impacto ambiental.
  A43 Coñecementos e capacidades que permiten comprender os fenómenos dinámicos do medio océano-atmosfera-costa e ser capaz de dar respostas aos problemas que formulan o litoral, os portos e as costas, incluído o impacto das actuacións sobre o litoral, así como o seu impacto no medio, especialmente na ribeira do mar.
  A44 Coñecemento especializado nas áreas de planificación, estudo, proxecto, construción, explotación e dirección de portos e obras marítimas. Capacidade para analizar o porto e relacionalo co seu ámbito, as cidades e as vías de comunicación.
  A45 Coñecemento especializado nas áreas do transporte, planificación, dirección e explotación de portos incluíndo os seus usuarios, mercadorías, operacións e a súa estrutura administrativa e económica.
  A46 Coñecemento da problemática de deseño, cálculo, proxecto e construción dos distintos elementos dunha estrada: trazado, sección transversal, explanacións, firmes, interseccións, enlaces e análise da súa capacidade.
  A47 Coñecemento e capacidade para aplicar os métodos de control e regulación de tráfico.
  A48 Coñecemento da problemática de deseño e construción dos distintos elementos dun aeroporto.
  A49 Coñecementos dos métodos de conservación e explotación de estradas e aeroportos.
  A50 Coñecemento dos trazos esenciais da Enxeñaría do Transporte como son as funcións e os modos de transporte, o transporte urbano, a xestión dos servizos públicos de transporte, a demanda, os custos, a loxística e o financiamento das infraestruturas e servizos de transporte.
  A51 Capacidade para planificar, estudar, calcular, proxectar, construír, manter, renovar e explotar liñas de ferrocarril, con coñecementos suficientes para aplicar e valorar criticamente a normativa técnica, incluídos os aspectos específicos relativos ás terminais ferroviarias de viaxeiros e mercadorías, caracterizando os elementos constitutivos principais das instalacións de electrificación, sinalización, seguridade, comunicacións e identificando e diferenciando as características do material móbil.
  A52 Coñecemento da loxística empresarial e industrial, así como o dominio das ferramentas de xestión da almacenaxe e a relación entre loxística, transporte e os operadores loxísticos. Capacidade para deseñar e xestionar terminais de transporte.
  A53 Capacidade para deseñar e aplicar ferramentas para a planificación e modelización do transporte. Coñecemento dos trazos esenciais da planificación do transporte, a política de transportes española e europea, os modelos de transporte e a avaliación e selección de proxectos.
  A54 Capacidade para entender e analizar a influencia das infraestruturas de transporte nos procesos territoriais.
  A55 Capacidade para analizar e diagnosticar os condicionantes sociais, culturais, ambientais e económicos dun territorio, así como para realizar proxectos de ordenación territorial desde a perspectiva dun desenvolvemento sostible.
  A56 Capacidade para elaborar, dirixir e participar na redacción dos instrumentos de ordenación territorial, de plano urbanístico e de planificación estratéxica territorial.
  A57 Capacidade para o deseño e a urbanización do espazo público urbano, tanto na elección e proposta das dimensións e os seus elementos, coma no proxecto dos servizos urbanos relacionados co proceso urbanizador, tales como distribución de auga, saneamento, enerxía, iluminación, comunicacións, xestión de residuos, etc.
  A58 Capacidade para deseñar e proxectar unha obra de enxeñaría desde a comprensión do lugar e a análise da paisaxe que o caracteriza.
  A59 Capacidade para analizar os mecanismos de funcionamento dunha economía, desde un punto de vista global, así como os problemas económicos da empresa e as diferentes formulacións existentes para a súa resolución, especialmente no ámbito da economía da construción como unha actividade económica dentro da economía xeral. Coñecementos básicos de contabilidade, organización a dotar á empresa, soporte legal, sistemas a ter en conta sobre os empregados, produción e comercialización, seguimento do estado económico da empresa, estados e análises económicas e particularización dos principios básicos da xeneralidade empresarial ao sector da construción.
  A60 Capacidade para concretar ante un problema construtivo alternativas válidas e elixir a óptima, tras prever os problemas da súa construción.
  A61 Coñecemento do marco técnico, económico e lexislativo, así como os procedementos construtivos, a maquinaria de construción e as técnicas de planificación das obras.
  A62 Coñecemento e comprensión dos diferentes estilos artísticos, en relación co contexto histórico, económico e social da súa época para desenvolver a capacidade de apreciar e incluír condicionantes estéticos na obra civil.
  A63 Coñecemento instrumental oral e escrito da lingua inglesa na súa utilización técnica no ámbito da enxeñaría civil.
  A64 Coñecemento instrumental oral e escrito da lingua francesa na súa utilización técnica no ámbito da enxeñaría civil.
Type B Code Study programme competences / results - Basic / General
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.
  B8 Reciclaxe continua de coñecementos nunha perspectiva xeneralista no ámbito global de actuación da enxeñaría civil.
  B9 Comprender a importancia da innovación na profesión.
  B10 Aproveitamento e incorporación das novas tecnoloxías.
  B11 Entender e aplicar o marco legal da disciplina.
  B12 Comprensión da necesidade de actuar de forma enriquecedora sobre o medio contribuíndo ao desenvolvemento sostible.
  B13 Compresión da necesidade de analizar a historia para entender o presente.
  B14 Apreciación da diversidade.
  B15 Facilidade para a integración en equipos multidisciplinares.
  B16 Capacidade para organizar e planificar.
  B17 Capacidade para dirixir e xestionar equipos de persoas e grupos de empresas.
  B18 Habilidade para a xestión da información.
  B19 Capacidade de análise, síntese e estruturación da información e das ideas.
  B20 Claridade na formulación de hipóteses.
  B21 Capacidade de abstracción.
  B22 Capacidade de traballo persoal, organizado e planificado.
  B23 Capacidade de autoaprendizaxe mediante a inquietude por buscar e adquirir novos coñecementos, potenciando o uso das novas tecnoloxías da información.
  B24 Capacidade de enfrontarse a situacións novas.
  B25 Habilidades comunicativas e claridade de exposición oral e escrita.
  B26 Capacidade para aumentar a calidade no deseño gráfico das presentacións de traballos.
  B27 Capacidade para aplicar coñecementos básicos na aprendizaxe de coñecementos tecnolóxicos e na súa posta en práctica.
  B28 Capacidade de realizar probas, ensaios e experimentos e analizar, sintetizar e interpretar os resultados.
Type C Code Study programme competences / results - Transversal / Nuclear
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes