Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
10 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Ciencias Sociais (Geografía e Historia)
 Competencias do título


TipoA Código  
  Profesionalizador
  AP1 (CE-E1) Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
  AP2 (CE-E2) Coñecer os contidos que se cursan nas respectivas ensinanzas
  AP3 (CE-E3) Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.
  AP4 (CE-E4) Coñecer contextos e situacións nas que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares
  AP5 (CE-E5) Coñecer os desenvolvimentos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes.
  AP6 (CE-E6) Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
  AP7 (CE-E7) Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
  AP8 (CE-E8) Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas das e dos estudantes.
  AP9 (CE-E9) Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  AP10 (CE-E10) Coñecer estratexias e procedimentos de evaliación e entender a evaliación como un procedimento de regulamentación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
  AP11 (CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
  AP12 (CE-E12) Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación empregando indicadores de calidade.
  AP13 (CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e aprendizaxe das materias da especialización e propor alternativas e solucións.
  AP14 (CE-G14) Respetar e promover os dereitos humanos, os valores da cultura da paz e dos valores democráticos, e o recoñecemento dos principios e fundamentos da atención á diversidade.
  AP15 (CE-E15) Coñecer a evolución do mundo laboral, a interacción entre sociedade, traballo e calidade de vida, así como a necesidade de adquirir a formación adecuada para a adaptación apropiada e permanente das distintas profesións (FP).
  AP16 (CE-E16) Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia (OE).
  AP17 (CE-E17) Coñecer os procesos de evaliación e de orientación académica e profesional (OE).
  AP18 (CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na evaliación das materias correspondentes á especialización.
  AP19 (CE-P2) Acreditar un bon uso da expresión oral e escrita na práctica docente.
  AP20 (CE-P3) Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  AP21 (CE-P4) Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a práctica.
  AP22 (CE-P5) Conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas (FP).
  AP23 (CE-P6) Exercitarse na evaliación psicopedagóxica, o asesoramento a outros profesionais da educación, aos estudantes e ás familias (OE).
  Mixto
  AM1
TipoB Código  
  Profesionalizador
  BP1 (CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións.
  BP2 (CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade de estes estudantes e as posíbeis disfuncións que afectan á aprendizaxe.
  BP3 (CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecimentos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
  BP4 (CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.
  BP5 (CE-G5) Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posíbeis problemas.
  BP6 (CE-G6) Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país.
  BP7 (CE-G7) Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profisional.
  BP8 (CE-G8) Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá.
  BP9 (CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia.
  BP10 (CE-G10) Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respeto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
  BP11 (CE-G11) Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na educación.
  BP12 (CE-G12) Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar.
  BP13 (CE-G13) Comprender as implicacións educativas da situación lingüística galega e adquirir e aplicar criterios, estratexias e recursos pedagóxicos para participar na planificación e desenvolvimento do plano lingüístico do centro.
  BP14 (CE-G14) Respetar e promover os dereitos humanos, os valores da cultura da paz e dos valores democráticos, e o recoñecimento dos principios e fundamentos da atención á diversidade.
  BP15
  BP16
  BP17
  BP18
  BP19
TipoC Código  
  Profesionalizador
  CP1 N.1. Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da Comunidad Autónoma.
  CP2 N.2. Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma extranxeiro.
  CP3 N.3. Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profisión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CP4 N.4. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CP5 N.5. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CP6 N.6. Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponíbel para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  CP7 N.7. Asumir como profisional e cidadán/cidadá a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CP8 N.8. Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
  CP9
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes