Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Educación Primaria
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao período de 6-12, no contexto familiar, social e escolar.
  A2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionais e sociais.
  A3 Dominar os coñecementos necesarios para comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e identificar disfuncións.
  A4 Identificar dificultades de aprendizaxe, informalas e colaborar no seu tratamento.
  A5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseado na aprendizaxe de competencias.
  A6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe.
  A7 Analizar e comprender os procesos educativos na aula e fóra de ela relativos ao período 6-12.
  A8 Coñecer os fundamentos da educación primaria.
  A9 Analizar a práctica docente e as condicións institucionais que a enmarcan.
  A10 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país e os condicionantes políticos e lexislativos da actividade educativa.
  A11 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula.
  A12 Abordar e resolver problemas de disciplina.
  A13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais.
  A14 Promover accións de educación en valores orientadas á preparación dunha cidadanía activa e democrática.
  A15 Coñecer e abordar situacións escolares en contextos multiculturais.
  A16 Deseñar, planificar e avaliar a actividade docente e a aprendizaxe na aula.
  A17 Coñecer e aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
  A18 Participar na definición do proxecto educativo e na actividade xeral do centro atendendo a criterios de xestión de calidade.
  A19 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación educativa e ser capaz de deseñar proxectos de innovación identificando indicadores de avaliación.
  A20 Mostrar habilidades sociais para entender ás familias e facerse entender por elas.
  A21 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar no período 6-12.
  A22 Relacionar a educación co medio, e cooperar coas familias e a comunidade.
  A23 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuais e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e interxeracionais; multiculturalidade e interculturalidade; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sustentable.
  A24 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
  A25 Comprender os principios básicos e as leis fundamentais das ciencias experimentais (Física, Química, Bioloxía e Xeoloxía).
  A26 Coñecer o currículo escolar destas ciencias.
  A27 Formular e resolver problemas asociados coas ciencias á vida cotiá.
  A28 Valorar as ciencias como un feito cultural.
  A29 Recoñecer a mutua influencia entre ciencia, sociedade e desenvolvemento tecnolóxico, así como as condutas cidadás pertinentes, para procurar un futuro sustentable.
  A30 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover a adquisición de competencias básicas nos estudantes.
  A31 Comprender os principios básicos das ciencias sociais.
  A32 Coñecer o currículo escolar das ciencias sociais.
  A33 Integrar o estudo histórico e xeográfico desde unha orientación instrutiva e cultural.
  A34 Fomentar a educación democrática da cidadanía e a práctica do pensamento social crítico.
  A35 Valorar a relevancia das institucións públicas e privadas para a convivencia pacífica entre os pobos.
  A36 Coñecer o feito relixioso ao longo da historia e a súa relación coa cultura.
  A37 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes.
  A38 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, xeométricas, representacións espaciais, estimación e medida, organización e interpretación da información, etc.).
  A39 Coñecer o currículo escolar de matemáticas. Analizar, razoar e comunicar propostas matemáticas.
  A40 Formular e resolver problemas vinculados coa vida cotiá.
  A41 Valorar a relación entre matemáticas e ciencias como un dos pilares do pensamento científico.
  A42 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes.
  A43 Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación.
  A44 Adquirir formación literaria e coñecer a literatura infantil.
  A45 Coñecer o currículo escolar das linguas e a literatura.
  A46 Falar, ler e escribir correcta e adecuadamente nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma.
  A47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da linguaxe escrita e o seu ensino.
  A48 Fomentar a lectura e animar a escribir.
  A49 Coñecer as dificultades para a aprendizaxe das linguas oficiais de estudantes de outras linguas.
  A50 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
  A51 Expresarse, oralmente e por escrito nunha lingua estranxeira.
  A52 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes aos estudantes.
  A53 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde as artes.
  A54 Coñecer o currículo escolar da educación artística, nos seus aspectos plástico, audiovisual e musical.
  A55 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades musicais e plásticas dentro e fóra da escola.
  A56 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes aos estudantes.
  A57 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde a educación física.
  A58 Coñecer o currículo escolar da educación física.
  A59 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades deportivas dentro e fóra da escola.
  A60 Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes.
  A61 Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.
  A62 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  A63 Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias.
  A64 Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.
  A65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
  A66 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se podan establecer nun centro.
  A67 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes 6-12 anos.
  A68 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
  B8 Capacidade para elaborar discursos coherentes e organizados loxicamente.
  B9 Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e na escrita.
  B10 Capacidade de expresión oral e escrita en varias linguas (a lo menos nunha lingua estranxeira).
  B11 Capacidade de comprensión dos distintos códigos audiovisuais e multimedia e manexo das ferramentas informáticas.
  B12 Capacidade de selección, de análise, de avaliación e de utilización de distintos recursos na rede e multimedia.
  B13 Lectura e interpretación de imaxes.
  B14 Capacidade para traballar en equipo de forma cooperativa, para organizar e planificar o traballo, tomando decisións e resolvendo problemas, tanto de forma conxunta como individual.
  B15 Capacidade para utilizar diversas fontes de información, seleccionar, analizar, sintetizar e extraer ideas importantes e xestionar a información.
  B16 Capacidade crítica e creativa na análise, planificación e realización de tarefas, como froito dun pensamento flexible e diverxente.
  B17 Capacidade de análise e de autoavaliación tanto do propio traballo como do traballo en grupo.
  B18 Compromiso ético para o exercicio das tarefas docentes.
  B19 Capacidade de adaptarse a novas situacións nunha sociedade cambiante e plural.
  B20 Relación con diversos interlocutores sociais.
  B21 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e se adoita encontrar a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
  B22 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  B23 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  B24 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  B25 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes