Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
 Competencias do título


TipoA Código  
  Investigador
  AI1 Recoñecer e respectar a diversidade humana e comprender que as explicacións psicolóxicas poden variar a través de poboacións e contextos.
  AI2 Saber identificar os factores persoais, psico-sociais e/ou educativos que poden pór en risco a saúde das persoas.
  AI3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
  AI4 Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión da demanda do destinatario en cada situación ou contexto de aplicación.
  AI5 Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica.
  AI6 Saber como especificar a demanda e os obxectivos do caso, e en función deles, recoller a información.
  AI7 Saber realizar un seguimento sobre un caso elixindo obxectivos pertinentes e realistas.
  AI8 Coñecer as bases para establecer hipóteses respecto dun caso concreto e, a partir das mesmas, saber deducir enunciados contrastables.
  AI9 Coñecer os métodos e técnicas cuantitativos e case-cuantitativos de recollida de información en psicoloxía aplicada.
  AI10 Ser capaz de deseñar instrumentos de recollida de información en programas de intervención psicolóxica.
  AI11 Coñecer as limitacións e restricións de todo tipo (persoais, sociais, económicas,éticas, etc.) que ten a investigación científica e técnica.
  AI12 Adquirir un coñecemento teórico básico sobre o estado da arte nas diferentes áreas implicadas na psicoloxía aplicada.
  AI13 Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico.
  AI14 Ser capaz de analizar a documentación bibliográfica necesaria para un traballo de investigación.
  AI15 Ser capaz de analizar críticamente as publicacións científicas.
  AI16 Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para a exposición e defensa dun traballo de investigación.
  AI17 Ser capaz de comunicar os resultados dunha investigación.
  AI18 Mostrar un compromiso ético e profesional con respecto ás responsabilidades cívicas, sociais e globais.
  AI19 Coñecer e axustarse ás obrigacións deontolóxicas da Psicoloxía Aplicada.
  AI20 Coñecer os distintos modelos de avaliación e intervención no ámbito da Psicoloxía Social Aplicada.
TipoB Código  
  Investigador
  BI1 Capacidade de análise e síntese.
  BI2 Capacidade de organización e planificación.
  BI3 Traballo en equipo.
  BI4 Traballo nun contexto internacional.
  BI5 Habilidades nas relacións interpersoais.
  BI6 Razoamento crítico.
  BI7 Compromiso ético.
  BI8 Aprendizaxe autónoma.
  BI9 Iniciativa e espírito emprendedor.
  BI10 Motivación pola calidade.
  BI11 Resolución de problemas.
  BI12 Toma de decisións.
  BI13 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica.
  BI14 Habilidades interpersoais.
  BI15 Capacidade de traballar cun equipo interdisciplinario.
  BI16 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  BI17 Valoración da diversidade e da multiculturalidade.
  BI18 Habilidade para traballar de forma autónoma.
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CM2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  CM3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CM4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CM5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CM6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CM7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CM8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes