Teaching GuideTerm
University College of Physiotherapy
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Discapacidade e Dependencia (plan 2015)
 Study programme competences / results


TypeA Code  
  Research guided
  AR1 CE1. Ser capaz de integrar o fenómeno da discapacidade e a dependencia dentro da construción social do proceso saúde-enfermidade
  AR2 CE2. Ser capaz de deseñar proxectos de investigación no ámbito da discapacidade e dependencia
  AR3 CE3. Ser capaz de integrar e actuar respecto aos conceptos e principios éticos e xurídicos básicos referidos á discapacidade e a dependencia
  AR4 CE4. Capacidade para a análise da influencia das achegas sociais e científicas das ciencias socio-sanitarios sobre a discapacidade e a dependencia no sistema xurídico
  AR5 CE5. Ser capaz de utilizar eficientemente os recursos tecnolóxicos na comprensión e investigación da discapacidade e a dependencia?
  AR6 CERF1. Coñecer e comprender os recursos tecnolóxicos de apoio ás persoas con discapacidade.
  AR7 CERF2. Ser capaz de deseñar e executar proxectos de investigación que analicen o impacto do uso de recursos tecnolóxicos por parte de persoas con discapacidade.
  AR8 CERF3. Ser capaces de entender a fisiopatoloxía da dor relevante na práctica clínica así como as súas implicacións dende un punto de vista sensitivo-perceptivo-motora
  AR9 CERF4. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación na problemática bio-psico-social da dor
  AR10 CERF5. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no ámbito da disfunción cardiorrespiratoria
  AR11 CERF6. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación nas disfuncións cardiorrespiratorias.
  AR12 CERF7. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no ámbito dos problemas neurolóxicos na persoa con discapacidade
  AR13 CERF8. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación nas disfuncións neurolóxicas
  AR14 CERF9. Coñecer e comprender os recursos sociosanitarios dispoñibles para as persoas con discapacidade e dependencia.
  AR15 CERF10. Ser capaz de deseñar e executar proxectos de investigación que valoren as necesidades, o uso, a eficacia ou eficiencia dos recursos sociosanitarios para as persoas con discapacidade e dependencia.?
  AR16 CEIP1. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no campo dos trastornos do desenvolvemento e da atención temperá.
  AR17 CEIP2. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación no ámbito dos trastornos do desenvolvemento e a súa atención temperá.
  AR18 CEIP3. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados acerca da identificación e intervención psicolóxica da deterioración cognitiva.
  AR19 CEIP4. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación no campo da intervención psicolóxica na deterioración cognitiva.
  AR20 CEIP5. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no ámbito da detección e intervención nos trastornos da linguaxe oral e escrito en persoas con discapacidade.
  AR21 CEIP6. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación acerca da intervención psicolóxica nos trastornos da linguaxe oral e escrita en persoas con discapacidade.
  AR22 CEIP7. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no campo das relacións de familia ante situacións de discapacidade e dependencia.
  AR23 CEIP8. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación no ámbito da intervención psicolóxica nas relacións de familia ante situacións de discapacidade e dependencia.
  AR24 CEIP9. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no campo da problemática derivada do coidado a persoas dependentes.
  AR25 CEIP10. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación no ámbito da problemática derivada do coidado a persoas dependentes.
  AR26 CEIP11. Ser capaz de integrar coñecementos avanzados no campo do envellecemento satisfactorio.
  AR27 CEIP12. Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación no ámbito do envellecemento satisfactorio
TypeB Code  
  Research guided
  BR1 CB6. Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  BR2 CB7. Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  BR3 CB8. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  BR4 CB9. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  BR5 CB10. Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
  BR6 CG1 Ser capaz de seleccionar e desenvolver as estratexias investigadoras para estudar a problemática relacionada coa discapacidade e a dependencia
  BR7 CG2 Identificar, avaliar e resolver os problemas derivados da presenza de discapacidade e dependencia
  BR8 CG3 Capacidade para a toma de decisións na resolución de problemas.
  BR9 CG4 Ser capaz de intervir na problemática derivada da discapacidade e da dependencia
  BR10 CG5 Capacidade para integrar coñecementos científicos de carácter avanzado ligados ao ámbito da discapacidade e a dependencia
  BR11 CG6 Ser capaz de acceder á información relacionada coa discapacidade e a dependencia
TypeC Code  
  Research guided
  CR1 CT1. Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con e dentro do equipo multidisciplinar, intradisciplinar e transdisciplinar.
  CR2 CT2. Coñecer os recursos sociosanitarios e aprender a utilizalos para elaborar programas de intervención no ámbito da discapacidade e a dependencia
  CR3 CT3. Utilizar as ferramentas tecnolóxicas básicas necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
  CR4 CT4. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
  CR5 CT5. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
  CR6 CT6. Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas aos que deben enfrontarse
  CR7 CT7. Ser capaz de valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade?
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes