Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Infantil
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no período de 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
  A2 Coñecer os desenvolvementos da psicoloxía evolutiva da infancia nos períodos 0-3 e 3-6.
  A3 Coñecer os fundamentos de atención temperá.
  A4 Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
  A5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico.
  A6 Coñecer a dimensión pedagóxica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
  A7 Identificar dificultades de aprendizaxe, disfuncións cognitivas e as relacionadas coa atención.
  A8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se propoñan.
  A9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
  A10 Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
  A11 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar.
  A12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
  A13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuais e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e interxeracionais; multiculturalidade e interculturalista; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sustentable.
  A14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
  A15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
  A16 Identificar trastornos no sono, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e visual.
  A17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar ditos trastornos.
  A18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado dos estudantes.
  A19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación e saber ser flexible no exercicio da función docente.
  A20 Valorar a importancia da estabilidade e a regularidade no contorno escolar, os horarios e os estados de ánimo do profesorado como factores que contribúen ao progreso harmónico e integral dos estudantes.
  A21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo na aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do período 0-3 e do período 3-6.
  A22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
  A23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e á mellora en educación infantil.
  A24 Dominar as técnicas de observación e rexistro.
  A25 Abordar análises de campo mediante metodoloxía observacional utilizando tecnoloxías da información, documentación e audiovisuais.
  A26 Saber analizar os datos obtidos, comprender criticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
  A27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
  A28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
  A29 Valorar a importancia do traballo en equipo.
  A30 Participar na elaboración e seguimento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e na colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
  A31 Coñecer a lexislación que regula as escolas infantís e a súa organización.
  A32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
  A33 Coñecer os fundamentos científicos, matemáticos e tecnolóxicos do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  A34 Coñecer estratexias didácticas para desenvolver representacións numéricas e nocións espaciais, xeométricas e de desenvolvemento lóxico.
  A35 Comprender as matemáticas como coñecemento sociocultural.
  A36 Coñecer a metodoloxía científica e promover o pensamento científico e a experimentación.
  A37 Adquirir coñecemento sobre a evolución do pensamento, as costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia.
  A38 Coñecer os momentos máis sobresaíntes da historia das ciencias e as técnicas e a súa trascendencia.
  A39 Elaborar propostas didácticas en relación coa interacción ciencia, técnica, sociedade e desenvolvemento sustentable.
  A40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados.
  A41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
  A42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  A43 Favorecer as capacidades da fala e da escritura.
  A44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
  A45 Coñecer a tradición oral e o folclore.
  A46 Comprender o paso da oralidade á escritura e coñecer os diferentes rexistros e usos da lingua.
  A47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
  A48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
  A49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
  A50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
  A51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
  A52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
  A53 Coñecer os fundamentos musicais, plásticos e de expresión corporal do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  A54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
  A55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios lúdicos.
  A56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a creatividade.
  A57 Analizar as linguaxes audiovisuais e as súas implicacións educativas.
  A58 Promover a sensibilidade relativa á expresión plástica e á creación artística.
  A59 Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.
  A60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  A61 Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de técnicas e estratexias necesarias.
  A62 Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.
  A63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
  A64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se podan establecer nun centro.
  A65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
  A66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, autocrítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa e espírito emprendedor.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
  B8 Capacidade de adaptación a situacións novidosas.
  B9 Autonomía na aprendizaxe.
  B10 Capacidade de análise e síntese.
  B11 Capacidade de busca e manexo de información.
  B12 Capacidade de organización e planificación.
  B13 Capacidade para actuar de maneira sustentable na defensa do medio ambiente.
  B14 Capacidade para detectar as súas propias necesidades de aprendizaxe ao longo da vida.
  B15 Capacidade para asumir a necesidade dun desenvolvemento profesional continuo, a través da reflexión sobre a propia práctica.
  B16 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos noutras áreas e en contextos diferentes.
  B17 Capacidade para presentar, defender e debater ideas utilizando argumentos sólidos.
  B18 Capacidade para relacionarse positivamente con outras persoas.
  B19 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  B20 Coñecemento de outras culturas e de outras costumes.
  B21 Coñecemento e comunicación en linguas estranxeiras.
  B22 Creatividade ou capacidade para pensar as cousas desde diferentes perspectivas, ofrecendo novas solucións aos problemas.
  B23 Habilidades sociais para exercer o liderado na aula.
  B24 Recoñecemento e respecto á diversidade e á multiculturalidade.
  B25 Utilización das TIC no ámbito de estudo e do contexto profesional.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes