Teaching GuideTerm
Faculty of Educational Studies
  Home | galego | castellano | english | A A |  
9 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Música
 Study programme competences


TypeA Code  
  Job guided
  AJ1 (CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións.
  AJ2 (CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que afectan á aprendizaxe.
  AJ3 (CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
  AJ4 (CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.
  AJ5 (CE-G5) Coñecer os procesos de interación e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles problemas.
  AJ6 (CE-G6) Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país.
  AJ7 (CE-G7) Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional.
  AJ8 (CE-G8) Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá.
  AJ9 (CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia.
  AJ10 (CE-G10) Relacionar a educación có medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e liberdades, naa igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
  AJ11 (CE-G11) Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na educación.
  AJ12 (CE-G12) Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar.
  AJ13 (CE-G13) Comprender as implicacións educativas da situación lingüística galega e adquirir e aplicar criterios, estratexias e recursos pedagóxicos para participar na planificación e desenvolvemento do plan lingüístico do centro.
  AJ14 (CE-G14) Respectar e promover os dereitos humanos, os valores da cultura da paz e dos valores democráticos, e o recoñecemento dos principios y fundamentos da atención á diversidade.
  AJ15 (CE-E1) Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización
  AJ16 (CE-E2) Coñecer os contidos que se cursan nas respectivas ensinanzas.
  AJ17 (CE-E3) Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.
  AJ18 (CE-E4) Coñecer contextos e situacións nas que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
  AJ19 (CE-E5) Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes.
  AJ20 (CE-E6) Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
  AJ21 (CE-E7) Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
  AJ22 (CE-E8) Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as aportacións dos estudantes
  AJ23 (CE-E9) Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
  AJ24 (CE-E10) Coñecer estratexias e procedimentos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
  AJ25 (CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
  AJ26 (CE-E12) Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
  AJ27 (CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e á aprendizaxe das materias da especialización e plantexar alternativas e solucións.
  AJ28 (CE-E14) Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
  AJ29 (CE-E15) Coñecer a evolución do mundo laboral, a interacción entre sociedade, traballo e calidade de vida, así como a necesidade de adquirir a formación axeitada para a adaptación apropiada e permanente das distintas profesións (FP).
  AJ30 (CE-E16) Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia (OE).
  AJ31 (CE-E17) Coñecer os procesos de avaliación e de orientación académica e profesional (OE).
  AJ32 (CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á especialización.
  AJ33 (CE-P2) Acreditar un bo uso da expresión oral e escrita na práctica docente.
  AJ34 (CE-P3) Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  AJ35 (CE-P4) Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a práctica.
  AJ36 (CE-P5) Coñecer a tipoloxía empresarial correspondente aos sectores productivos e comprender os sistemas organizativos máis comunes nas empresas (FP).
  AJ37 (CE-P6) Exercitarse na avaliación psicopedagóxica, o asesoramento a outros profesionais á educación, aos estudantes e ás familias (OE).
TypeB Code  
TypeC Code  
  Job guided
  CJ1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  CJ2 Dominar a expresión e a compresión de forma oral e escrita dun idioma extranxeiro.
  CJ3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  CJ4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  CJ5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  CJ6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cós que deben enfrontarse.
  CJ7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  CJ8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes