Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
 Competencias do título


TipoA Código  
  Mixto
  AM1 E1: Examinar e interpretar a normativa aplicable aos centros docentes.
  AM2 E2: Fomentar a participación da comunidade educativa e a promoción da imaxe externa.
  AM3 E3: Avaliar a práctica docente.
  AM4 E4: Detectar necesidades de formación continua e propiciar respostas a nivel institucional como requisito asociado á mellora educativa.
  AM5 E5: Xustificar, planificar, propoñer e desenvolver programas de mellora da convivencia nos centros docentes.
  AM6 E6: Desenvolver, entre as propostas de boas prácticas, un liderado acorde coas necesidades dos centros educativos.
  AM7 E7: Desenvolver procesos de avaliación de programas, servizos e estratexias e recursos de intervención educativa en distintos contextos.
  AM8 E8: Redactar, presentar e defender proxectos de investigación e informes, memorias, regulamentos, así como outros documentos básicos que contribúan a organizar a acción escolar.
  AM9 E9: Analizar modelos e probas de avaliación empregadas nos sistemas educativos.
  AM10 E10: Comparar modelos de análise de materiais curriculares.
  AM11 E11: Analizar materiais curriculares e as súas relacións e implicacións en modelos e proxectos curriculares para as actuais sociedades do coñecemento e informacionais.
  AM12 E12: Analizar investigacións cualitativas en educación e discutir as súas implicacións.
  AM13 E13: Promover procesos de investigación-acción nos centros docentes e desenvolver a innovación educativa.
  AM14 E14: Xustificar a organización dos centros escolares por proxectos.
  AM15 E15: Utilizar e analizar ferramentas e instrumentos dixitais para facilitar a comunicación e a xestión nos centros.
  AM16 E16: Analizar criticamente o papel das tecnoloxías dixitais na innovación educativa.
  AM17 E17: Motivar, promover, coordinar e dirixir o desenvolvemento de boas prácticas e procesos de innovación escolar con tecnoloxías dixitais.
  AM18 E18: Organizar os recursos humáns, espaciais e temporais dos centros docentes.
  AM19 E19: Identificar os servizos complementarios e de apoio aos centros docentes.
  AM20 E20: Desenvolver a xestión económica e administrativa dun centro docente.
  AM21 E21: Valorar as habilidades sociais e emocionais na xestión dos centros docentes.
  AM22 E22: Identificar modelos de avaliación de centros.
  AM23 E23: Desenvolver a autonomía, transparencia e rendición de contas nos centros docentes.
  AM24 E24: Deseñar plans de mellora e o fomento da calidade dos centros docentes.
  AM25 E25: Coñecer distintos tipos de metodoloxías que se empregan na investigación educativa, considerando a súa pertinencia para a resolución de problemas concretos.
  AM26 E26: Recoñecer a investigación aplicada ás ciencias da educación como ferramenta continua de innovación e mellora educativa e social.
  AM27 E27: Valorar a importancia da planificación estratéxica nos centros docentes.
  AM28 E28: Argumentar a xestión por procesos nos centros docentes.
  AM29 E29: Interpretar a información pertinente sobre prevención de riscos laborais nos centros docentes.
  AM30 E30: Deseñar manuais de autoprotección dos centros docentes.
  AM31 E31: Propoñer áreas de mellora nos centros docentes.
  AM32 E32: Definir obxectivos, tendo en conta os recursos e a organización dos centros docentes.
  AM33 E33: Construír indicadores de logro nos centros docentes.
  AM34 E34: Describir situacións que suceden nun centro docente en relación coa súa dirección.
  AM35 E35: Interpretar e analizar o modelo de dirección seguido nun centro docente.
  AM36 E36: Establecer un compromiso ético deontológico a través dunha vinculación consecuente cos valores éticos da institución e institucionais e xestionar o centro de acordo cos principios éticos coherentes cun sistema democrático.
  AM37 E37: Coñecer as políticas, os modelos e as prácticas igualitarias de calidad e innovación educativa, para poder implementalas e promovelas nas institucións educativas.
  AM38 E38: Analizar e interpretar desde técnicas multinivel os caracteres máis relevantes dos sistemas educativos, desde un contexto transnacional global que permita comparacións complexas no ámbito da dirección e supervisión educativa.
  AM39 E39: Dispoñer dos marcos teóricos das políticas internacionais de educación, que posibiliten unha eficaz transferencia de boas prácticas para o sistema educativo español.
  AM40 E40: Deseñar un proxecto de dirección/investigación nas liñas temáticas establecidas nas diferentes materias do mestrado.
TipoB Código  
  Mixto
  BM1 CB6: Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, en moitas ocasións nun contexto de investigación.
  BM2 CB7: Que o estudantado saiba aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  BM3 CB8: Que o estudiantado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  BM4 CB9: Que o estudantado saiba comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
  BM5 CB10: Que o estudantado posúa as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
  BM6 G1: Analizar, organizar, xestionar e interpretar a información e a toma de decisións.
  BM7 G2: Facilitar a mediación, xestión e resolución de conflitos, fomentando a non violencia, a prevención da conflictividade e a convivencia.
  BM8 G3: Liderar e fomentar o traballo en equipo.
  BM9 G4: Xestionar o cambio e a innovación.
  BM10 G5: Organizar, xestionar e coordinar un centro docente.
  BM11 G6: Controlar e supervisar centros educativos.
  BM12 G7: Motivar a equipos de profesionais da educación.
  BM13 G8: Comunicar obxectivos e estratexias educativas.
  BM14 G9: Dirixir estratexicamente: planificar, implementar e avaliar plans e proxectos dos centros educativos.
  BM15 G10: Promover a formación do profesorado e a creación de redes de aprendizaxe colaborativo intra e interinstitucionais.
  BM16 G11: Integrar coñecementos e perspectivas para exercer a función directiva de maneira informada, xusta, crítica, comprometida, democrática, distribuída e solidaria.
  BM17 G12: Adquirir unha formación metodolóxica para realizar investigacións educativas.
  BM18 G13: Establecer os descritores xerais que caracterizan unha investigación: seleccionar, elaborar, tratar e interpretar os datos, e presentar os resultados de acordo cos propósitos da investigación.
  BM19 G14: Ensaiar e avaliar formulacións de ensino disciplinares ou interdisciplinares en contextos educativos reais, e promover propostas de mellora en relación cos resultados obtidos.
  BM20 G15: Deseñar un proxecto de dirección.
TipoC Código  
  Mixto
  CM1 T1: Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas línguas oficiais da comunidade autónoma.
  CM2 T2: Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma extranxeiro.
  CM3 T3: Empregar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercizo da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CM4 T4: Desenvolverse para o exercizo dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humáns e a perspectiva de xénero.
  CM5 T5: Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CM6 T6: Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
  CM7 T7: Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
  CM8 T8: Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  CM9 T9: Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer plazos e cumplilos.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes